xem truc tuyen bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 24/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem truc tuyen bong da

xem bong da truc tiep keo

Lấy con người làm trọng tâm, xây dựng khái niệm phát triển toàn diện, đồng bộ và bền vững, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của kinh tế, xã hội và con người là khái niệm phát triển khoa học được Hội nghị toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 16 đưa ra. . Dưới sự hướng dẫn của khái niệm phát triển khoa học, sự phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc đã bắt đầu và sẽ tiếp tục đi vào con đường phát triển toàn diện, phối hợp và bền vững. Tư tưởng phát triển theo định hướng con người trong khái niệm phát triển khoa học hàm chứa triết lý sinh thái phong phú về sự hài hòa giữa con người và tự nhiên.


1. Nội hàm cơ bản của tư tưởng phát triển theo định hướng con người


Khái niệm phát triển khoa học vô cùng phong phú, liên quan đến kinh tế, chính trị, văn hóa và các lĩnh vực khác, chủ yếu bao gồm: phát triển là bản chất đầu tiên của khái niệm phát triển khoa học; hướng vào con người là ý tưởng cốt lõi của khái niệm phát triển khoa học; toàn diện , phối hợp và phát triển bền vững là phát triển khoa học Các yêu cầu cơ bản của triển vọng khoa học về phát triển, quy hoạch tổng thể là phương pháp cơ bản của triển vọng khoa học về phát triển. Các khía cạnh này có mối quan hệ tương hỗ với nhau, một mặt tuân thủ phương thức hướng vào con người tất yếu sẽ đòi hỏi sự phát triển toàn diện, đồng bộ và bền vững. Toàn diện, phối hợp và bền vững. Yêu cầu của phát triển và năm kế hoạch tổng thể là tạo ra môi trường và điều kiện tốt cho sự phát triển toàn diện của con người. Trong phân tích cuối cùng, tất cả đều vì con người. Do đó, lấy con người làm trung tâm xuyên suốt toàn bộ triển vọng phát triển và việc tuân thủ lấy con người làm trung tâm là nội dung cốt lõi của quan điểm khoa học về phát triển.


Hướng về con người là kết quả tất yếu của quá trình tiến hóa quan niệm về phát triển xã hội loài người. Vấn đề cơ bản của quan điểm phát triển là mối quan hệ giữa con người và sự vật, cùng với sự tiến bộ không ngừng của xã hội, con người ngày càng hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề phát triển, đã từng bước hoàn thành việc chuyển hóa từ “sự vật là trung tâm” con người "như là trung tâm của quan điểm phát triển.. Quan niệm phát triển hiện đại đề cao việc thực hiện sự phát triển toàn diện của xã hội và con người thông qua sự phát triển của “sự vật”, tức là lấy “con người” làm trung tâm. Chính phủ trung ương đưa ra khái niệm phát triển khoa học là tuân thủ định hướng con người và thúc đẩy phát triển toàn diện, phối hợp và bền vững, thể hiện những thành tựu mới nhất về hiểu biết của xã hội loài người về các vấn đề phát triển, là một bản tóm tắt và tổng kết mới về kinh nghiệm phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc , và cũng là sự phản ánh sự xuất hiện của thực tiễn Những nhận định mới và giải pháp cho nhiều vấn đề.


Tư duy phát triển theo định hướng con người có nền tảng lý luận sâu sắc và được định hướng bởi triết học hướng về con người của Mác. “Con người” trong định hướng con người không phải là cái trừu tượng vốn có của một cá nhân, mà là tổng thể của tất cả các quan hệ xã hội, đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt được bản chất của con người trong các quan hệ xã hội và nhận thức được sự phát triển của con người trong sự biến đổi của các quan hệ xã hội. Hướng về con người nhấn mạnh, con người có vị trí, vai trò cơ bản đối với sự phát triển, con người vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của sự phát triển. phát triển kinh tế, xã hội.Tăng cường sự phát triển của chính mình. Tư duy phát triển theo định hướng con người tập trung vào việc thực hiện sự phát triển toàn diện của con người, coi sự phát triển toàn diện và tự do khả năng lao động của con người, các quan hệ xã hội và phẩm chất cá nhân là quan điểm và chỗ đứng cơ bản của sự phát triển kinh tế và xã hội.


Tư tưởng phát triển theo định hướng con người tuân theo lý luận chủ thể lịch sử của Mác, coi con người là chủ thể lịch sử xã hội, là tổng kết khoa học về địa vị chủ thể lịch sử của con người. Con người với tư cách là chủ thể của lịch sử quy định nội hàm tư tưởng là hướng về con người, nghĩa là mọi hoạt động sáng tạo lịch sử đều dựa vào con người, do con người định hướng và do con người định hướng.


Hướng vào con người có nghĩa là đáp ứng nhu cầu tổng thể của mọi người và thúc đẩy sự phát triển tổng thể của họ như là điểm khởi đầu và điểm kết thúc cơ bản của phát triển kinh tế và xã hội, cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ vật chất và văn hóa xung quanh nhu cầu của con người để tồn tại, hưởng thụ và phát triển. Toàn diện phát triển, nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nền kinh tế và xã hội. Cụ thể là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá và sức khoẻ của nhân dân trên cơ sở phát triển kinh tế; tôn trọng và bảo vệ các quyền con người, bao gồm các quyền về chính trị, kinh tế, văn hoá của công dân; không ngừng nâng cao tư tưởng của nhân dân. chất lượng đạo đức, chất lượng khoa học và văn hóa, chất lượng sức khỏe; là tạo ra một môi trường xã hội, trong đó mọi người phát triển bình đẳng và phát huy hết trí tuệ của mình.


Nội hàm cơ bản của tư tưởng hướng về con người của khái niệm phát triển khoa học bao gồm:


Đầu tiên, hãy phát triển vì người dân. Nói cách khác, vì lợi ích của người dân, nhằm thực hiện tính toàn diện, phối hợp và bền vững của phát triển con người, chúng tôi nhấn mạnh rằng phát triển toàn diện, đồng bộ và bền vững là ưu tiên hàng đầu, và chúng tôi nhấn mạnh vào quy hoạch tổng thể và có tính đến thực hiện khái niệm phát triển khoa học theo định hướng con người. Phương pháp cơ bản.


Thứ hai, sự phát triển phụ thuộc vào con người. Nghĩa là, trước hết phải tôn trọng địa vị lịch sử của quần chúng, huy động đầy đủ sự nhiệt tình ủng hộ và tham gia phát triển của nhân dân; thứ hai, phải nâng cao phẩm chất của quần chúng nhân dân, hình thành một cách nhìn khoa học về nhân tài.


Thứ ba, thành quả của sự phát triển được chia sẻ bởi người dân. Về việc phân phối các kết quả phát triển, Báo cáo Khoa học về Phát triển nhấn mạnh rằng các kết quả phát triển cần được chia sẻ bởi người dân, và các thành tựu khác nhau của cải cách và phát triển được phản ánh trong việc không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân, đồng thời nâng cao phẩm chất tư tưởng, đạo đức của nhân dân. người dân.


2. Tính nhất quán của tư duy phát triển theo định hướng con người và triết lý sinh thái


Hướng về con người, chủ trương chăm sóc sinh thái toàn diện, nhấn mạnh sự hài hòa giữa con người và xã hội, con người và tự nhiên, và là hiện thân của lối tư duy tổng thể của triết học sinh thái. Tư duy phát triển theo định hướng con người tập trung vào tính toàn vẹn và phối hợp của phát triển, bao gồm khái niệm về sự thống nhất và sức mạnh tổng hợp giữa con người và thiên nhiên, đồng thời lấy nhận thức toàn cầu, nhận thức về sinh thái và nhận thức về phát triển bền vững làm các yếu tố cấu thành khái niệm cụ thể. Thế giới là một hệ sinh thái của "con người-xã hội-tự nhiên" được kết nối và tương tác với nhau. Trong hệ thống này, mặc dù con người ở vị trí thống trị và là người quản lý, nhưng họ phải tuân theo các quy luật của tự nhiên và không bao giờ được vượt trội hơn so với tự nhiên. Tư duy phát triển theo định hướng con người cũng bao hàm chiến lược phát triển phối hợp và chiến lược phát triển bền vững. của xã hội và sự phát triển của tự nhiên.


Khái niệm phát triển khoa học hướng vào con người ủng hộ việc điều phối sự phát triển hài hòa của con người và tự nhiên, coi sự phối hợp giữa con người và tự nhiên là tiêu chí giá trị để điều chỉnh mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Điều này thể hiện đầy đủ một giá trị môi trường mới, " để nhận thức được tính toàn diện của nhân loại. "Phát triển là mục tiêu, mọi sự phát triển đều dựa trên giá trị của những con người được phát triển toàn diện, và mọi hành vi môi trường đều bắt đầu từ lợi ích cơ bản của đông đảo mọi người và lợi ích của các thế hệ tương lai, nhằm không ngừng đáp ứng nhu cầu vật chất và văn hóa ngày càng cao của nhân dân. tiến bộ và phát triển bền vững. "[1]


3. Tư duy phát triển theo định hướng con người vượt qua chủ nghĩa nhân văn


Quan điểm khoa học về phát triển là quan điểm lấy con người làm trung tâm về phát triển. Nó phá vỡ quan niệm truyền thống coi tăng trưởng kinh tế và công nghệ là nội hàm đầy đủ của phát triển xã hội, và tối ưu hóa hoàn toàn sự phát triển xã hội để hiểu được chất lượng cuộc sống của người lớn và môi trường tự nhiên và con người. Nó có nghĩa là "đạt được sự kết hợp tốt nhất giữa các lợi ích kinh tế, xã hội và sự sống còn dưới tiền đề là tối ưu hóa liên tục mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và giữa con người với con người."[2]


Trong quan hệ giữa người với người hay trong lĩnh vực xã hội, hướng về con người không dùng để chỉ một chủ thể nhóm hay chủ thể cá nhân mà trước hết lấy toàn thể con người làm chủ đạo, hoặc trước hết lấy lợi ích chung của con người làm chính. cơ thể người. Tất nhiên, lợi ích tổng thể của nhân loại được đề cập ở đây bao gồm hai khía cạnh: thứ nhất là lợi ích tổng thể của nhân loại trong một thế hệ. của các quốc gia và khu vực kém phát triển. Thứ hai là lợi ích tổng thể của con người giữa các thế hệ. của các thế hệ tương lai phải được nhấn mạnh.


Hướng về con người tập trung vào sự phát triển chung của nhân loại và sự phát triển toàn diện của nhân loại. Lấy toàn thể nhân loại làm nền tảng, hiểu theo góc độ triết học sinh thái là tuân thủ nguyên tắc lợi ích công cộng của nhân loại đối với hệ sinh thái là trên hết, đó là nguyên tắc “nhân toàn diện”; phát triển toàn diện của con người là cơ sở, không phải là phát triển cân đối, mà là phát triển toàn diện về nhu cầu, phẩm chất và bản chất của con người.


“Hướng về con người” đòi hỏi không chỉ nhìn sự vật mà cả con người trong phát triển, không chỉ theo đuổi phát triển năng suất vật chất mà còn phải tính đến việc cải thiện và nâng cao điều kiện sống, chất lượng cuộc sống và chất lượng của con người. Cần chuyển hướng cải thiện điều kiện sống, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, chính trị và tinh thần của con người, thúc đẩy sự phát triển chung của con người, tức là mọi sự phát triển phải tập trung vào ngày càng cao của con người về vật chất và tinh thần, và Thỏa mãn nhu cầu phát triển bản thân.


Hướng về con người, nghĩa là lấy con người làm trung tâm, dựa vào con người, hiểu theo quan điểm của triết học sinh thái, nghĩa là trong mối quan hệ giữa con người và bản chất phi con người, tuân thủ các tiêu chuẩn giá trị của con người, và nhấn mạnh ưu tiên và mục đích của con người trong trạng thái hệ sinh thái tự nhiên. Nếu lợi ích sinh tồn và phát triển của con người không được coi là động lực và mục đích của sự phát triển thì kiểu phát triển này là mù quáng và phản khoa học. Coi lợi ích tổng thể và lâu dài của con người là mục tiêu cuối cùng của quan niệm phát triển khoa học là điểm xuất phát, điểm đến và động lực bên trong của tư duy nghiên cứu triết học sinh thái, định hướng giá trị lợi ích tồn tại và phát triển của con người, và toàn bộ đời sống xã hội đều do con người thiết lập. Sẽ sụp đổ. Vì vậy, “hướng về con người” là sự khẳng định, hoàn thiện và làm sâu sắc hơn nguyên tắc chủ quan của con người theo nghĩa toàn diện và hợp lý hơn, nó vượt lên trên chủ nghĩa nhân văn.Dưới góc độ triết học sinh thái, hướng về con người


Loại chủ thể này được phản ánh trong sự tương tác hai chiều giữa con người và tự nhiên, và tính siêu việt của chủ nghĩa nhân bản cũng được thể hiện qua sự tương tác này. "Tính chủ quan của con người không chỉ bao gồm sự khẳng định tính chủ động, thống trị và tự chủ khách quan của con người với tư cách là chủ thể của tri thức và thực hành, mà còn là sự tự chủ và tự kiểm soát của chủ thể đối với những khả năng này, cũng như sự tự nhận thức, tự trách mình. , và tự chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của kết quả hoạt động của mình. "[3]


Chủ nghĩa nhân văn hiện đại dựa trên triết học Mác chủ trương hiểu tính chủ thể của con người từ hoạt động của các đối tượng con người và từ thực tiễn của chủ thể. "Chủ nghĩa nhân văn hiện đại" là một học thuyết giá trị, một giả thuyết lý thuyết được con người hình thành và phát triển trong lịch sử nhằm tìm kiếm và xác lập vị trí vượt trội của mình trong thế giới tự nhiên và bảo vệ lợi ích của chính mình; điểm xuất phát để con người bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên Hài hòa là tổng thể lợi ích lâu dài của con người; trong mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, con người là chủ thể, có vị trí thống trị, có quyền phát triển và sử dụng thiên nhiên, có trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý và bảo trì, nên bản chất Ở vị trí của đối tượng. Do vị trí thống trị của con người, chủ nghĩa nhân học hiện đại cũng cho rằng con người có phương tiện để cải tạo và bảo vệ thiên nhiên bằng cách sử dụng sức mạnh hợp lý và khoa học công nghệ để đạt được mục tiêu và lý tưởng của mình. Điều này cũng tương tự như tính chủ quan của con người được ủng hộ bởi "hướng vào con người" trong khái niệm phát triển khoa học. Vai trò chủ quan này có hai mặt: một là cải tạo thiên nhiên và hủy diệt thiên nhiên. Điều này thể hiện ở chỗ tự nhiên do con người chủ động cải tạo, con người là chủ thể hoạt động, tự nhiên là chủ thể vận động, thứ hai là bảo vệ thiên nhiên và bù đắp cho tự nhiên. Giới tự nhiên là cơ sở để con người tồn tại và phát triển, con người là một bộ phận của giới tự nhiên, muốn tồn tại con người phải bảo vệ và bù đắp cho tự nhiên. Vì vậy, “hướng về con người” là sự khẳng định, hoàn thiện và làm sâu sắc hơn nguyên tắc chủ quan của con người theo một nghĩa toàn diện và hợp lý hơn, tiếp thu những tinh hoa của chủ nghĩa nhân học hiện đại và bỏ đi phần thô của nó. Nó là trung tâm của nhân học hiện đại. Sublation và siêu việt của học thuyết. Dưới góc độ triết học sinh thái, tư cách chủ thể của con người hướng về con người được phản ánh trong mối quan hệ tương tác hai chiều giữa con người và tự nhiên, và tính siêu việt của nó đối với chủ nghĩa nhân văn hiện đại cũng được phản ánh trong sự tương tác này.


4. Nhận thấy sự phát triển toàn diện của con người là mục tiêu giá trị cao nhất của tư duy phát triển theo định hướng con người


Quan điểm hướng vào con người về sự phát triển trực tiếp xuất phát từ học thuyết của Mác về sự phát triển toàn diện của con người. Sự phát triển toàn diện của con người có hai cấp độ ý nghĩa, xét theo cách hiểu của con người, sự phát triển toàn diện của con người thực chất là sự chuyển xã hội loài người từ lĩnh vực tất yếu sang lĩnh vực tự do. Nó nhấn mạnh mức độ xã hội hóa của con người, tức là sự phát triển chung của toàn bộ xã hội loài người về mọi mặt kinh tế, chính trị và văn hóa. Nó cũng có thể hiểu là sự phát triển chung của toàn bộ loài người. Liên quan đến từng cá nhân, phát triển tổng thể nhấn mạnh mức độ cá thể hóa của con người, tức là sự phát triển tổng thể của cá nhân với tư cách cá nhân về mọi mặt, sự phát triển phối hợp tổng thể của đời sống vật chất và tinh thần, và sự phát triển tổng thể của triển vọng thế giới. về cuộc sống, và các giá trị., Sự phát triển tổng thể các phẩm chất thể chất và tâm lý, sự phát triển toàn diện về nhân cách, trí tuệ, năng lực, thể lực và sức sáng tạo. Chúng ta cũng có thể hiểu nó là sự phát triển toàn diện của một cá nhân con người. Bất kể đó là sự phát triển toàn diện của toàn nhân loại hay sự phát triển toàn diện của một cá nhân, đó là lý tưởng, hiện thực và lịch sử. Lý tưởng có nghĩa là sự phát triển toàn diện của con người là lý tưởng cao nhất của con người, là trạng thái không có thực tại, là sự phê phán hiện thực, là hy vọng của con người hiện thực và là mục tiêu hướng dẫn con người vượt lên trên thực tại và hướng tới Tương lai. Hiện thực dùng để chỉ sự phát triển toàn diện của con người với tư cách là một lý tưởng. Nội dung và yêu cầu của nó là cụ thể, được sản sinh trên cơ sở cụ thể của thực tế, xuất phát từ đời sống thực tế của con người và có những điều kiện cụ thể trong những thời điểm và môi trường cụ thể. Nội hàm của hiện thực . Tính lịch sử có nghĩa là sự phát triển toàn diện của con người không phải là sản phẩm của tự nhiên, nó là sản phẩm của lịch sử, sự hình thành của lịch sử và là kết quả của một quá trình vận động biện chứng lịch sử, đồng thời là nội dung và trình độ của tất cả con người -phát triển xung quanh không ngừng phát triển và có ý nghĩa lịch sử. Xét từ khía cạnh nội dung của sự phát triển toàn diện; dù là sự phát triển toàn diện của toàn bộ con người hay sự phát triển toàn diện của một cá nhân, thì tất yếu nó bao gồm sự phát triển toàn diện của các nhu cầu của con người. -phát triển xung quanh phẩm chất con người, và phát triển toàn diện bản chất con người.


Phát triển theo định hướng con người là phát triển tôn trọng con người, hiểu con người, quan tâm đến con người và phát triển con người. Nhất định đặt con người lên hàng đầu là kiên định lấy con người phát triển toàn diện làm nền tảng. Nhu cầu tồn tại và phát triển của con người và mức độ thỏa mãn trên thực tế là thước đo giá trị của sự phát triển xã hội. Mục đích cơ bản của hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa là thực hiện sự phát triển toàn diện của con người, đây là quan niệm cốt lõi của chủ nghĩa nhân đạo mácxít. Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội chỉ là phương tiện cần thiết để thực hiện sự phát triển toàn diện của con người. Về việc coi sự phát triển toàn diện của con người là mục tiêu giá trị cao nhất của tư tưởng phát triển theo định hướng con người đánh dấu một bước tiến mới trong nhận thức của Đảng ta về quy luật xây dựng xã hội chủ nghĩa và quy luật phát triển xã hội loài người, đồng thời cũng một sự đổi mới trong lý thuyết của Mác về sự phát triển toàn diện của con người.Chúc các bạn đọc tin xem truc tuyen bong da vui vẻ!

Original text