xem bong da hd

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 25/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da hd

soi keo bong da

  [摘要]Kể từ khi đổi mới và mở cửa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định đầy đủ vị trí lịch sử và những đóng góp xuất sắc của Đặng Tiểu Bình trong công cuộc cách mạng, xây dựng và cải cách của Trung Quốc, đưa ra khái niệm khoa học về Học thuyết Đặng Tiểu Bình và tóm tắt toàn diện nội dung của Đặng Lý thuyết Tiểu Bình Hệ thống lý thuyết khoa học Đặng Tiểu Bình. Trước tình hình mới, muốn hiểu sâu sắc hơn lý luận Đặng Tiểu Bình, cần quán triệt mối quan hệ kế thừa giữa tư tưởng Mao Trạch Đông và học thuyết Đặng Tiểu Bình, nêu rõ vị trí của học thuyết Đặng Tiểu Bình trong hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc , và hiểu tầm quan trọng của bố cục chiến lược "bốn toàn diện". Sự phát triển mới nhất về lý thuyết của Đặng Tiểu Bình có thể phát huy tối đa năng lượng tích cực để hiện thực hóa giấc mơ Trung Hoa.


  [关键词]Lý thuyết Đặng Tiểu Bình; Tư tưởng Mao Trạch Đông; Hệ thống lý thuyết về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; Bốn điều toàn diện


  [中图分类号]A849[文献标识码]MỘT[文章编号]2096-0921 (2016) 05-0127-09


Nhận thức và đánh giá đúng về người lãnh đạo là một biểu hiện quan trọng của sự trưởng thành về chính trị của một quốc gia hay một đảng phái. Đặng Tiểu Bình đã có những đóng góp xuất sắc trong quá trình cách mạng, xây dựng và cải cách Trung Quốc, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn khẳng định điều đó. Dựa trên tài liệu của Đảng, việc tìm hiểu và đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về các lý thuyết của Đặng Tiểu Bình và Đặng Tiểu Bình có giá trị lý luận to lớn và ý nghĩa thực tiễn nhằm củng cố sự đồng thuận về cải cách sâu rộng toàn diện trong tình hình mới.


1. Định vị lịch sử của Đặng Tiểu Bình


Cuộc đời của Đặng Tiểu Bình gắn liền với quá trình lịch sử đấu tranh, giành độc lập và trẻ hóa của dân tộc Trung Quốc, là một cuộc đời vẻ vang, chiến đấu và vĩ đại. Ngày 19 tháng 2 năm 1997, Đặng Tiểu Bình đã vĩnh viễn rời xa chúng ta và khóc. Ngày 25 tháng 2, đồng chí Giang Trạch Dân, lúc đó là Tổng Bí thư của Đảng, trong bài điếu văn tại lễ truy điệu đã nêu rõ Đặng Tiểu Bình được công nhận là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta, quân đội ta và nhân dân các dân tộc hết sức cao cả. uy tín, nhà mácxít vĩ đại, nhà cách mạng vô sản vĩ đại, nhà chính trị, nhà chiến lược quân sự, nhà ngoại giao, chiến sĩ cộng sản trường tồn, kiến ​​trúc sư trưởng của công cuộc đổi mới, mở cửa và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa Trung Quốc, người sáng lập lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc . Sự đánh giá này là khoa học và có thể chịu được thử thách của lịch sử. Từ đó đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn về thân thế lịch sử của Đặng Tiểu Bình trên cơ sở những đánh giá nêu trên và kết hợp với sự phát triển của thực tiễn.


(1) "Các thành viên quan trọng của tập thể lãnh đạo trung ương thế hệ thứ nhất" và "nòng cốt của tập thể lãnh đạo trung ương thế hệ thứ hai"


Chính Đặng Tiểu Bình đã đi đầu trong việc nêu ra và giải thích vấn đề về tập thể lãnh đạo "thế hệ thứ nhất" và "thế hệ thứ hai". Vào ngày 31 tháng 5 năm 1989, Đặng Tiểu Bình đã chỉ ra trong cuộc nói chuyện với Lý Bằng và Yao Yilin rằng về kinh nghiệm chính trị và kinh nghiệm đấu tranh, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực sự hình thành một tập thể lãnh đạo ổn định và trưởng thành, bắt đầu từ Mao, Lưu, Chu. và Zhu. "Thế hệ thứ hai là thế hệ của chúng tôi. Thế hệ thứ hai của chúng tôi, tôi được coi là quản đốc, nhưng chúng tôi vẫn là một tập thể". Ngày 16/6, Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh: "Bất kỳ tập thể lãnh đạo nào cũng phải có cốt lõi, không có cốt lõi. Sự lãnh đạo của Thế hệ thứ nhất không đáng tin cậy. Cốt lõi của thế hệ lãnh đạo đầu tiên là Mao Chủ tịch. Thế hệ thứ hai thực sự là cốt lõi. "Câu nói này đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng công nhận và thông qua và được sử dụng rộng rãi trong các tài liệu về đảng. Giang Trạch Dân đã chỉ ra trong bài điếu văn của Đặng Tiểu Bình rằng Đặng Tiểu Bình đã được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Tổng Bí thư Tổng cục Chính trị của Ủy ban Trung ương CPC tại Phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, và trở thành một thành viên quan trọng của nhóm lãnh đạo trung ương với đồng chí Mao Trạch Đông làm nòng cốt. Sau Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XI, "ông đã trở thành cốt cán của thế hệ lãnh đạo trung ương thứ hai của Đảng Cộng sản Trung Quốc." Sau đó, trong các bài phát biểu của Hồ Cẩm Đào nhân ngày sinh lần thứ 100 của Đặng Tiểu Bình và Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đặng Tiểu Bình, mặc dù văn bản hơi khác nhau nhưng cả hai đều nhấn mạnh vào tuyên bố này. Đồng thời, trong các tài liệu kỷ niệm Đặng Tiểu Bình này, Ủy ban Trung ương Đảng cũng nhận xét về những đóng góp lịch sử của Đặng Tiểu Bình với tư cách là một thành viên quan trọng của thế hệ đầu tiên của nhóm lãnh đạo trung ương và nòng cốt của nhóm lãnh đạo thế hệ thứ hai. Là một thành viên quan trọng trong tập thể lãnh đạo thế hệ đầu tiên của Đảng, “đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc xây dựng hệ thống xã hội chủ nghĩa và phát triển công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, củng cố và hoàn thiện công tác xây dựng đảng.” một số nhiệm vụ hàng ngày của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tìm hiểu con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện nước ta, đưa ra nhiều đề xuất đúng đắn để khắc phục khó khăn về kinh tế, làm ăn có quả. " "Đề nghị đi con đường riêng của mình và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Lời kêu gọi vĩ đại lãnh đạo Đảng ta thực hiện thành công con đường mới xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trên cơ sở cách mạng và thực tiễn xây dựng từ khi nước Trung Hoa mới thành lập." "Nó đã có một đóng góp lịch sử vào việc hình thành chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc."


(2) "Một vĩ nhân đứng đầu thời đại"


Đảng Cộng sản Trung Quốc là một nhà lịch sử và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Mao Trạch Đông chỉ ra rằng từ Sư phụ Khổng Tử đến Tôn Trung Sơn, chúng ta nên đúc kết và kế thừa di sản quý báu này. Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng dựa vào việc đúc kết kinh nghiệm để kiếm ăn, Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh rằng tổng kết lịch sử là để mở ra tương lai. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức vào tháng 9 năm 1997 không chỉ là đại hội đảng toàn quốc đầu tiên được tổ chức sau khi Đặng Tiểu Bình qua đời, nó cần phải khẩn cấp trả lời và giải quyết “câu hỏi Trung Quốc sẽ đi về đâu”, và đây cũng là đại hội đảng toàn quốc cuối cùng trong Thế kỷ 20. Đại hội cần khẩn trương tổng kết lịch sử Trung Quốc trong quá khứ, đặc biệt là lịch sử Đảng. Vì vậy, báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 của Đảng Cộng sản Trung Quốc mở đầu với tiêu đề “Nhìn lại và triển vọng trước bước ngoặt thế kỷ” đã chỉ rõ: “Trong một thế kỷ qua, nhân dân Trung Quốc đã trải qua ba biến động lịch sử trên con đường phía trước, dẫn đến ba thay đổi lớn. những thành tựu to lớn của ba vĩ nhân. "Lần thứ ba là cải cách và mở cửa, phấn đấu hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đây là một cuộc cách mạng mới bắt đầu dưới sự lãnh đạo của thế hệ lãnh đạo thứ hai với nòng cốt là Đặng Tiểu Bình. Trên cơ sở những thành tựu cách mạng đạt được. và xây dựng từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đảng ta đã tổng kết kinh nghiệm, bài học lịch sử và đi vào con đường mới xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. "Điều đáng chú ý là trong tuyên bố trên, đảng Trung ương không chỉ nêu rõ vai trò then chốt của Đặng Tiểu Bình trong cải cách và mở cửa, mà còn chỉ rõ rằng con đường mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là cơ sở. về những thành tựu của cuộc cách mạng và công cuộc xây dựng kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bằng cách đó, Mao Trạch Đông đã tìm ra con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện của Trung Quốc gắn bó hữu cơ với con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, vấn đề hội tụ giữa hai thời kỳ lịch sử trước và sau đổi mới, mở cửa bước đầu đã được giải quyết. .


(3) “Người tiên phong đi theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”


Vào đầu năm 1956, ban lãnh đạo trung ương thế hệ đầu tiên của đảng với Mao Trạch Đông làm nòng cốt đã đưa ra lý do rằng cần phải "lấy Liên Xô làm tấm gương", phải "kết hợp các nguyên lý phổ quát của chủ nghĩa Mác với Thực tế của Trung Quốc lần thứ hai, "và để độc lập khám phá một mảnh phù hợp với điều kiện của Trung Quốc. Con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. Từ năm 1956 đến năm 1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân bước đầu khai phá con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã đạt được những thành tựu rực rỡ, đồng thời trải qua những khó khăn, gian khổ. Nhưng xét về tổng thể, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội lúc bấy giờ không vượt qua được chủ nghĩa xã hội cổ điển, nhất là “mô hình Xô Viết”. Việc triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã đạt được một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của đảng kể từ khi thành lập nước Trung Hoa mới. Tháng 3 năm 1979, Đặng Tiểu Bình chỉ rõ: “Cách mạng dân chủ trước đây phải phù hợp với điều kiện của Trung Quốc và đi theo con đường bao vây nông thôn do đồng chí Mao Trạch Đông tạo ra. Bây giờ xây dựng phải phù hợp với điều kiện của Trung Quốc và đi theo con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. "Năm 1982 Tháng 9 năm 1999, Đặng Tiểu Bình đã nêu rõ trong bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc:" Kết hợp chân lý phổ quát của chủ nghĩa Mác với thực tiễn cụ thể của nước ta, đi theo con đường của chúng ta, và xây dựng chủ nghĩa xã hội với Đặc sắc Trung Quốc. ”Từ đó xây dựng nên Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc gắn liền với vận mệnh Trung Quốc và tên tuổi Đặng Tiểu Bình.


Vào tháng 9 năm 2007, Hồ Cẩm Đào đã đưa ra mệnh đề khoa học về "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" trong báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và đưa ra một cái nhìn tổng quan khoa học về nội hàm của nó. Vào tháng 12 năm 2008, trong bài phát biểu kỷ niệm 30 năm cải cách và mở cửa, ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh rằng hơn 30 năm qua, thế hệ lãnh đạo trung ương thứ hai của Đảng với đồng chí Đặng Tiểu Bình làm nòng cốt và lãnh đạo trung ương thế hệ thứ ba. của đảng với đồng chí Giang Trạch Dân làm nòng cốt Tập thể và ban lãnh đạo trung ương từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 16 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết, lãnh đạo toàn đảng và nhân dân các dân tộc trong cả nước, ... kịp thời học tập những tình huống mới, giải quyết vấn đề mới, tổng kết kinh nghiệm mới, tập trung trí tuệ của toàn đảng, toàn dân các dân tộc, hình thành lý luận cơ bản của Đảng, đường lối cơ bản, chương trình cơ bản, kinh nghiệm cơ bản, xây dựng và làm chủ trương. , chính sách và bố trí công việc chỉ đạo cải cách, mở cửa, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, mở ra thành công con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Qua câu nói này có thể thấy, việc mở đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là một quá trình lịch sử của các thế hệ người Cộng sản Trung Quốc kế tiếp nhau. Trong quá trình này, Đặng Tiểu Bình đóng một vai trò then chốt. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, khi tân Tổng bí thư Tập Cận Bình lần đầu tiên rời Bắc Kinh thăm Quảng Đông, ông cho rằng thực tiễn của Quảng Đông và Thâm Quyến trong 30 năm qua đã thể hiện đầy đủ điều đó. Quyết định của Đặng Tiểu Bình là sáng suốt và đúng đắn, đồng chí Đặng Tiểu Bình rất xứng đáng với điều đó. là đúng, và chúng tôi sẽ vẫn đi theo con đường đúng đắn này trong tương lai. Trên cơ sở đó, trong bài phát biểu kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đặng Tiểu Bình, ông Tập Cận Bình đã bổ sung một câu để đánh giá lịch sử Đặng Tiểu Bình: “Người tiên phong trên con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc”, thể hiện vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với sự phát triển của xã hội Trung Quốc. Sự hiểu biết ngày càng toàn diện và phù hợp.


(4) "Người sáng lập chính của Học thuyết Đặng Tiểu Bình"


Không giống như “người tiên phong trên con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc” lần đầu tiên xuất hiện trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đặng Tiểu Bình năm 2014, thuật ngữ “người sáng lập chính học thuyết Đặng Tiểu Bình” đã có lịch sử phát triển. Tháng 2 năm 1997, trong bài điếu văn về cái chết của Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân đã gọi ông là “người sáng lập ra học thuyết xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục làm rõ hơn điều này, nhấn mạnh rằng việc gắn chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn của Trung Quốc đã tạo ra hai bước nhảy vọt lịch sử và tạo ra hai kết quả lý luận lớn. Kết quả lý luận của bước nhảy vọt đầu tiên là những nguyên tắc lý luận đúng đắn và những tổng kết kinh nghiệm về cách mạng và xây dựng Trung Quốc đã được thực tiễn chứng minh, người sáng lập chính là Mao Trạch Đông, Đảng ta gọi đó là Tư tưởng Mao Trạch Đông. Kết quả lý luận của bước nhảy vọt thứ hai là lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, người sáng lập chính là Đặng Tiểu Bình, Đảng ta gọi đó là học thuyết Đặng Tiểu Bình. Thuật ngữ “bước nhảy vọt thứ hai” thể hiện hai nghĩa: một là lý thuyết xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và học thuyết Đặng Tiểu Bình chỉ khác nhau về cách diễn đạt, giống nhau về bản chất; hai là Đặng Tiểu Bình ở sự hình thành của Học thuyết Đặng Tiểu Bình.Đóng vai trò quan trọng và là người sáng lập chính. Vào tháng 8 năm 2004, trong một bài phát biểu tại cuộc họp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đặng Tiểu Bình, Hồ Cẩm Đào đã chỉ ra rằng Đặng Tiểu Bình là "người sáng lập ra Học thuyết Đặng Tiểu Bình." Tuy nhiên, trong bài xã luận "Dọc theo con đường do Đặng Tiểu Bình" đăng trên tờ Nhân dân Nhật báo ngày hôm đó, nó nhấn mạnh rằng Đặng Tiểu Bình là "người sáng lập chính của học thuyết Đặng Tiểu Bình." Chỉ là sức ảnh hưởng của bài xã luận còn kém xa so với bài phát biểu của lãnh đạo, câu nói này cũng không khơi dậy được quá nhiều sự chú ý của mọi người khi đó. Mười năm sau, tại cuộc họp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đặng Tiểu Bình, Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Đặng Tiểu Bình là "người sáng lập chính của Học thuyết Đặng Tiểu Bình" dựa trên những tuyên bố trước đó, khiến nó trở nên thực tế hơn. Học thuyết Đặng Tiểu Bình được đặt theo tên của Đặng Tiểu Bình, nêu bật đóng góp xuất sắc của Đặng Tiểu Bình trong việc hình thành và phát triển học thuyết này, đồng thời nhấn mạnh ông là “người sáng lập chính”, chứng tỏ rằng Học thuyết Đặng Tiểu Bình là kết tinh của trí tuệ tập thể. Điều này phù hợp với cách hiểu và đánh giá của đảng về Tư tưởng Mao Trạch Đông.


2. Đề xuất của Lý thuyết Đặng Tiểu Bình và việc xây dựng cấu trúc logic của nó


“Chủ nghĩa cũng giống như một ngọn cờ. Khi ngọn cờ được dựng lên, mọi người đều có thể tin tưởng vào nó và biết đi về đâu.” Đảng Cộng sản Trung Quốc đã viết chủ nghĩa Mác-Lênin trên biểu ngữ của mình khi mới thành lập. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã viết Tư tưởng Mao Trạch Đông trên biểu ngữ của chính mình. Thực hành tuyệt vời đòi hỏi lý thuyết tuyệt vời. Kể từ sau Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XI, nhóm lãnh đạo trung ương thế hệ thứ hai do Đặng Tiểu Bình làm nòng cốt đã dần hình thành những tư tưởng chỉ đạo mới để chỉ đạo cải cách, mở cửa và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa trên thực tế. Sau đó, những người Cộng sản Trung Quốc, đại diện là Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình, liên tục tổng kết và cô đọng tư tưởng chỉ đạo mà Đặng Tiểu Bình đã hình thành từ khi cải cách và mở cửa, đồng thời xây dựng một hệ thống cơ cấu hoàn chỉnh và có hệ thống.


(1) Đưa ra khái niệm về lý thuyết Đặng Tiểu Bình


Chúng tôi sử dụng Lý thuyết Đặng Tiểu Bình để tóm tắt hướng dẫn lý thuyết được hình thành bởi nhóm lãnh đạo trung ương thế hệ thứ hai của đảng với Đặng Tiểu Bình là nòng cốt. Nhưng quan niệm về Học thuyết Đặng Tiểu Bình có một quá trình.


Kể từ khi Đặng Tiểu Bình đưa ra mệnh đề “xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” trong bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nó đã trở thành ngọn cờ tập hợp nhân dân các dân tộc cùng tiến hành đổi mới, mở cửa và hiện đại hóa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra khái niệm "lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc", đây là lần đầu tiên trong văn kiện chính thức của Đảng. Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bổ sung "Đồng chí Đặng Tiểu Bình" trước "Học thuyết về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc", hình thành khái niệm "Học thuyết về xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc của đồng chí Đặng Tiểu Bình". Lý do của câu nói này là báo cáo giải thích: “Đồng chí Đặng Tiểu Bình là kiến ​​trúc sư chính của công cuộc cải cách xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hiện đại hóa của Trung Quốc. Đồng chí tôn trọng thực tiễn, tôn trọng quần chúng, luôn quan tâm đến lợi ích và mong muốn của đại đa số của nhân dân và giỏi tổng hợp ý kiến ​​của quần chúng. Con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mới và sự dũng cảm lý luận vĩ đại để mở ra một cảnh giới mới của chủ nghĩa Mác. Việc tạo ra lý thuyết về chủ nghĩa xã hội với những đặc điểm đã đóng góp một phần quan trọng vào lịch sử ". Tháng 2 năm 1997, Giang Trạch Dân sử dụng thuật ngữ" Học thuyết của Đặng Tiểu Bình về xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc ", trong điếu văn tại lễ truy điệu Đặng Tiểu Bình nhiều lần nhấn mạnh" đó là sự kết tinh trí tuệ tập thể của toàn đảng, toàn dân cả nước, là tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản của Trung Quốc và là trụ cột tinh thần của đất nước Trung Quốc. " Tiếp đó, Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề "giương cao ngọn cờ vĩ đại của Lý luận Đặng Tiểu Bình và tiến lên toàn diện sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc vào thế kỷ 21" đã nêu rõ và khái niệm ngắn gọn về "Lý thuyết Đặng Tiểu Bình", đã được đưa vào hiến pháp Đảng. Lý thuyết Đặng Tiểu Bình được xác định là tư tưởng chỉ đạo của đảng và quy định rõ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông và học thuyết Đặng Tiểu Bình. như hướng dẫn cho hành động của nó. Tháng 3 năm 1999, Kỳ họp thứ hai của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ IX đã chính thức đưa Lý luận Đặng Tiểu Bình làm tư tưởng chỉ đạo của đất nước vào Hiến pháp.


(2) Tóm tắt nội dung chính của Học thuyết Đặng Tiểu Bình


Xuất phát từ thực tế và bám sát ý chí lý luận của tập thể lãnh đạo trung ương thế hệ thứ hai với nòng cốt là Đặng Tiểu Bình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tóm tắt nội dung cơ bản của lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phần lớn những nét khái quát đó đã được bộc lộ qua các văn kiện. của các hội nghị của Đảng. của.


Bản tóm tắt đầu tiên là trong "Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử của Đảng từ khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân" (sau đây gọi là "Nghị quyết") được thông qua tại Hội nghị toàn thể lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vào tháng 6 năm 1981. . “Nghị quyết” chỉ rõ: Kể từ sau Hội nghị toàn thể lần thứ ba, Đảng ta đã từng bước xác lập con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đúng đắn, phù hợp với điều kiện đất nước của Trung Quốc. Con đường này sẽ tiếp tục được làm phong phú và phát triển trong thực tế, nhưng những điểm chính của nó có thể được đúc kết từ những kinh nghiệm tích cực và tiêu cực kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đặc biệt là các bài học của "Cách mạng Văn hóa". "Nghị quyết" tóm tắt những "điểm chính" thành 10 mặt bao gồm mâu thuẫn chủ yếu, xây dựng kinh tế, phát triển năng suất, đấu tranh giai cấp, xây dựng chính trị, văn minh tinh thần, quan hệ dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đối ngoại, hiện trạng đảng. Mặc dù tính trừu tượng và cô đọng của các lý thuyết chung về các khía cạnh này chưa đầy đủ, nhưng chúng vẫn có những hình thức thực nghiệm rõ ràng; một số yêu cầu thậm chí còn "cao" và không phù hợp với thực tế, chẳng hạn như "mức độ dân chủ cao" và " trình độ văn minh tinh thần cao ”, nhưng Đánh giá từ chiều sâu lý luận mà nó thể hiện, có thể nói rằng đã có tư tưởng cơ bản về xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.


Bản tóm tắt thứ hai là trong báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức vào tháng 9 năm 1987. Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên đưa ra "lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc", đồng thời nêu những nỗ lực của Đảng về triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. từ 12 khía cạnh kể từ Hội nghị toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa 11. Hàng loạt quan điểm lý luận khoa học được phát triển. "Những quan điểm này tạo thành đại cương lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, trả lời những câu hỏi cơ bản về giai đoạn, nhiệm vụ, động lực, điều kiện, bố cục và môi trường quốc tế của sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc và hoạch định con đường khoa học của chúng ta về phía trước."


Bản tóm tắt thứ ba nằm trong "Đề xuất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Kế hoạch 10 năm phát triển kinh tế và xã hội quốc gia và" Kế hoạch 5 năm lần thứ tám "" được thông qua bởi Phiên họp toàn thể lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tháng 12/1990. “Đề cương” tóm tắt 12 lý luận cơ bản và thực tiễn cơ bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. 12 điều này bao gồm các nội dung chính trị, kinh tế, tư tưởng, dân tộc, ngoại giao, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đảng và các nội dung tư tưởng khác, thể hiện sự đóng góp xuất sắc của Đặng Tiểu Bình trong việc kế thừa và phát triển Tư tưởng Mao Trạch Đông trong điều kiện lịch sử mới. So với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bản tóm tắt lý luận này nêu bật tình hình chính trị trong và ngoài nước lúc bấy giờ, đồng thời tập trung xây dựng chủ trương, chính sách phục vụ công tác thực tiễn, nên có tính thực tiễn rõ rệt và khả năng hoạt động mạnh mẽ.


Bản tóm tắt thứ tư là trong bài phát biểu kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 1/7/1991. Trong bài phát biểu của mình, Giang Trạch Dân đã tóm tắt nội dung cơ bản của lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trên ba phương diện chính trị, kinh tế và văn hóa bằng cách đề cập đến phương pháp luận của Mao Trạch Đông về lý thuyết dân chủ mới trong "On Nền dân chủ mới. "


Bản tóm tắt thứ năm nằm trong báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức vào năm 1992. Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 14 đã tóm tắt nội dung chủ yếu của “Học thuyết xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” của đồng chí Đặng Tiểu Bình về con đường phát triển xã hội chủ nghĩa, giai đoạn phát triển xã hội chủ nghĩa, những nhiệm vụ cơ bản của chủ nghĩa xã hội, động lực của sự phát triển xã hội chủ nghĩa, và những điều kiện bên ngoài của xây dựng xã hội chủ nghĩa., Bảo đảm chính trị cho xây dựng xã hội chủ nghĩa, đường lối chiến lược xây dựng xã hội chủ nghĩa, sức mạnh lãnh đạo xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp thống nhất Tổ quốc. Bản tóm tắt này là lần đầu tiên Học thuyết Đặng Tiểu Bình đã trình bày một dạng lý thuyết tương đối hoàn chỉnh và đặt nền móng cho việc hiểu và quy nạp sau này.


Bản tóm tắt thứ sáu nằm trong "Đề cương nghiên cứu toàn diện lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của đồng chí Đặng Tiểu Bình" (sau đây gọi là "Đề cương") do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức và biên soạn tháng 5/1995. "Đề cương" dựa trên những luận điểm có liên quan của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ đường lối tư tưởng về xây dựng chủ nghĩa xã hội, bản chất của chủ nghĩa xã hội và con đường phát triển xã hội chủ nghĩa, các giai đoạn phát triển xã hội chủ nghĩa, những nhiệm vụ cơ bản, chiến lược phát triển, động lực phát triển, mở cửa với thế giới bên ngoài và phát triển kinh tế. Cải cách hệ thống, cải cách hệ thống chính trị, xây dựng văn minh tinh thần, bảo đảm chính trị, cũng như xây dựng Đặng Tiểu Bình trên 16 phương diện, trong đó có chiến lược ngoại giao của các nước xã hội chủ nghĩa, thống nhất Tổ quốc, sức mạnh của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, hạt nhân lãnh đạo sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. Nội dung chủ yếu của lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc tóm tắt mới.


Nội dung của lý thuyết không được các nhà tư tưởng hình thành ngoài luồng gió mỏng, mà là sự phản ánh đầy đủ thực tiễn khách quan. Thực tiễn cải cách và mở cửa của Trung Quốc là toàn diện, và nội dung chính trong lý thuyết của Đặng Tiểu Bình chắc chắn sẽ liên quan đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.


(3) Xây dựng hệ thống lý thuyết Đặng Tiểu Bình một cách khoa học


Nội dung và hệ thống không thể tách rời, nhưng cả hai đều có trọng tâm riêng. Nội dung tập trung vào việc chắt lọc các ý tưởng, tóm tắt một số ý tưởng và suy nghĩ quan trọng nhất. Hệ thống tập trung vào các điều kiện hình thành lý thuyết, mối quan hệ giữa các nội dung chính và cấu trúc lôgic hoàn chỉnh.


Học thuyết Đặng Tiểu Bình đã hình thành một hệ thống khoa học mới cho việc xây dựng lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Đầu tiên là làm rõ điều kiện hình thành Học thuyết Đặng Tiểu Bình. Căn cứ vào điều kiện lịch sử mà hòa bình và phát triển đã trở thành chủ đề của thời đại, trong thực tiễn đổi mới, mở cửa và hiện đại hóa của Trung Quốc, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm lịch sử về những thắng lợi và thất bại của xã hội chủ nghĩa Trung Quốc và rút kinh nghiệm. kinh nghiệm thành công và thất bại của các nước xã hội chủ nghĩa khác, từng bước hình thành và phát triển. Thứ hai là làm rõ chủ đề của Học thuyết Đặng Tiểu Bình. Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 14 cho rằng lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của đồng chí Đặng Tiểu Bình "lần đầu tiên là câu trả lời tương đối có hệ thống và sơ bộ cho hàng loạt câu hỏi về cách thức xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm thế nào để củng cố và phát triển chủ nghĩa xã hội ở một nước còn tương đối lạc hậu về kinh tế, văn hóa như Trung Quốc, những vấn đề cơ bản là đã kế thừa và phát triển chủ nghĩa Mác với những tư tưởng và quan điểm mới ”. Tháng 11 năm 1993, Giang Trạch Dân chỉ rõ: "Trong tập ba" Tác phẩm chọn lọc của Đặng Tiểu Bình ", một chủ đề được nhấn mạnh nhiều lần là chỉ có chủ nghĩa xã hội mới cứu được Trung Quốc và chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể phát triển được Trung Quốc. Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta kiên định mang đặc sắc Trung Quốc "Chủ nghĩa xã hội", và "để đi theo chủ nghĩa xã hội, trước hết phải hiểu những vấn đề lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã hội là gì và cách thức xây dựng chủ nghĩa xã hội." Toàn đảng đã dần dần đạt được nhất trí về chủ đề lý thuyết của Đặng Tiểu Bình là "chủ nghĩa xã hội là gì và xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào". Thứ ba là xây dựng một cấu trúc logic hoàn chỉnh. Lần đầu tiên, Lý luận Đặng Tiểu Bình đã trả lời một loạt câu hỏi cơ bản về con đường phát triển, các giai đoạn phát triển, nhiệm vụ cơ bản, động lực phát triển, điều kiện bên ngoài, bảo đảm chính trị, đường lối chiến lược, sự lãnh đạo của Đảng và sự dựa vào sức mạnh của Đảng, thống nhất Tổ quốc một cách tương đối có hệ thống, đã hướng dẫn Đảng ta xây dựng đường lối cơ bản trong giai đoạn sơ khai của chủ nghĩa xã hội. Nó là một hệ thống khoa học tương đối hoàn chỉnh, xuyên suốt triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và các lĩnh vực khác, bao gồm kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, dân tộc, quân sự, ngoại giao, mặt trận thống nhất, xây dựng đảng, ... cần thiết Tiếp tục làm phong phú và phát triển hệ thống khoa học từ mọi khía cạnh. Thứ tư là làm rõ địa vị lịch sử của Học thuyết Đặng Tiểu Bình. Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tóm tắt thân thế lịch sử của Đặng Tiểu Bình trong một câu, đó là, Học thuyết Đặng Tiểu Bình là chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc đương đại, và nó là một giai đoạn mới trong sự phát triển của chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc. Sở dĩ đưa ra đánh giá như vậy chủ yếu dựa vào những lý do sau: Học thuyết Đặng Tiểu Bình “kế thừa những người đi trước trên cơ sở thực tiễn mới, phá bỏ khuôn mẫu, mở ra một cảnh giới mới về chủ nghĩa Mác” và “nâng tầm hiểu biết về chủ nghĩa xã hội lên một trình độ khoa học mới. "", "Sự thành công hay thất bại của các nước xã hội chủ nghĩa khác trên thế giới, được và mất của các nước đang phát triển trong quá trình theo đuổi sự phát triển, tình hình phát triển và những mâu thuẫn của các nước phát triển đã được phân tích một cách chính xác và mới những nhận định khoa học đã được đưa ra. "


3. Hiểu sâu hơn về lý thuyết Đặng Tiểu Bình


Hiện tại, để hiểu sâu hơn về lý thuyết Đặng Tiểu Bình, chúng ta phải làm rõ thêm các mối quan hệ sau:


(1) Mối quan hệ kế thừa và phát triển giữa Học thuyết Đặng Tiểu Bình và Tư tưởng Mao Trạch Đông


Là hai thành quả lý luận chủ yếu được tạo ra từ sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thực tiễn của Trung Quốc, mối quan hệ giữa Tư tưởng Mao Trạch Đông và Học thuyết Đặng Tiểu Bình đã được nhiều người quan tâm. Về mối quan hệ giữa hai kết quả lý thuyết chủ yếu, mặc dù người ta thường nói rằng chúng đi cùng dòng và bắt nhịp với thời đại, nhưng hầu hết đều tập trung phân tích những điểm khác biệt giữa hai kết quả này, chẳng hạn như điều kiện hình thành khác nhau, chủ đề khác nhau, và nội dung chính khác nhau. Mối liên hệ giữa hai thứ không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn tư tưởng. Vì vậy, trong khi làm rõ sự khác biệt giữa Tư tưởng Mao Trạch Đông và Học thuyết Đặng Tiểu Bình, chúng ta cũng phải làm rõ mối quan hệ của chúng. Một mặt, Tư tưởng Mao Trạch Đông và Học thuyết Đặng Tiểu Bình là kết tinh của trí tuệ tập thể, và bản thân Đặng Tiểu Bình vừa là thành viên quan trọng của thế hệ lãnh đạo trung ương đầu tiên, vừa là nòng cốt của thế hệ lãnh đạo trung ương thứ hai. ở mức độ nhất định, Tư tưởng Mao Trạch Đông và Học thuyết Đặng Tiểu Bình nên có sự trùng lặp. Nói một cách chính xác, trước Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI năm 1978, những tư tưởng đúng đắn của Đặng Tiểu Bình thuộc cả nội dung chính của Tư tưởng Mao Trạch Đông và Học thuyết Đặng Tiểu Bình. Mặt khác, nhóm lãnh đạo trung ương thế hệ đầu tiên của đảng do Mao Trạch Đông làm nòng cốt đã thiết lập chế độ độc tài dân chủ nhân dân dựa trên các điều kiện quốc gia của Trung Quốc, thành lập hệ thống đại hội nhân dân, hệ thống hiệp thương chính trị và hợp tác đa đảng do CPC lãnh đạo. và quyền tự trị khu vực dân tộc. Hệ thống, v.v. Những kết quả lý luận và thực tiễn này đã đặt tiền đề chính trị cơ bản và nền tảng thể chế cho việc hình thành Học thuyết Đặng Tiểu Bình. Như Đặng Tiểu Bình đã nhấn mạnh: "Về nhiều mặt, chúng ta vẫn đang làm những việc mà đồng chí Mao Trạch Đông đã đề ra nhưng chưa làm được, sửa chữa những điều đồng chí phản đối và sai lầm, và làm tốt những điều mà đồng chí chưa làm tốt trong thời gian tới. sẽ được thực hiện trong một thời gian dài. Tất nhiên, chúng tôi cũng có sự phát triển, và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển. "


(2) Mối quan hệ giữa học thuyết Đặng Tiểu Bình và hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc


Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17 đã đưa ra đề xuất về hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và chỉ rõ rằng "hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bao gồm học thuyết Đặng Tiểu Bình, tư duy quan trọng của ''. Ba Đại hội đại biểu ', và khái niệm phát triển khoa học và các tư tưởng chiến lược lớn khác. Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã xác lập quan điểm khoa học về phát triển là tư tưởng chỉ đạo của Đảng. Do đó, biểu hiện nội hàm của hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội với Đặc sắc Trung Quốc được điều chỉnh thành: Hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bao gồm Lý luận Đặng Tiểu Bình và "Hệ thống lý luận khoa học bao gồm tư tưởng quan trọng của" Tam đại "và khái niệm phát triển khoa học. Hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là một hệ thống mở và chắc chắn sẽ phát triển cùng với sự phát triển của thực tiễn. Nhưng cho dù sau này có phát triển như thế nào, thì Học thuyết Đặng Tiểu Bình vẫn là tác phẩm tiên phong của hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, và nó là thành phần cơ bản nhất. Bởi vì, lý thuyết của Đặng Tiểu Bình về ba ý tưởng cơ bản là đánh giá thực tiễn, đánh giá năng suất và định giá khối lượng, có mối quan hệ với nhau và thấm nhuần, và một loạt các ý tưởng cơ bản liên quan đến chúng, cung cấp quan trọng cho sự hình thành và phát triển của hệ thống lý thuyết. về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Nền tảng triết học lý luận của Đặng Tiểu Bình về "xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" cung cấp cơ sở khái niệm cần thiết cho sự phát triển của hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; những lý luận cơ bản và lý thuyết cơ bản về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc ở Đặng Tiểu Bình Bản tóm tắt đường lối đã cung cấp tiền đề hợp lý và khuôn khổ cơ bản cho sự hình thành và phát triển hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.


(3) Mối quan hệ giữa Học thuyết Đặng Tiểu Bình và bố cục chiến lược "Bốn điều toàn diện"


Hiện nay, chìa khóa để hiểu sâu hơn về Lý thuyết Đặng Tiểu Bình nằm ở chỗ làm rõ mối quan hệ hợp lý giữa Lý thuyết Đặng Tiểu Bình và bố cục chiến lược "bốn toàn diện" từ góc độ lý luận, từ đó vững chắc triển khai nó trên thực tế. Vào tháng 12 năm 2014, Tập Cận Bình lần đầu tiên đề cập đến “bốn điều toàn diện” trong quá trình điều tra và nghiên cứu tại Giang Tô, nhấn mạnh: phối hợp tiến tới xây dựng xã hội khá giả một cách toàn diện, cải cách sâu rộng toàn diện, tiến bộ toàn diện. của pháp luật, toàn diện của Đảng quản lý nghiêm minh, và đẩy mạnh công cuộc đổi mới, mở cửa, và sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đã lên một tầm cao mới. Ngày 2 tháng 2 năm 2015, Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại hội thảo nghiên cứu và thực hiện tinh thần của Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 vào ngày 2 tháng 2 năm 2015, tập trung vào mối quan hệ hợp lý của Bố cục chiến lược “Bốn toàn diện”, nghĩa là “xây dựng xã hội khá giả, toàn diện là mục tiêu chiến lược của chúng ta, đường lối đổi mới sâu rộng toàn diện, quản lý toàn diện đất nước theo pháp luật, Đảng quản lý toàn diện là ba biện pháp chiến lược lớn. " Bố cục chiến lược “bốn toàn diện” là thành tựu mới nhất của chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa Mác và là một bộ phận quan trọng của hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Xét trên quan điểm tổng thể, cả Học thuyết Đặng Tiểu Bình và bố cục chiến lược “bốn toàn diện” đều là những chương quan trọng trong bài chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc này. Học thuyết Đặng Tiểu Bình cung cấp nguồn tư tưởng cho bố cục chiến lược “bốn toàn diện” vì vị trí quan trọng của nó trong chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Bố cục chiến lược "Bốn toàn diện" là sự phát triển mới nhất của Học thuyết Đặng Tiểu Bình ở Trung Quốc hiện nay. Mặc dù những diễn ngôn như "xã hội khá giả", "cải cách", "đảng quản lý nghiêm minh" đã được nêu rõ trong thời đại của Đặng Tiểu Bình, và ý tưởng "cai trị đất nước bằng pháp luật" cũng đã xuất hiện, những các vấn đề hiện đang phải đối mặt với những điều kiện mới. Lý do để thêm từ "toàn diện" vào trước các chính sách này một mặt là để thể hiện tính liên tục và mặt khác là để tạo ra một mô hình mới. “Toàn diện” không chỉ phản ánh bề rộng của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà còn phản ánh cả chiều sâu và nhiệt độ. Đặng Tiểu Bình chỉ ra: “Những vấn đề sau khi phát triển không kém gì khi không phát triển.” Trung Quốc đương đại đang ở giai đoạn quan trọng của việc vượt qua các rào cản, bước vào thời kỳ cải cách quan trọng, thời kỳ phát triển quan trọng và thời kỳ. nhiều mâu thuẫn nổi cộm. Nhiều vấn đề đan xen và chồng chất lên nhau. Để thực hiện được kế hoạch vĩ đại do thế hệ cách mạng vô sản lão thành như Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình vạch ra cho chúng ta, chúng ta phải căn cứ vào điều kiện của đất nước, đúc kết kinh nghiệm, thực hiện bố cục chiến lược "bốn toàn diện" và phấn đấu đạt được "bốn ý" bổ sung cho nhau Thúc đẩy nhau và bổ sung cho nhau.


Vì vậy, tốt hơn hết là nên phân loại cách hiểu và đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình trạng lịch sử của Đặng Tiểu Bình và Lý thuyết Đặng Tiểu Bình, để làm sáng tỏ những hiểu lầm hoặc hiểu lầm của mọi người về Đặng Tiểu Bình và Lý thuyết Đặng Tiểu Bình, để bộc lộ giá trị đương thời của Đặng Tiểu Bình. Lý luận và xây dựng sự đồng thuận về cải cách, mở cửa sâu rộng toàn diện. Có vai trò quan trọng trong việc tập hợp lực lượng tinh thần hùng hậu để thực hiện ước mơ đại trẻ hóa dân tộc Trung Hoa.


Tác giả: Hu Zhongtao v.v.Chúc các bạn đọc tin xem bong da hd vui vẻ!

Original text