ty le keo bong da net

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 17/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về ty le keo bong da net

vtv5 truc tiep bong da

 [摘要]Ngân sách và chi phí dự án đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát quy mô đầu tư dự án, rút ​​ngắn thời gian xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư. Chất lượng của công tác lập và soát xét dự toán là cơ sở để xác định chi phí dự án một cách khoa học Đảm bảo chất lượng lập dự toán là phương pháp then chốt để đảm bảo lợi ích đầu tư xây dựng dự án, tiết kiệm được vốn đầu tư và là phương pháp then chốt để các công ty xây dựng dự án hoàn thiện quản lý hiệu quả chi phí dự án. Bài viết này thảo luận về tác động của việc tổng hợp ngân sách và xem xét chất lượng công việc đối với chi phí của dự án.


 [关键词]Dự án xây dựng; dự toán ngân sách; chi phí dự án


Số phân loại thư viện Trung Quốc: F284 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1009-914X (2018) 23-0181-01


Giới thiệu


Là một chỉ tiêu tổng hợp, dự toán ngân sách phản ánh chân thực lợi ích kinh tế ban đầu của dự án xây dựng và mức đầu tư của dự án đó. Trong công tác quản lý dự án xây dựng thì việc lập dự toán kinh phí là một trong những công việc cơ bản trong quá trình xây dựng của dự án, cần phải tổng kết và tổng kết những công trình sẽ bộc lộ trong toàn bộ dự án, vì vậy có rất một lượng lớn trong chi phí của các dự án xây dựng. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng công tác lập và rà soát dự toán ngân sách, tăng cường quản lý chi phí công trình, cải tiến công tác lập dự toán ngân sách, hoàn thành phát triển bền vững các dự án xây dựng.


1. Tác động của việc tổng hợp ngân sách và chất lượng xem xét đối với chi phí dự án


1.1 Sự thay đổi giá vật liệu xây dựng và tác động của ngân sách


Giá dự toán vật liệu xây dựng công trình cần được thay đổi theo thông tin chi phí mới nhất. và số lượng lớn Là vật liệu chính, một số vật liệu có tác động tương đối lớn đến giá thành dự án, chẳng hạn như xi măng nói chung, thép, gỗ, v.v. Thông thường, trước khi tính toán giá vật liệu, thông tin cơ bản cần được thu thập cẩn thận, dựa trên vật liệu xây dựng, giao thông vận tải và kinh nghiệm thực tế của dự án trong khu vực dự án, cũng như hiện trạng và thông tin của dự án, phù hợp với Nguyên tắc kinh tế, lựa chọn nhà cung cấp hợp lý và cung cấp hợp lý Giá cung cấp vật liệu và phương thức vận chuyển hợp lý được sử dụng để tính giá vật liệu xây dựng một cách chính xác, đảm bảo đúng với ngân sách.


1.2 Bỏ qua sự cần thiết của bản vẽ thiết kế đối với ngân sách trong công việc thiết kế


Việc bỏ qua sự cần thiết của bản vẽ thiết kế đối với công tác thiết kế trong việc lập dự toán kinh phí ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng và làm tăng chênh lệch trong đầu tư xây dựng. Khi tiến hành thi công, nhân viên đã không nhiều lần đọc kỹ nội dung bản vẽ thiết kế, chưa nắm rõ nội dung từng hạng mục hạn ngạch và bản mô tả bản vẽ thiết kế. Khi thực hiện thiết kế sơ bộ, bỏ qua các vấn đề về vị trí địa lý, diện tích và quy cách xây dựng của địa phương, việc thực hiện thiết kế đã làm tăng thêm vướng mắc và giảm chất lượng dự toán.


1.3 Tính toán ảnh hưởng của số lượng kỹ thuật


Điều kiện cơ bản của dự toán ngân sách là số lượng dự án xây dựng, điều kiện này ảnh hưởng đến chi phí của toàn bộ dự án. Trong điều kiện thực tế, số lượng và quy mô các dự án thường xuyên thay đổi liên tục có ảnh hưởng tương đối lớn đến tính đúng đắn của ngân sách dự án. Do đó, khi biên soạn ngân sách, người biên dịch trước tiên phải nắm bắt chính xác số lượng kỹ thuật và có thể tính toán số lượng kỹ thuật thông qua các quy tắc khác nhau, ví dụ, các dự án liên quan đến bản vẽ thiết kế của dự án, các dự án xây dựng tiềm năng không liên quan, v.v. trên. Nếu trình biên dịch chỉ giới hạn trong ngân sách dự án liên quan đến các bản vẽ xây dựng dự án, thì việc vượt chi phí dự án là không thể tránh khỏi.


2. Nội dung chính của ngân sách dự án và công việc biên soạn và xem xét ngân sách


Nội dung công việc của dự toán dự án và rà soát ngân sách chủ yếu bao gồm việc xem xét tính toán khối lượng dự án, chỉ tiêu dự toán, áp dụng hạn ngạch, tính toán các khoản chi phí khác nhau, v.v. chi tiết như sau:


2.1 Xem xét tính toán số lượng kỹ thuật


① Kiểm tra xem phép đo kỹ thuật có tuân thủ các quy định của quy tắc tính toán đại lượng kỹ thuật do nhà nước hoặc các bộ phận liên quan ban hành hay không.


② Kiểm tra xem có tính toán kép, ước tính quá cao, tính toán sai hoặc thiếu sót trong tính toán số lượng kỹ thuật hay không.


③ Kiểm tra xem tính toán tổng hợp số lượng dự án của từng hạng mục phụ có chính xác không.


④ Nếu một phần của bản vẽ kinh phí thiết kế sơ bộ không đạt đến độ sâu tính toán chi tiết, thì cần xem xét lại các chỉ tiêu tương ứng và các dự án tương tự có được tham chiếu không, và số liệu có hợp lý hay không.


2.2 Xem xét việc thiết lập hóa đơn số lượng và áp dụng hạn ngạch


① Bảng số lượng có được thiết lập hay không và các tính năng của dự án có được mô tả hoàn toàn phù hợp với các thông số kỹ thuật hay không.


②Tùy theo tính chất của dự án, xem xét việc lựa chọn hạn ngạch có đúng không và có đáp ứng các quy định liên quan hay không.


③ Kiểm tra xem hạn ngạch của từng tiểu mục trong dự án đã gửi có được áp dụng chính xác hay không.


④ Kiểm tra xem có cơ sở để tính đơn giá nhân công, vật liệu, máy móc hay không.


⑤Kiểm tra xem việc tính toán giá tổng hợp lũy kế của dự án đã nộp có chính xác hay không.


2.3 Xem xét các loại phí


① Kiểm tra xem các chứng từ thanh toán được sử dụng có chính xác hay không và liệu cơ sở thanh toán và tỷ lệ thanh toán có đáp ứng các yêu cầu của các chứng từ được thông qua hay không.


② Cho dù cấu thành các chi phí khác nhau (bao gồm các chi phí xây dựng kỹ thuật khác, phí hành chính, chi phí dự trữ, lãi vay, v.v.) có đáp ứng được yêu cầu hay không.


3. Các biện pháp nâng cao chất lượng tổng hợp và rà soát ngân sách dự án


3.1 Thực hiện nghiêm túc chế độ rà soát ba cấp và tăng cường rà soát dự toán ngân sách


Công tác lập dự toán ngân sách là công việc mang tính hệ thống, phức tạp, bao gồm nhiều loại dự án, vì vậy đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có phẩm chất toàn diện tương đối cao và tiếp tục mở rộng kiến ​​thức của cán bộ lập dự toán để dự toán ngân sách đảm bảo chất lượng. của. Khi xem xét dự toán và ngân sách, một số chi phí xử lý đặc biệt, chi phí không có tài liệu, số tiền dự kiến, khoảng cách vận chuyển đất và đá đặc biệt, liệu các công trình bằng đất và đá có được cân bằng trên thực địa hay không, chiều dài cọc có được xem xét theo giá trị trung bình hay không, và nội dung thép đặc biệt, v.v. cần được xem xét.


3.2 Làm quen với các bản vẽ thiết kế, hiểu đầy đủ ý định thiết kế và tính toán chính xác số lượng kỹ thuật


Tất cả các nhân viên chuyên môn và kỹ thuật phải hoàn toàn quen thuộc với nội dung công việc có trong mỗi mô tả hạn ngạch, mô tả chung, mô tả chương, mô tả phần và hạn ngạch, đồng thời hiểu rõ bản vẽ thiết kế, mô tả thiết kế và mối quan hệ giữa hai phần. Áp dụng hạn ngạch một cách chính xác và hợp lý, đồng thời cố gắng làm cho dự án hạn ngạch phù hợp với thực tế, không tính toán lặp lại và không bỏ sót. Cán bộ chuẩn bị kinh phí phải tính toán chính xác khối lượng kỹ thuật tương ứng với thiết kế theo bản vẽ thiết kế.


3.3 Tìm hiểu thị trường nguyên vật liệu và thu thập một số lượng lớn vật tư, thiết bị, vật liệu cần thiết cho các công trình xây dựng


Thực hiện khảo sát thị trường và xem xét các xác nhận về giá dự án, giá vật tư và giá thiết bị, tham gia vào việc nhập kho và nghiệm thu thiết bị và vật tư, tăng cường kiểm soát giá thiết bị và vật liệu, đặc biệt là đối với thiết bị và vật liệu do nhà thầu mua (bao gồm cả nhà thầu phụ) . Giá được kiểm tra để ngăn chặn việc tăng giá. Đối với những thiết bị, vật tư đã mua không sử dụng được vì lý do nào đó cần phân tích nguyên nhân, phân biệt trách nhiệm và đôn đốc nhà thầu xử lý kịp thời để tránh thiệt hại lớn hơn; chú ý thị trường bên ngoài. môi trường và nhân viên ngân sách nên thường xuyên đến địa điểm đầu tiên của việc xây dựng dự án. Nắm bắt các loại và giá cả của thiết bị và vật liệu, phân tích các yếu tố giá khác nhau của các sản phẩm tương tự và thực hiện giao tiếp hiệu quả với người thiết kế bản vẽ và nhân viên xây dựng. Trong các khoảng thời gian xây dựng khác nhau , giá thành sản phẩm thi công chắc chắn sẽ khác, giá nhân công cũng sẽ khác, cũng sẽ khác. Cần chú ý đến những rủi ro tiềm ẩn mà những thay đổi động sẽ mang lại cho các dự án xây dựng. Làm quen với quy cách hạn ngạch ngân sách dự án, giá ngân sách vật liệu và quy cách thu phí là nhiệm vụ cơ bản, nhưng cũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong một dự án xây dựng.


3.4 Hiểu chính xác các điểm chính của dự toán và kiểm toán ngân sách, đồng thời đảm bảo chất lượng của các tài liệu kết quả


(1) Khối lượng kỹ thuật. Khối lượng kỹ thuật sẽ được tính toán dựa trên bản vẽ thiết kế, dựa trên hạn ngạch và tuân theo các quy tắc tính toán khối lượng kỹ thuật do hạn ngạch quy định. Xem xét số lượng dự án đã nộp để xem xét từng mục để xem có bất kỳ tính toán sai, thiếu sót, tính toán thừa hoặc tính toán lại hay không. Các hạng mục phụ có đơn giá cao, khối lượng công việc lớn và các hạng mục dễ xảy ra sai sót cần được xem xét cẩn thận.


(2) Áp dụng giá cơ sở cố định. Kiểm tra đơn giá sử dụng khi quyết toán trước có đúng không. Cần tập trung vào việc kiểm tra xem đơn giá có phù hợp với đơn giá của hạn ngạch hay không và tên, đặc điểm kỹ thuật, đơn vị đo lường và nội dung dự án bao gồm có phù hợp với tiểu mục hạn ngạch hay không.


(3) Đơn giá quy đổi. Đối với tiêu đề phụ đã chuyển đổi, trước tiên hãy xem lại liệu hạn ngạch có cho phép chuyển đổi hay không, sau đó xem lại kết quả chuyển đổi có chính xác hay không.


(4) Hạn ngạch bổ sung. Xem xét việc thiết lập hạn ngạch bổ sung có tuân thủ nguyên tắc thiết lập hay không. Kiểu tính đơn giá này đôi khi không có cơ sở để tuân theo, vì vậy cần phải điều tra và phân tích các thành phần khác nhau của nó hoặc thực hiện các tính toán cụ thể để làm cho nó thực tế nhất có thể.


(5) Chi phí gián tiếp có liên quan đến những người khác. Xem lại việc tính toán chi phí gián tiếp, lợi nhuận kế hoạch, thuế và các chi phí liên quan khác có được thực hiện theo quy định của tài liệu hay không và tập trung vào các vấn đề sau: cơ sở để tính chi phí gián tiếp; mức tính phí để xem nếu có một tiêu chuẩn phí chênh lệch giá cao; số ngày công, Kiểm tra xem tính toán có chính xác không, chênh lệch tiền lương có được điều chỉnh theo mức lương động cụ thể hay không; mức tiêu hao nguyên liệu chính, kiểm tra xem tính toán có chính xác không, chênh lệch vật liệu được điều chỉnh theo giá hồ sơ và giá thông tin thị trường. Mức phí và tiêu chuẩn thu phí sẽ thay đổi theo thời gian và khu vực, vì vậy khi tính các mức phí trên, bạn cần lưu ý thực hiện các giấy tờ liên quan.


4. Kết luận


Quản lý tổng hợp đầu tư rà soát cũng phải hình thành quản lý “tổng hợp” dự toán, dự toán ngân sách, ngân sách, giá hợp đồng, giá quyết toán và giá quyết toán xây dựng cơ bản nhằm kiểm soát hiệu quả chi phí dự án. Để quản lý chặt chẽ đầu tư và tăng hiệu suất sử dụng vốn, cần tăng cường quản lý ngân sách sơ bộ của dự án, tính toán khối lượng kỹ thuật cần có cơ sở rõ ràng, tránh tình trạng vượt qua liệt kê không hợp lý. Mức chất lượng của việc chuẩn bị ngân sách dự án liên quan trực tiếp đến mức chi phí cuối cùng của dự án. Do đó, chỉ bằng cách đảm bảo chất lượng của việc lập ngân sách dự án, kiểm soát chặt chẽ quá trình xem xét lập ngân sách và nắm bắt đầy đủ thành phần chi phí của dự án, thì chất lượng mới có thể nâng cao hiệu quả chi phí của dự án., thúc đẩy việc thực hiện thành công các dự án xây dựng và thu được lợi ích kinh tế và xã hội tốt nhất.


người giới thiệu

 [1] Liu Yanping. Phân tích ảnh hưởng của việc tổng hợp ngân sách ngân sách và xem xét chất lượng đối với chi phí dự án[J]Thông tin Kinh tế Hiện đại, 2010, (11).

 [2] Zhang Xiaming, Liu Yanping, Li Chao, Yue Feng. Phân tích ảnh hưởng của việc chuẩn bị ngân sách dự án xây dựng đối với chi phí dự án[J]. Hướng dẫn công nghệ làm giàu, 2015 (06).

 [3] Xu Xiaopeng, Zhou Ke, Zhao Xinyong, Zhao Hong. Thảo luận về ảnh hưởng của chất lượng chuẩn bị ngân sách dự án xây dựng đối với chi phí dự án[J]Công nghệ và Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, 2013 (31).

Tác giả: Lin ZhaoxiaChúc các bạn đọc tin ty le keo bong da net vui vẻ!

Original text