tin nong bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 29/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về tin nong bong da

lich bong da ngoai hang anh

【Tóm tắt】 Bài báo nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ sinh thái nguồn nhân lực và rủi ro đầu tư nguồn nhân lực, đồng thời thảo luận về các chiến lược và phương pháp tránh rủi ro đầu tư nguồn nhân lực.


[Từ khóa]sinh thái nguồn nhân lực; đầu tư nguồn nhân lực; ngại rủi ro


Tác giả: Yang Ying


Đầu tư vào nguồn nhân lực là một phương thức quan trọng để nâng cao nguồn nhân lực của doanh nghiệp, đầu tư vào nguồn nhân lực để tổ chức nguồn nhân lực tốt hơn có thể nâng cao tính liên kết và khả năng cạnh tranh của tổ chức, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Rủi ro đầu tư nguồn nhân lực là rủi ro tồn tại trong quá trình đầu tư nguồn nhân lực, dưới góc độ sinh thái nguồn nhân lực, rủi ro nguồn nhân lực do nhiều yếu tố gây ra. để cải thiện nguồn nhân lực hiện tại Nghiên cứu sinh thái, khám phá các chiến lược và phương pháp quản lý rủi ro.


1. Tổng quan về sinh thái tài nguyên nhân văn


(1) Định nghĩa về sinh thái nguồn nhân lực


Sinh thái là một thuật ngữ sinh học, chủ yếu dùng để chỉ nơi sinh sống và mối quan hệ giữa quần thể với môi trường, cụ thể là chỉ mối quan hệ dần dần giữa sinh vật với môi trường. Sinh thái nguồn nhân lực là mối quan hệ giữa nguồn nhân lực và môi trường nơi nó tọa lạc, bao gồm mối quan hệ giữa con người với môi trường quản lý, mối quan hệ giữa con người với tổ chức, mối quan hệ giữa con người với các nội hàm khác. Cụ thể là các kiến ​​thức về Sinh thái nguồn nhân lực ảnh hưởng đến Nhiều yếu tố khác nhau của hành vi nguồn nhân lực, bao gồm sinh thái xã hội nguồn nhân lực, sinh thái văn hóa nguồn nhân lực, sinh thái cung cầu nguồn nhân lực và sinh thái nội tại của tổ chức.


(2) Nội dung chính của sinh thái tài nguyên nhân văn


Sinh thái nguồn nhân lực chủ yếu bao gồm sinh thái xã hội nguồn nhân lực, sinh thái văn hóa nhân lực, sinh thái cung cầu nguồn nhân lực và sinh thái bên trong tổ chức. Chủ yếu đề cập đến việc ảnh hưởng đến nguồn nhân lực Các yếu tố sinh thái khác nhau bao gồm hệ thống an sinh phúc lợi xã hội và chính sách lao động xã hội. , chính sách lao động đề cập đến Luật pháp quy định các yêu cầu về tuyển dụng lao động, sa thải, thời giờ làm việc, mức lương tối thiểu, v.v., để bảo vệ các quyền và lợi ích cơ bản của người lao động; (2) Nguồn nhân lực sinh thái văn hóa, chủ yếu đề cập đến các giá trị đạo đức, Giá trị, tư tưởng và suy nghĩ của con người ảnh hưởng đến nguồn nhân lực Yếu tố hành vi bao gồm giá trị và đạo đức. Hệ sinh thái cung và cầu nguồn nhân lực phản ánh cung và cầu lẫn nhau của nguồn nhân lực. của tổ chức chủ yếu đề cập đến các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến hành vi nguồn nhân lực, bao gồm bản chất của tổ chức, Văn hóa tổ chức, phúc lợi, triển vọng phát triển, v.v., có tác động đến rủi ro đầu tư nguồn nhân lực.


2. Tổng quan về Đầu tư Nguồn nhân lực và Rủi ro Đầu tư


(1) Đầu tư vào nguồn nhân lực


Nguồn nhân lực là những năng lực của người lao động có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, bao gồm cả lao động trí óc và lao động chân tay. Đầu tư nguồn nhân lực là đầu tư nhằm nâng cao chất lượng và năng lực sản xuất nguồn nhân lực của tổ chức. Đầu tư, thông qua việc đầu tư vào nguồn nhân lực, nâng cao khả năng của nguồn nhân lực, cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Trong nghiên cứu nguồn nhân lực, cần làm rõ mối quan hệ giữa chủ thể đầu tư và người vận chuyển tài sản Đầu tư nguồn nhân lực chủ yếu đề cập đến việc tổ chức đầu tư cho người lao động bằng nhiều cách khác nhau, nhằm nâng cao khả năng của người lao động. đầu tư khó định lượng, khó định lượng đầu tư, không thể định lượng được sản lượng và lợi tức đầu tư.


(2) Rủi ro đầu tư vào nguồn nhân lực


Rủi ro đầu tư con người là rủi ro sinh ra trong hoạt động đầu tư con người, bao gồm rủi ro tuyển dụng, rủi ro đào tạo, rủi ro định vị, rủi ro sử dụng, rủi ro từ chức và nhiều rủi ro khác. Trong quá trình đầu tư nguồn nhân lực, rủi ro đầu tư có xu hướng làm cho kết quả đầu tư khó đạt được mục tiêu mong đợi, mà chủ yếu thể hiện ở các vấn đề như hiệu quả đào tạo không đạt yêu cầu, luân chuyển nhân viên, tỷ lệ áp dụng đào tạo nhân viên không đủ dẫn đến lợi nhuận đầu tư không đủ. . Để đảm bảo kết quả đầu tư nguồn nhân lực, cần hiểu rõ rủi ro của nguồn nhân lực và phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro đầu tư kém.


3. Tránh rủi ro đầu tư nguồn nhân lực từ góc độ sinh thái nguồn nhân lực


Rủi ro trong đầu tư nguồn nhân lực do nhiều yếu tố gây ra, để đảm bảo quản lý đầu tư nguồn nhân lực, cần cải thiện hệ sinh thái nguồn nhân lực, cải thiện kiểm soát và quản lý nguồn nhân lực từ nhiều khía cạnh khác nhau như hệ thống và văn hóa, và giảm rủi ro nguồn nhân lực.


(1) Đảm bảo hệ thống tổ chức


Đầu tư nguồn nhân lực cần cải thiện tổ chức và xây dựng các khía cạnh sau để hỗ trợ tổ chức cải thiện hệ sinh thái đầu tư nguồn nhân lực. ban quản lý. Việc xây dựng hệ thống tổ chức nguồn nhân lực bao gồm: (1) Lựa chọn đối tượng đầu tư Việc lựa chọn đối tượng đầu tư là nguồn kiểm soát rủi ro đầu tư Dưới góc độ của doanh nghiệp, đối tượng đầu tư nguồn nhân lực chủ yếu là đối tượng của doanh nghiệp. Để đảm bảo đầu tư nguồn nhân lực, Để giữ chân nhân sự đầu tư, cần xác định mục tiêu đầu tư nhân lực dựa trên vị trí và kiến ​​thức cá nhân của người lao động, tránh đối phó tại nguồn, đảm bảo quản lý được nguồn nhân lực; (2) lựa chọn nội dung đầu tư, nội dung đầu tư nguồn nhân lực bao gồm công nghệ chung Đầu tư và đầu tư công nghệ đặc biệt, nội dung đầu tư khác nhau có rủi ro đầu tư khác nhau. trong chiến lược phát triển tương lai của tổ chức, cải thiện việc kiểm soát và quản lý nội dung đầu tư, và làm rõ các nội dung khác nhau Tỷ lệ để đảm bảo tầm quan trọng và nhu cầu cấp thiết của đầu tư, để tạo ra lợi ích lớn nhất; (3) Các hạn chế hợp đồng, xác định Quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền thu nhập và quyền trừng phạt tài sản. Để giảm thiểu rủi ro trong đầu tư nguồn nhân lực, cần tăng cường Quản lý hợp đồng, tăng cường các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình đầu tư và quản lý thu nhập đầu tư, để đáp ứng lợi ích của cả hai bên. Trong quản trị nguồn nhân lực hiện đại, để đáp ứng được việc đầu tư nguồn nhân lực quản lý phải đáp ứng được mong muốn của người lao động thông qua hợp đồng nhân viên, hợp đồng đào tạo,… thực hiện nghiêm các hành vi của nhân viên, trừng phạt các hành vi vi phạm hợp đồng; ( 4) Kiểm soát quá trình Trong quá trình quản lý nguồn nhân lực, cần tăng cường kiểm soát trước, kiểm soát quá trình và kiểm soát sau Kiểm soát trước chủ yếu bao gồm lựa chọn đối tượng đầu tư và lựa chọn nội dung đầu tư; kiểm soát quá trình là chủ yếu trong quá trình đầu tư, trong đó rủi ro được kiểm soát và kiểm soát. Tăng cường giám sát và quản lý từng mắt xích, thực hiện kiểm soát theo dõi, điều chỉnh kịp thời, tránh rủi ro; hậu kiểm chủ yếu là đánh giá đầu tư nguồn nhân lực và phân tích các yếu tố còn lại tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của nguồn nhân lực.


(2) Đảm bảo hệ thống khuyến khích


Khuyến khích là một nội dung quan trọng của kiểm soát nguồn nhân lực, hệ thống khuyến khích được hoàn thiện có thể huy động sự nhiệt tình, sáng tạo của mọi người, phát huy hết tính chủ động của người lao động. Hệ thống khuyến khích của tổ chức cần được thiết kế theo các nguyên tắc sau: (1) Hiểu đúng vai trò của khuyến khích vật chất và khuyến khích tinh thần Khuyến khích vật chất và khuyến khích tinh thần là nội dung quan trọng của khuyến khích người lao động. Cần tập trung vào hai khía cạnh của khuyến khích. Cân bằng nhu cầu của người lao động là kích thích sự chủ động chủ quan của người lao động; (2) Việc sử dụng các ưu đãi về quyền tài sản và sử dụng quyền tài sản của con người để khuyến khích có thể mang lại cho người lao động ý thức công bằng và phát huy tối đa sự nhiệt tình và sáng kiến ​​của họ; (3) Tính minh bạch, hệ thống khuyến khích phải công khai và minh bạch, và được sử dụng công bằng cho mọi nhân viên, để đảm bảo rằng cơ chế khuyến khích là công bằng và hợp lý, và để đảm bảo mức độ các ưu đãi. (3) Xây dựng văn hóa nguồn nhân lực


Văn hóa nguồn nhân lực là một bộ phận quan trọng của hệ sinh thái nguồn nhân lực, trong đầu tư nguồn nhân lực, văn hóa nguồn nhân lực được xây dựng với khái niệm phát triển tri thức và tài năng nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư nguồn nhân lực. Việc xây dựng văn hóa nguồn nhân lực có thể được đẩy mạnh từ các khía cạnh sau: (1) Xây dựng khái niệm phát triển tri thức kinh doanh và nhân tài, nhằm nâng cao năng lực quản lý đầu tư nguồn nhân lực, tôn trọng quan điểm phát triển tri thức kinh doanh và nhân tài có thể tạo cơ sở cho cải thiện môi trường sinh thái và cung cấp trí tuệ và tài năng của nhân viên Cung cấp một môi trường tốt, công nhận giá trị của vốn con người và giảm thiểu rủi ro trong đầu tư nguồn nhân lực; (2) Việc tạo ra văn hóa doanh nghiệp dựa trên năng lực, dựa trên năng lực của nhân viên, tạo ra môi trường công ty để nhân viên cạnh tranh, nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức của công ty, Các mục tiêu của tổ chức, theo giá trị của tổ chức để nuôi dưỡng tính chủ động của nhân viên, có thể nâng cao ý thức của nhân viên về bản sắc với tổ chức, tránh rủi ro từ chức của nhân viên, hỗ trợ nhân viên hiểu biết trong việc thiết lập các mục tiêu thách thức và cung cấp cho nhân viên hiểu biết về hiệu suất cá nhân Nền tảng nhân tài, đồng thời, khuyến khích và khuyến khích nhân viên dựa trên kiến ​​thức để tạo ra bầu không khí cạnh tranh tích cực, do đó nâng cao nhân viên ' Sẵn sàng tiếp thu kiến ​​thức mới; (3) Mô hình quản lý nguồn nhân lực theo định hướng giá trị khách hàng, coi trọng nguồn nhân lực Là một thành phần, một mô hình quản lý hợp lý là một đảm bảo quan trọng để giảm rủi ro đầu tư nguồn nhân lực. Môi trường sống của hiện đại Doanh nghiệp đã thay đổi. mục tiêu đầu tư nguồn nhân lực, có thể huy động đầy đủ tâm huyết, chủ động, sáng tạo của người lao động.


(4) Việc xây dựng hệ thống cảm xúc


Nhân viên là bộ phận chính của hệ sinh thái nguồn nhân lực, cảm xúc là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của nhân viên. bản sắc với tổ chức, hình thành văn hóa tổ chức cốt lõi và cải thiện nguồn nhân lực Hệ sinh thái. Tăng cường đầu tư tình cảm của nhân viên, cải thiện mối quan hệ giữa tổ chức và các thành viên, để nhân viên và tổ chức hình thành sợi dây tình cảm, củng cố xây dựng tình cảm giữa các thành viên, do đó tăng sự phụ thuộc của nhân viên vào công ty và giảm rủi ro đầu tư.


Bốn, nhận xét kết luận


Hệ sinh thái nguồn nhân lực là môi trường của nguồn nhân lực doanh nghiệp, trong quá trình đầu tư nguồn nhân lực tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần tăng cường quản lý nguồn nhân lực, tăng cường xây dựng hệ sinh thái nguồn nhân lực, tăng cường xây dựng thể chế, hệ thống văn hóa và cảm xúc. Tránh rủi ro khi đầu tư nguồn nhân lực nhằm nỗ lực làm cho việc đầu tư nguồn nhân lực vào tổ chức thu được nhiều lợi nhuận nhất có thể. Điều này bao gồm tổ chức và người vận chuyển tài sản con người trong tổ chức - vấn đề lợi ích của cả hai nhân viên. Thông qua sự kết hợp hoàn hảo giữa pháp quyền, quy tắc đạo đức và quy tắc cảm tính, rủi ro trong đầu tư nguồn nhân lực được giảm thiểu, để cả tổ chức và người lao động đều có lợi.


Chúc các bạn đọc tin tin nong bong da vui vẻ!

Original text