xem bong da truc tiep k+1

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 23/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da truc tiep k+1

game bong da

Các nhà văn kinh điển của chủ nghĩa Mác trừu tượng luôn coi trọng địa vị và vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội. Marx đưa ra luận điểm "khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất"; các chính trị gia sau đó đã phát triển và cải tiến nó ở những mức độ khác nhau, đặc biệt là luận điểm của đồng chí Đặng Tiểu Bình rằng "khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chính", điều này càng làm cho lý thuyết này trở nên tốt hơn. phát triển hơn nữa. Muốn vậy, bài viết này sẽ phân tích một cách khách quan về lịch sử phát triển của “Khoa học và Công nghệ là Năng suất”, bạn hãy thử nắm bắt lịch sử phát triển của “Khoa học và Công nghệ là Năng suất” và tìm hiểu những yếu tố hợp lý của nó.


Từ khóa khoa học, công nghệ, năng suất, hệ thống lý thuyết xã hội chủ nghĩa


Giới thiệu về tác giả: Yu Weixing, nghiên cứu sinh năm 2009 chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội hóa chủ nghĩa Mác, Trường Khoa học Chính trị và Luật, Đại học Sư phạm Sơn Tây.


Thư viện Trung Quốc Số phân loại: A849 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1009-0592 (2011) 01-279-02


Hơn một trăm năm trước, "khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất" đã trở thành một bộ phận quan trọng của kinh tế học mácxít. Marx đã chỉ ra trong "Bản thảo kinh tế (1857 ~ 1858)": "Tư bản được hình thành dựa trên một quá trình phát triển lịch sử hiện có nhất định của lực lượng sản xuất. thực trạng và chức năng của khoa học và công nghệ. Đồng chí Mao Trạch Đông cũng rất coi trọng khoa học và công nghệ, đồng chí đã đưa ra khẩu hiệu “Tháng Ba về Khoa học” tại Hội nghị Trí thức tổ chức năm 1958. Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã phát triển nó hơn nữa và đề cao nó là "Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chính". Trong hơn 60 năm kể từ khi thành lập nước Trung Hoa mới, lý luận khoa học và công nghệ của Mác được kế thừa và phát triển, có vai trò tích cực đối với sự phát triển của kinh tế Trung Quốc và hình thành hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.


1. Diễn biến lịch sử nguồn gốc và sự phát triển của mệnh đề "Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất"


(1) Diễn ngôn của Marx và Engels về khoa học và công nghệ


Marx và Engels thảo luận trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đầu tiên trong thời kỳ hiện đại. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ này được đánh dấu bằng việc phát minh và ứng dụng động cơ hơi nước đã nâng cao năng suất xã hội rất nhiều. Marx và Engels đã rất chú ý đến tác động của khoa học và công nghệ đối với năng suất và đã tổng kết chúng một cách kịp thời.


C.Mác đã từng chỉ rõ: “Với sự phát triển của công nghiệp quy mô lớn, việc tạo ra của cải thực sự ít phụ thuộc vào thời gian lao động và lượng sức lao động tiêu hao,… mà phụ thuộc vào việc áp dụng khoa học vào sản xuất”, Ph.Ăngghen cho rằng: “Trong Marx Dường như khoa học là lực lượng cách mạng đã đóng vai trò động lực trong lịch sử ”.


Khoa học và công nghệ được Marx và Engels hiểu là khoa học và công nghệ theo nghĩa hẹp, tức là khoa học tự nhiên và công nghệ. Diễn ngôn của Marx về khoa học và công nghệ tập trung vào hai điểm: Thứ nhất, nó được tóm tắt về mặt lý thuyết là khoa học với tư cách là năng suất. Khi phân tích nền sản xuất tư bản, Mác cho rằng: “Khoa học với tư cách là sản phẩm tinh thần chung của sự phát triển xã hội ... được biểu hiện thành lực lượng tự nhiên của bản thân lao động xã hội.” Thứ hai là đề xuất phương thức để khoa học trở thành lực lượng sản xuất. Theo tường thuật của Marx, lý do tại sao khoa học trở thành lực lượng sản xuất nằm ở việc áp dụng các lực lượng tự nhiên.Mác cho rằng: “Việc vận dụng các yếu tố tự nhiên ... phù hợp với sự phát triển của khoa học với tư cách là yếu tố độc lập trong quá trình sản xuất”.


Theo quan điểm của Marx, trong các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, thì trình độ phát triển khoa học và mức độ ứng dụng nó vào nghề thủ công đóng vai trò quyết định. Không phụ thuộc vào trình độ văn hoá, công cụ sản xuất và phương tiện lao động của người lao động, phụ thuộc vào trình độ khoa học công nghệ và ứng dụng của nó vào sản xuất. Về tri thức, khoa học và công nghệ là năng suất xã hội chung và là năng suất tiềm tàng. Một khi khoa học được áp dụng vào quá trình sản xuất, năng suất tiềm năng sẽ chuyển hóa thành năng suất thực tế.


(2) Giải trình của Lenin về khoa học và công nghệ


Cuộc thảo luận của Lê-nin dựa trên nền tảng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ hai. Cuộc cách mạng công nghệ này đã làm cho năng suất xã hội chuyển từ thời đại hơi nước sang thời đại điện. Lê-nin là người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, bản thân Người đã trải qua quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Luận điểm của Lê-nin về khoa học và công nghệ chủ yếu tập trung vào hai điểm: một là khoa học và công nghệ đã đặt nền tảng vật chất vững chắc cho Liên Xô; hai là học hỏi và sử dụng công nghệ tiên tiến ở các nước tư bản phát triển.


Lê-nin cho rằng Liên Xô mới đi lên chủ nghĩa xã hội là một nước tiểu nông, các nhân tố xã hội chủ nghĩa ở thế bất lợi so với các nhân tố tư bản chủ nghĩa. Chỉ bằng cách thay đổi cơ sở kinh tế của Liên Xô từ quy mô nhỏ dựa vào năng suất nông dân sang cơ sở kinh tế dựa trên công nghiệp quy mô lớn và sản xuất máy quy mô lớn thì chủ nghĩa xã hội của Liên Xô mới giành được thắng lợi cuối cùng. Lê-nin thấy rằng sau khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô thành lập, khoa học và công nghệ đã thoát khỏi xiềng xích của tư sản tư sản và tầm nhìn hạn hẹp, đã nâng cao năng suất của xã hội Xô Viết, cải thiện đời sống của nhân dân Liên Xô, đặt nền tảng vật chất vững chắc cho Liên Xô. Liên hiệp. Lê-nin cho rằng, chủ nghĩa Mác “hoàn toàn không phải là một học thuyết khép kín, cứng nhắc, nảy sinh từ con đường phát triển của nền văn minh thế giới.” Vì vậy, chúng ta phải nhìn vấn đề dưới góc độ của sự thay đổi và phát triển. Lê-nin cũng nhấn mạnh rằng nhiệm vụ phát triển lực lượng sản xuất đòi hỏi phải sử dụng nhanh chóng, sâu rộng và toàn diện các chuyên gia khoa học - kỹ thuật mà chủ nghĩa tư bản để lại cho chúng ta, mặc dù hầu hết họ không tránh khỏi bão hòa với cách nhìn và thói quen thế giới của giai cấp tư sản. Ông thậm chí còn gọi việc “tiếp thu tất cả những điều thực sự có giá trị trong khoa học châu Âu và Mỹ” là “nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi”.


(3) Bài thuyết trình của đồng chí Mao Trạch Đông về khoa học và công nghệ


Đồng chí Mao Trạch Đông đã thảo luận về tầm quan trọng của khoa học và công nghệ dựa trên các điều kiện quốc gia của Trung Quốc. Đồng chí Mao Trạch Đông phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị toàn quốc về các vấn đề trí thức: "Bây giờ gọi là cách mạng công nghệ và cách mạng văn hóa .... Không thể không có trí thức, càng không thể chỉ dựa vào cái cũ và cái thô. "Quan điểm chính của đồng chí Mao Trạch Đông về khoa học và công nghệ là: Thứ nhất là giải thích thực trạng và vai trò của khoa học và công nghệ trong xây dựng chủ nghĩa xã hội; thứ hai là nhấn mạnh sự cần thiết phải nắm vững khoa học và công nghệ trong xây dựng chủ nghĩa xã hội; Thứ ba là thay đổi càng sớm càng tốt sự lạc hậu của khoa học và công nghệ ở nước ta, thứ tư là để đạt được mục tiêu lớn này, điều cốt yếu nằm ở chỗ Phát huy hết vai trò của đội ngũ trí thức.


Đồng chí Mao Trạch Đông đã nhận thức sâu sắc sự cần thiết của sự phát triển khoa học công nghệ của Trung Quốc và ý thức cấp bách phát triển khoa học công nghệ hiện đại qua việc phân tích đường lối phát triển của các nước tiên tiến trên thế giới.Đồng chí Mao Trạch Đông đã chỉ rõ khi nghe báo cáo “Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ 10 năm”: “Thế trận khoa học và công nghệ phải đánh và phải đánh giỏi .... Không có khoa học và công nghệ thì năng suất không thể "Đồng chí Mao Trạch Đông cũng nhiều lần được cảnh báo toàn Đảng:" Nếu chúng ta không phấn đấu để thay đổi hoàn toàn tình trạng kinh tế và kỹ thuật của nước ta thua xa các nước đế quốc trong vài chục năm tới thì việc bị đánh bại là điều khó tránh khỏi. "


Kể từ khi Marx đề xuất rằng khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất, Lenin đã thảo luận về địa vị và vai trò của khoa học và công nghệ, mặc dù đồng chí Mao Trạch Đông không đưa ra một mệnh đề tương tự, nhưng ông vẫn hiểu sâu sắc về lý thuyết này. Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã làm sâu sắc thêm lý thuyết này, đi lên từ "khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất" lên "khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chính", mang lại cho nó một hơi thở mới của thời đại. Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã thảo luận như thế nào về ý kiến ​​này?


2. Phân tích của đồng chí Đặng Tiểu Bình về mệnh đề "khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chính"


(1) Cơ sở để đồng chí Đặng Tiểu Bình đề xuất rằng "khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chính"


Trước hết, điều này được quyết định bởi vai trò của khoa học và công nghệ đối với các yếu tố của năng suất. Người lao động đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với năng suất. Trong thời đại ngày nay, khả năng lao động của người lao động không chỉ giới hạn ở thể lực, mà còn phụ thuộc vào trình độ trí tuệ. Một khi người lao động làm chủ được công nghệ, nó sẽ vượt xa khả năng của người bình thường và tạo ra nhiều của cải hơn. Trong giai đoạn cơ giới hóa ban đầu, tỷ lệ giữa cả hai là 9: 1; trong điều kiện cơ giới hóa trung bình, tỷ lệ giữa hai là 6: 4; trong điều kiện hoàn toàn tự động, tỷ lệ giữa hai là 1: 9.


Có thể hình dung rằng việc cải tiến công cụ lao động có ảnh hưởng đến năng suất. Ba cuộc cách mạng công nghệ trong lịch sử đều được đánh dấu bằng những cải tiến về công cụ lao động. Marx nói: "Lực lượng sản xuất do giai cấp tư sản tạo ra trong thời gian chưa đầy một trăm năm thống trị giai cấp của nó ngày càng lớn hơn tổng lực lượng sản xuất do tất cả các thế hệ trước tạo ra." Điều này đủ cho thấy công cụ sản xuất đang phát triển xã hội. .Vai trò đối với năng suất. Đối tượng lao động bao gồm vật thể tự nhiên và vật sáng tạo của con người. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhân loại đã mở rộng phạm vi đối tượng lao động trong quá trình xã hội biến đổi. Dữ liệu liên quan cho thấy: "Có hàng trăm nghìn vật liệu khác nhau trên thế giới và vật liệu mới đang tăng với tốc độ 5% mỗi năm. Có hơn 8 triệu hợp chất trên thế giới và con số này đang tăng lên với tốc độ 250.000 mỗi năm. "


Thứ hai, điều này được quyết định bởi tỷ lệ đóng góp của khoa học và công nghệ vào nền kinh tế quốc dân. Tác động của công nghệ hiện đại đối với nền kinh tế quốc dân là rất lớn. Khoa học và công nghệ được ứng dụng rộng rãi vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, quy mô phát triển không ngừng được mở rộng, tốc độ phát triển được đẩy mạnh, đồng thời có những chuyển biến lớn về cơ cấu công nghiệp và cơ cấu lao động. . “Đề cương quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ trung hạn và dài hạn quốc gia (2006-2020) đã nêu rõ:“ Đến năm 2020, tỷ lệ đóng góp của tiến bộ khoa học và công nghệ vào tăng trưởng kinh tế từ 39% lên hơn 60%, và đầu tư cho R&D của toàn xã hội chiếm tỷ trọng trong GDP, tăng từ 1,35% lên 2,5%. "


(2) Tuyên bố của đồng chí Đặng Tiểu Bình về mệnh đề "Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chính"


“Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu” là kết luận của đồng chí Đặng Tiểu Bình trên cơ sở tình hình mới của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ ba và sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt là từ những năm 1970-1980; đó là trong cuộc "Cách mạng Văn hóa". Ông ấy đã đưa ra kết luận với sự dũng cảm tuyệt vời dưới cái nền rằng lớp bụi vẫn chưa hoàn toàn tan biến.


Ngay từ năm 1977, đồng chí Đặng Tiểu Bình đã đề xuất rằng “chúng ta phải tạo ra một không khí trong đảng: tôn trọng kiến ​​thức và tôn trọng nhân tài.” Năm 1978, ông cũng chỉ ra rằng “chúng ta thường nói rằng con người là nhân tố tích cực nhất trong năng suất. . Ở đây chúng ta nói về nó. Một người dùng để chỉ một người có kiến ​​thức khoa học, kinh nghiệm sản xuất và kỹ năng lao động nhất định để sử dụng công cụ sản xuất và thực hiện sản xuất tư liệu vật chất. "Tại buổi khai mạc Hội nghị Khoa học toàn quốc, Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh "khoa học và công nghệ là năng suất, là quan điểm của chủ nghĩa Mác. Lịch sử ....... Sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại đã làm cho mối quan hệ giữa khoa học và sản xuất ngày càng khăng khít. Khoa học và công nghệ, với tư cách là lực lượng sản xuất, ngày càng thể hiện rõ vai trò to lớn. " 豜" Chìa khoá của bốn hiện đại hoá là hiện đại hoá khoa học và công nghệ. Nếu không có khoa học và công nghệ hiện đại thì không thể xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, công nghiệp hiện đại và bảo vệ Tổ quốc hiện đại. " Năm 1988, Đặng Tiểu Bình đã chỉ ra trong hai bài nói: "Thế giới đang thay đổi, suy nghĩ và hành động của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo; Lịch sử đang tiến lên, nhưng chúng ta đã trì trệ, và chúng ta đã tụt hậu. Mác đã nói rằng khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất Thực tế đã chứng minh rằng câu nói này rất đúng và rất đúng. Có vẻ như điều này chưa đủ. Theo tôi, khoa học và công nghệ Đó là lực lượng sản xuất đầu tiên. "Vào mùa xuân năm 1992, ông nói trong chuyến thăm của mình miền Nam: "Phát triển kinh tế phải nhanh hơn và phải dựa vào khoa học kỹ thuật và giáo dục. Tôi nói khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất đầu tiên."  豟 "Khoa học và công nghệ là" lực lượng sản xuất đầu tiên "là một kết luận khoa học được rút ra bởi Đồng chí Đặng Tiểu Bình nhìn từ tầm cao lịch sử phát triển và hiện trạng phát triển khoa học công nghệ trên thế giới.


3. Ý nghĩa của mệnh đề “Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu”


Được thúc đẩy bởi làn sóng hiện đại hóa lần thứ tư, khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng và đang hướng tới nền kinh tế tri thức. Với tầm nhìn xa của một nhà cách mạng vô sản, Đặng Tiểu Bình đã kịp thời nắm bắt chủ đề thời đại, kết hợp với thực tiễn nước ta, đưa ra luận điểm khoa học “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu” của sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. ổ đĩa có ý nghĩa to lớn.


Về lý luận, "Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu" đã làm phong phú và phát triển kinh tế học mácxít, và trở thành một bộ phận quan trọng của Học thuyết Đặng Tiểu Bình. Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã nâng "khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất" thành "khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu", về mặt lý thuyết là mở rộng nội dung nghiên cứu của khoa học và công nghệ, nâng cao tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Luận điểm “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu” đã nâng khoa học và công nghệ lên vị trí tối cao và trở thành một lĩnh vực quan trọng không thể không nhắc đến trong nghiên cứu kinh tế học. Luận điểm của đồng chí Đặng Tiểu Bình đã gắn chặt địa vị và vai trò của khoa học và công nghệ với vận mệnh của chủ nghĩa xã hội và chứng minh rằng chủ nghĩa xã hội có thể có những lợi thế lớn hơn chủ nghĩa tư bản trong việc phát triển lực lượng sản xuất.


Từ quan điểm thực tiễn, lý thuyết này đòi hỏi chúng ta phải đặt mục tiêu phát triển năng suất xã hội lên hàng đầu, cải tiến khoa học công nghệ trong phát triển năng suất xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển năng suất xã hội tốt hơn. sự kết hợp hữu cơ giữa chủ nghĩa xã hội với khoa học và công nghệ; đòi hỏi chúng ta phải lấy khoa học và giáo dục lấy nước làm ưu tiên hàng đầu, từ đó hình thành xu hướng tốt đẹp trọng tri thức, trọng nhân tài trong toàn xã hội. Đồng thời, nó còn dẫn dắt chúng ta đến một ý tưởng phát triển mới, đừng mù quáng theo đuổi sự phát triển chung mà hãy lấy phát triển khoa học và công nghệ làm mục tiêu, kết hợp thực sự phát triển khoa học và công nghệ với phát triển năng suất.


Qua những phân tích trên, chúng ta có thể thấy rằng mệnh đề “khoa học và công nghệ là năng suất” đã tạo cho nó những nội dung và đặc điểm khác nhau trong những thời điểm khác nhau. Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã đưa ra những nhận định mới dựa trên những đặc điểm của thời đại mới, đây không chỉ là sự phát triển hơn nữa tư duy quá khứ của bản thân mà còn là sự kế thừa và phát triển tư duy của Marx, Lenin, Mao Trạch Đông và những người khác về khoa học và công nghệ. Lực lượng sản xuất. Với sự phát triển của thời đại, lý thuyết này chắc chắn sẽ chiếu ra ánh sáng mới.


Tác giả: Yu WeixingChúc các bạn đọc tin xem bong da truc tiep k+1 vui vẻ!

Original text