xem bong da truc tiep tren k

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 25/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da truc tiep tren k

truc tuyen bong da hom nay

Tóm tắt: Quan điểm khoa học về phát triển dựa trên thực trạng phát triển xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới của các tập thể lãnh đạo nước ta, đúc kết kinh nghiệm thành công của các thế hệ lãnh đạo đi trước, đưa ra hệ thống lý luận phù hợp với sự phát triển xã hội chủ nghĩa hiện nay. của đất nước chúng ta. Triển vọng khoa học về phát triển không phải là một hệ thống lý thuyết hoàn toàn đổi mới, mà là sự kế thừa và phát triển của Lý thuyết Đặng Tiểu Bình, giữ lại tinh hoa của Lý thuyết Đặng Tiểu Bình, đồng thời bổ sung những nội dung mới mang tính thời đại. Bài viết này bắt đầu bằng việc phân tích nội dung chính của quan điểm phát triển khoa học và lý thuyết của Đặng Tiểu Bình, đồng thời giải thích thêm về sự kế thừa và phát triển đổi mới của quan điểm phát triển khoa học đối với lý thuyết của Đặng Tiểu Bình.


Từ khóa: quan điểm phát triển khoa học; lý thuyết Đặng Tiểu Bình; kế thừa


Lời nói đầu


Quan điểm khoa học về phát triển là cơ sở lý luận cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc hiện nay, đồng thời cũng là động lực vô tận để phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Khái niệm khoa học về sự phát triển là sự kế thừa và phát triển của Lý thuyết Đặng Tiểu Bình và các lý thuyết thành công khác về quản trị nhà nước. và phát triển nó, và sau đó áp dụng nó vào việc xây dựng sự chú ý hiện tại của xã hội. Việc xây dựng lý luận của khái niệm phát triển khoa học dựa trên sự tìm tòi và tư duy hệ thống lý luận của Đặng Tiểu Bình, nhưng nó đã mang một ý nghĩa thời đại mới.


1 Quan điểm phát triển khoa học và nội dung chính của Học thuyết Đặng Tiểu Bình


1.1 Nội dung chính của khái niệm phát triển khoa học


Trước hết, phát triển là ưu tiên hàng đầu. Các vấn đề phát triển luôn là nội dung cốt lõi quan trọng nhất trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Trung Quốc. Điều này chủ yếu là do vấn đề phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng xã hội khá giả và theo đuổi phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc. , vì vậy phát triển khoa học Quan niệm coi phát triển là ưu tiên hàng đầu. Thứ hai, tuân thủ các nội dung cốt lõi của định hướng con người. Trong lý thuyết khoa học về triển vọng phát triển, người ta đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lợi ích cơ bản của người dân phải được bắt đầu, và mục đích của việc toàn tâm toàn ý xây dựng cũng là để nâng cao mức sống của người dân. nội dung của triển vọng khoa học về sự phát triển. Thứ ba, kiên trì toàn diện, phối hợp và bền vững là yêu cầu cơ bản của quan điểm khoa học về phát triển. Quan điểm khoa học về phát triển không chỉ là một hệ thống lý luận được hình thành dựa trên thực tế phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện nay, nó thực sự có mục tiêu phát triển lâu dài hơn. Cuối cùng, lập kế hoạch tổng thể là phương pháp cơ bản của triển vọng khoa học về sự phát triển.Khái niệm phát triển khoa học hàm chứa nội dung tư tưởng của “năm kế hoạch tổng thể”, nhấn mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có quan điểm tổng thể, lập kế hoạch tổng thể, tiến hành toàn diện xây dựng chủ nghĩa xã hội.[1].


1.2 Nội dung chính của học thuyết Đặng Tiểu Bình


Thứ nhất, cải cách là động lực chính để phát triển. Đặng Tiểu Bình đưa ra chính sách cải cách và mở cửa một cách sáng tạo. Mục đích của nó là bắt đầu từ cải cách kinh tế và dần dần tiến tới các lĩnh vực khác. đưa những tư tưởng mới vào xây dựng chủ nghĩa xã hội. nội dung. Thứ hai, tuân thủ chiến lược phát triển "ba bước".Đặng Tiểu Bình chỉ ra rằng trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, kiên trì thực hiện đường lối chiến lược “ba bước” là yêu cầu cơ bản để phát triển ổn định, và mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội cần được thực hiện phù hợp với mục tiêu phát triển giải quyết vấn đề cơm ăn, áo mặc, xây dựng xã hội khá giả, phát triển toàn diện, hiện đại hóa cơ bản.[2]. Thứ ba, phát triển mạnh mẽ năng suất. Đặng Tiểu Bình luôn cho rằng năng suất là tiêu chuẩn đo lường xác định trình độ phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa, và phát triển mạnh mẽ năng suất không phải là mù quáng theo đuổi việc tăng tổng giá trị sản xuất, mà là để đạt được tối đa hóa lợi ích. Thứ tư, lấy sự hài lòng của mọi người làm thước đo và thước đo. Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh rằng trọng tâm của công tác chính quyền là thu phục lòng tin của nhân dân, và thái độ “chịu trách nhiệm trước nhân dân” là thái độ cơ bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội.


2 Quan điểm phát triển khoa học kế thừa lý thuyết của Đặng Tiểu Bình


Qua việc nghiên cứu nội dung chính của quan điểm phát triển khoa học và học thuyết Đặng Tiểu Bình, chúng ta sẽ thấy rằng nhiều quan điểm phát triển khoa học tương đồng với học thuyết Đặng Tiểu Bình, đây thực chất là nội hàm tư tưởng của học thuyết Đặng Tiểu Bình được quan điểm phát triển khoa học giữ lại. .


2.1 Tuân thủ học thuyết Mác


Cả Triển vọng Khoa học về Phát triển và Lý thuyết Đặng Tiểu Bình đều là những biểu hiện cụ thể của chủ nghĩa xã hội hóa chủ nghĩa Mác, và cả hai đều bao gồm các vấn đề phát triển được nhấn mạnh trong các lý thuyết của chủ nghĩa Mác và nội hàm tư tưởng quan trọng của việc đặt con người lên trên hết. Mặc dù lý thuyết của Đặng Tiểu Bình không rõ ràng đặt con người lên hàng đầu, nhưng khái niệm "trách nhiệm với nhân dân" ẩn chứa trong nó thực chất là một tư tưởng hướng về con người, và khái niệm phát triển khoa học xác định trực tiếp ý tưởng này là nội dung cốt lõi của lý thuyết.


2.2 Giữ vị trí quan trọng trong sự phát triển


Học thuyết Đặng Tiểu Bình có nội dung đánh giá “phát triển là lời nói sau cùng”, là khẳng định tầm quan trọng của vấn đề phát triển, và trong quan niệm phát triển khoa học, phát triển đã trở thành bản chất đầu tiên của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có thể thấy, từ Học thuyết Đặng Tiểu Bình đến Triển vọng khoa học về phát triển, vị trí quan trọng của phát triển chưa bao giờ bị lung lay, phát triển đã trở thành yếu tố quyết định trong việc giải quyết các vấn đề xã hội khác nhau ở nước ta, điều này cũng xác định rằng tư tưởng chủ đạo của Triển vọng Khoa học về Phát triển là toàn tâm toàn ý tìm kiếm sự phát triển.


2.3 Thực hiện khái niệm cốt lõi của định hướng con người


Từ lý thuyết coi trọng địa vị của quần chúng nhân dân của Đặng Tiểu Bình, đến quan điểm hướng về nhân dân do quan niệm phát triển khoa học đưa ra, quần chúng nhân dân luôn là nhân tố quyết định trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, và địa vị xã hội của quần chúng nhân dân không ngừng được nâng cao. Kiên trì thực hiện quan điểm khoa học về phát triển, thực hiện quan niệm cốt lõi là hướng về con người, tiếp tục khẳng định giá trị của con người, lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, chỉ có như vậy mới nâng cao được hiệu quả trình độ xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa. và mức sống của người dân có thể được cải thiện.


3 Sự phát triển lý thuyết của Đặng Tiểu Bình theo quan điểm phát triển khoa học


3.1 Thiết lập một khái niệm mới


Trong quan niệm truyền thống về phát triển, trình độ tiến bộ và phát triển xã hội nói chung được đánh đồng với trình độ phát triển kinh tế, nhưng trên thực tế, xây dựng kinh tế chỉ là một mặt của xây dựng chủ nghĩa xã hội, và trình độ phát triển kinh tế chỉ có thể phản ánh mức độ phát triển của chủ nghĩa xã hội ở một mức độ nhất định. Về vấn đề này, quan điểm phát triển khoa học đưa ra một khái niệm mới, bổ sung các khía cạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, công nghệ và các khía cạnh khác cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, đồng thời đề nghị xây dựng kinh tế cũng cần chú ý đến sự tiến bộ đồng thời của các lĩnh vực khác. đóng góp to lớn của Đặng Tiểu Bình .Sự phát triển đổi mới mà không có nội dung rõ ràng trong lý thuyết.


3.2 Tìm kiếm ý tưởng mới


Mặc dù cả Triển vọng khoa học về phát triển và Lý thuyết Đặng Tiểu Bình đều nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển, nhưng khác với Lý thuyết Đặng Tiểu Bình, trọng tâm của triển vọng khoa học về phát triển không phải là phát triển hay không, mà là thảo luận về cách thức phát triển.[3]. Nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta tương đối phức tạp, bao trùm mọi mặt của đời sống, muốn đạt được kết quả xây dựng nhất định phải thay đổi mô hình xây dựng nền kinh tế phát triển đơn lẻ, có tư tưởng mới về quy hoạch tổng thể và xem xét. vì chủ nghĩa xã hội.Xây dựng.


3.3 Mở ra một lĩnh vực mới


Trong suốt lịch sử phát triển xã hội chủ nghĩa ở nước ta, chúng ta có thể thấy rõ rằng trong giai đoạn đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa, lấy mục tiêu phát triển kinh tế nhanh là mục tiêu chủ yếu của phát triển xã hội chủ nghĩa, đây thực chất là quan niệm phát triển theo định hướng vật chất. Trong trường hợp này, địa vị của con người không được coi trọng[4]. Mặc dù Lý thuyết Đặng Tiểu Bình đưa ra lý thuyết “trách nhiệm với người dân”, nó không trực tiếp đưa ra khái niệm phát triển theo định hướng con người, và tình trạng thực tế của người dân vẫn chưa thật rõ ràng. Quan điểm khoa học về phát triển đã phá vỡ quan niệm truyền thống về sự vật định hướng, trực tiếp đặt địa vị con người vào cốt lõi của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, khẳng định giá trị của con người, mở ra cảnh giới mới trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa.


4. Kết luận


Tóm lại, Học thuyết Đặng Tiểu Bình là cơ sở lý luận của quan điểm phát triển khoa học, còn quan điểm phát triển khoa học là sự đổi mới và phát triển của Học thuyết Đặng Tiểu Bình dưới bối cảnh thời đại mới, giữa hai quan điểm này thực sự có mối quan hệ kế thừa. Mặc dù nền tảng của Lý thuyết Đặng Tiểu Bình và Triển vọng khoa học về phát triển khác nhau, nhưng cả hai đều là nội dung quan trọng của chủ nghĩa xã hội hóa chủ nghĩa Mác, đồng thời cung cấp nền tảng lý luận vững chắc và chỉ đạo thực tiễn cho việc xây dựng và phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Chúng ta nên tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ kế thừa giữa Triển vọng Khoa học về Phát triển và Lý thuyết Đặng Tiểu Bình, đánh giá cao giá trị và nội hàm tư tưởng lâu đời của nó, đồng thời làm rõ vai trò chỉ đạo của Triển vọng Khoa học về Phát triển đối với sự phát triển xã hội. Điều này có lợi cho việc thực hiện Triển vọng Khoa học về Phát triển ở Trung Quốc. Sự phát triển của sự nghiệp chủ nghĩa xã hội cung cấp động lực vô tận.


Tác giả: Liang MengChúc các bạn đọc tin xem bong da truc tiep tren k vui vẻ!

Original text