tì so bong da hom nay

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 27/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về tì so bong da hom nay

choi da bong dau to

 Tóm lược:Cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước lớn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước lớn áp dụng mô hình phát triển kinh tế định hướng thị trường, hệ thống quản lý và điều hành kinh tế từng bước thích ứng với xu thế phát triển theo định hướng thị trường. Trong quá trình tái cơ cấu, không chỉ hệ thống, cơ chế cần thay đổi mà quan niệm quản lý cũng cần được cập nhật. Với sự vận hành ổn định của nền kinh tế thị trường, các khái niệm quản lý kinh doanh đã được áp dụng và phát triển trong các doanh nghiệp nhà nước lớn, nhưng vẫn còn một số vấn đề hạn chế sự phát triển chất lượng cao của các doanh nghiệp. Xây dựng một quan niệm quản lý kinh doanh hiện đại, phù hợp hơn với nhu cầu phát triển của thời đại có ý nghĩa to lớn đối với các doanh nghiệp nhà nước lớn chủ động tham gia cạnh tranh trên thị trường. Bài viết thảo luận về hiện trạng và những vấn đề tồn tại của quan niệm quản lý doanh nghiệp của doanh nghiệp và người lao động sau cải cách doanh nghiệp nhà nước lớn, đồng thời đề xuất những ý tưởng phát triển và đổi mới, hy vọng sẽ hữu ích cho công việc thực tế.

 

 Từ khóa:Các doanh nghiệp nhà nước lớn; các khái niệm quản lý kinh doanh; phát triển và đổi mới

 

"Doanh nghiệp nhà nước là lực lượng quan trọng để củng cố sức mạnh toàn diện của đất nước và bảo vệ lợi ích chung của nhân dân. Doanh nghiệp nhà nước phải lớn mạnh, quy mô lớn hơn, không ngừng nâng cao sức sống, tầm ảnh hưởng và khả năng chống rủi ro. duy trì và gia tăng giá trị tài sản thuộc sở hữu nhà nước. " Ngày 4/7/2016, nhân Hội nghị chuyên đề cải cách doanh nghiệp nhà nước lớn toàn quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra những chỉ đạo quan trọng về cải cách doanh nghiệp lớn nhà nước, chỉ rõ vị trí chiến lược và mục tiêu cơ bản của sự phát triển các doanh nghiệp nhà nước lớn, và nó là một doanh nghiệp nhà nước lớn Cải cách và phát triển chỉ ra con đường phía trước. Ngày 29/9/2020, Ủy ban Giám sát quản lý tài sản nhà nước tổ chức hội nghị truyền hình phát động và triển khai công tác hành động 3 năm đổi mới doanh nghiệp trung ương. Cuộc họp nhấn mạnh rằng hành động ba năm để cải cách các doanh nghiệp nhà nước là một kế hoạch xây dựng cụ thể để thực hiện hơn nữa hệ thống chính sách "1 + N" và thiết kế cấp cao nhất để cải cách các doanh nghiệp nhà nước lớn trong ba năm tiếp theo, đồng thời cũng là quá trình sâu sắc của nhiều cải cách lớn đối với các doanh nghiệp nhà nước kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với việc từng bước cải cách các doanh nghiệp nhà nước lớn, các khái niệm quản lý của các doanh nghiệp nhà nước lớn cần được điều chỉnh cho phù hợp để thích ứng với hệ thống kinh tế mới và duy trì sự phát triển kinh tế bền vững và lành mạnh. Do đó, việc liên tục phát triển và đổi mới các khái niệm quản lý kinh doanh đối với các doanh nghiệp nhà nước lớn sau tái cơ cấu là cách duy nhất để liên tục thích ứng với sự phát triển của thị trường hóa kinh tế và xã hội.

 

1. Khái niệm và ý nghĩa của việc cơ cấu lại doanh nghiệp lớn của nhà nước

 

Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước lớn là việc cơ cấu lại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, công ty 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp do nhà nước kiểm soát (không bao gồm công ty niêm yết do nhà nước kiểm soát) thành vốn sở hữu nhà nước, sở hữu tương đối, vốn chủ sở hữu. sự tham gia và các xí nghiệp công ty không có vốn nhà nước, xí nghiệp hợp tác cổ phần. Hoặc liên doanh Trung-nước ngoài, tức là thay đổi hệ thống và phương thức điều hành của các xí nghiệp quốc doanh lớn ban đầu, làm cho hệ thống kinh tế lớn doanh nghiệp nhà nước phù hợp hơn với nhu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế và tiến bộ công nghệ ngày càng nhanh, các doanh nghiệp nhà nước lớn đang phải đối mặt với sự cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt. Để phát triển lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa và thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chúng ta phải luôn dựa vào và phát huy vai trò quan trọng của các doanh nghiệp nhà nước lớn. Với vai trò là trụ cột của nền kinh tế quốc dân Trung Quốc, các doanh nghiệp nhà nước lớn phải nhạy bén nắm bắt xu hướng phát triển kinh tế trong và ngoài nước, chuyển đổi hiệu quả mô hình tăng trưởng kinh tế, mở rộng không gian phát triển và hình thành lợi thế mới của các doanh nghiệp nhà nước lớn càng sớm càng tốt. Cuộc họp vận động và triển khai hành động 3 năm cải cách doanh nghiệp trung ương đã chỉ ra: Thứ nhất, phải tập trung xây dựng hệ thống doanh nghiệp hiện đại, đặc sắc Trung Quốc; thứ hai, phải tập trung tối ưu hóa bố cục của kinh tế quốc doanh và điều chỉnh cơ cấu; Thứ ba, phải tập trung đẩy mạnh cải cách chế độ sở hữu hỗn hợp; Tập trung hoàn thiện cơ chế điều hành theo định hướng thị trường; Thứ năm, phải đẩy nhanh việc hình thành hệ thống giám sát tài sản nhà nước trên cơ sở quản lý vốn; Thứ sáu, phải tập trung vào "Hành động Trăm đôi", "Thử nghiệm cải cách toàn diện khu vực", "Hành động trình diễn cải cách khoa học" và các dự án đặc biệt tầm cỡ thế giới như thành lập doanh nghiệp; Thứ bảy, chúng ta phải đề cao vai trò lãnh đạo của đảng và xây dựng đảng. Cải cách các doanh nghiệp nhà nước lớn là một bước đi chiến lược quan trọng của chính quyền trung ương nhằm thực hiện chính sách làm cho các doanh nghiệp nhà nước lớn mạnh hơn và quy mô lớn hơn. - Tư bản sở hữu, nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế quốc doanh, mở rộng chức năng của tư bản quốc doanh. Thúc đẩy cải cách và phát triển các doanh nghiệp nhà nước lớn, và nói chung là nâng cao sức sống của các doanh nghiệp nhà nước lớn và sự kiểm soát của kinh tế quốc doanh, điều quan trọng để tối ưu hóa hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy phát triển bền vững, nhanh chóng và lành mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững chính trị ổn định, thống nhất Tình hình và việc củng cố hệ thống xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa hết sức quan trọng.

 

2. Những vấn đề khái niệm sau tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước lớn

 

(1) Một số cán bộ, công nhân viên chưa hiểu hết về đổi mới doanh nghiệp nhà nước

 

Trong quá trình đổi mới các doanh nghiệp nhà nước lớn, một số CBCNV cấp cơ sở chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước, chưa hoàn toàn chấp nhận và chủ động thích ứng với những thay đổi và yêu cầu mới đặt ra từ quá trình đổi mới và phát triển doanh nghiệp. . Một mặt do hiểu chưa chính xác, thấu đáo đường lối của Đảng, của đất nước, không suy nghĩ thấu đáo, thấu đáo tinh thần của tài liệu, mặt khác nhất định có hiện tượng “ếch luộc trong nước ấm ”, chưa hình thành ý thức và tư duy cạnh tranh thị trường, không sẵn sàng chủ động Hiểu tầm quan trọng của các doanh nghiệp nhà nước lớn tham gia cạnh tranh thị trường.

 

(2) Cán bộ, nhân viên không thực hiện đầy đủ hệ thống và quy trình làm việc

 

Trong giai đoạn đầu đổi mới các doanh nghiệp nhà nước lớn, họ chưa hiểu biết sâu sắc về mô hình quản lý doanh nghiệp theo định hướng thị trường, khi học các mô hình quản lý kinh doanh, một số ngành đã lựa chọn hệ thống và quy trình chuẩn của doanh nghiệp một cách máy móc, và một số thì quen với các phương pháp quản lý ban đầu và không tìm cách thay đổi, dẫn đến một số hệ thống và quy trình chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế của hoạt động và quản lý của công ty. Mặc dù đã có một mức độ tối ưu nhất định trong việc liên tục cải cách sâu rộng các doanh nghiệp nhà nước lớn, nhưng quy trình làm việc còn rườm rà và mô hình quản lý, kiểm soát lạc hậu. Đồng thời, một số nhân viên chưa thay đổi quan niệm, quen sử dụng kinh nghiệm, phương pháp cũ để giải quyết công việc, ý thức phục vụ chưa cao, nhiệt tình công việc chưa cao, chưa tích hợp chặt chẽ sự phát triển của doanh nghiệp với sự phát triển của chính họ., Mức độ uy tín của quy trình không đủ cao, việc thực hiện ngẫu nhiên hơn, và thiếu sự giám sát, dẫn đến việc thực hiện hệ thống không đầy đủ.

 

(3) Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý doanh nghiệp chưa đầy đủ

 

Với sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước lớn trong cạnh tranh thị trường, họ đã từng bước có kiến ​​thức và hiểu biết về quản lý bằng thông tin hóa, và hầu hết các doanh nghiệp nhà nước lớn đã từng bước tìm hiểu việc thực hiện các phương pháp quản lý bằng thông tin hóa. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những vấn đề như phát triển không đồng đều và sử dụng không đủ. Theo thực tế phát triển của công ty, có rất ít phần mềm hoàn toàn phù hợp với thực tế của công ty, hầu hết sử dụng phương thức mua nhiều phần mềm khác nhau trong ngành dẫn đến các chức năng phần mềm không đáp ứng được hết nhu cầu văn phòng. Đồng thời, các phần mềm này có độ thông minh thấp, tốc độ xử lý dữ liệu chậm, hiệu quả công việc không cao. Ngoài ra, việc tiếp nhận công nghệ mới chưa cao, đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin chưa đáp ứng được nhu cầu công việc hàng ngày, ít theo đuổi thông tin và các phương pháp thông minh giúp doanh nghiệp tối ưu hóa trình độ quản lý, phân tích hoặc cải tiến công việc. hiệu quả.

 

(4) Nhận thức về khủng hoảng của chính công ty còn yếu

 

Sau khi tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước lớn, từ môi trường bên ngoài, sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đã mang lại cơ hội và thách thức cho tất cả các doanh nghiệp. Từ góc độ môi trường nội bộ, các doanh nghiệp nhà nước lớn chưa nhận thức được đầy đủ về khủng hoảng, nguyên nhân của vấn đề này là do họ chưa hiểu biết sâu và rộng về thị trường. Trước khi cải cách các doanh nghiệp nhà nước lớn đều có điểm mấu chốt, sau cải cách sẽ quay lại con đường thị trường hóa, phân bổ nguồn lực theo hướng thị trường và cho phép thị trường lựa chọn những công ty có thể tồn tại. .Nói thì chưa được tiếp xúc và hiểu sâu. Thứ hai là thiếu khả năng phản ứng độc lập với các cuộc khủng hoảng. Doanh nghiệp nhà nước lớn chiếm vị trí đặc biệt, nếu doanh nghiệp nhà nước lớn tăng gia sản xuất được thì tình hình phát triển kinh tế chung sẽ chủ động hơn; doanh nghiệp nhà nước lớn giảm lỗ, tình hình phát triển kinh tế chung sẽ bớt bị động. . Các xí nghiệp quốc doanh lớn nên đi đầu trong việc ứng phó với các cuộc khủng hoảng., Đảm nhận sứ mệnh của lực lượng chủ lực. Trong quá trình thị trường hóa hiện nay, các doanh nghiệp nhà nước lớn thiếu khả năng ứng phó độc lập với khủng hoảng, ở một mức độ nào đó, họ có tư tưởng dựa vào chính sách và chờ đợi sự hỗ trợ. Về vấn đề này, họ phải tăng cường hơn nữa nhận thức về khủng hoảng và nâng cao khả năng tự giải quyết vấn đề và chống lại rủi ro.

 

(5) Sự kết hợp không đầy đủ giữa các khái niệm và thực hành quản lý tiên tiến

 

Hiện nay, sau khi hoàn thành tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước lớn, các ý tưởng quản lý kinh doanh mới đã được đưa vào doanh nghiệp và đã đạt được những bước phát triển nhất định. Các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn đã thu hút được nhân tài có tri thức và cũng đã đào tạo tương ứng về các khái niệm quản lý kinh doanh. Nguyên nhân là do các lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp nhà nước lớn chưa học đủ về các khái niệm quản lý khoa học. Bị ảnh hưởng bởi tuổi tác và kinh nghiệm, các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp nhà nước lớn có ít kinh nghiệm hơn trong việc chấp nhận các khái niệm quản lý tiên tiến của quốc tế. vẫn chưa hệ thống và khoa học. Thứ hai, khả năng tự tổng kết thực hành còn thiếu. Quá trình hình thành của triết lý quản lý là hướng thực hành trước bằng lý thuyết, sau đó đúc kết và thăng hoa thành lý thuyết sau thực hành. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc thực tế, các doanh nghiệp nhà nước lớn hướng dẫn thực hành tốt hơn về mặt lý thuyết, trong khi các khái niệm quản lý rút ra từ thực tiễn lại ít hơn. Do đó, các phương pháp quản lý khác nhau hiện có tương đối vững chắc.

 

3. Sự phát triển và đổi mới các khái niệm quản lý kinh doanh sau khi tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước lớn

 

(1) Làm sâu sắc thêm khái niệm quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp hiện đại, học hỏi kinh nghiệm của các doanh nghiệp tiên tiến trong kỷ nguyên mới và liên tục cải tiến

 

Sau khi cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước hoàn thành, mô hình quản lý doanh nghiệp đã bước đầu phát triển, nhưng trình độ vẫn ở mức tương đối cơ bản. Căn cứ vào môi trường tổng thể của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp nhà nước sau khi cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước tiếp tục đi sâu xây dựng mô hình quản lý doanh nghiệp ở cấp độ hiện nay phù hợp với tác động của môi trường bên ngoài của doanh nghiệp và các nhu cầu của hoạt động và quản lý nội bộ. Ví dụ, tuân thủ điều chỉnh cơ cấu quản trị công ty, hiểu đầy đủ tầm quan trọng của cơ cấu quản trị công ty, cải thiện các mục tiêu của cơ cấu quản trị công ty, tăng cường xây dựng tổ chức, xây dựng chức năng và xây dựng hệ thống. Thực hiện các quy trình ra quyết định, chuẩn hóa các hành vi ra quyết định chính, thúc đẩy quá trình ra quyết định khoa học, dân chủ và hợp pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc ra quyết định. Trong quá trình vận hành và quản lý, chúng tôi không ngừng đưa ra các khái niệm quản lý tiên tiến, tiếp thu những ưu điểm của các doanh nghiệp tiên tiến, đồng thời thúc đẩy sự kết hợp giữa các khái niệm và thực tiễn quản lý.

 

(2) Thúc đẩy việc chuyển đổi các khái niệm quản lý kinh doanh và tăng cường nhận thức về khủng hoảng

 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước lớn đang phải đối mặt với những cú sốc thị trường lớn hơn, và phải thiết lập vững chắc các khái niệm quản lý theo định hướng thị trường, thiết lập ý thức cạnh tranh và nhận thức khủng hoảng mạnh mẽ trong cán bộ quản lý và nhân viên doanh nghiệp nhà nước, đồng thời củng cố quản lý và kiểm soát nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp. Cuộc cạnh tranh trên thị trường hiện đại thực chất là cuộc cạnh tranh của các nhân tài, và doanh nghiệp nào làm chủ được nhân tài mới là người chiến thắng cuối cùng. Các doanh nghiệp nhà nước lớn cần quan tâm đến việc giới thiệu và đào tạo nhân tài theo nhận thức về khủng hoảng, cơ chế khuyến khích nội bộ cũng cần được xây dựng và cải tiến để khơi dậy sức sống của nhân viên, giúp nhân viên tiếp tục thử thách bản thân và hướng nhân viên đến liên tục khám phá thị trường mới. Trong cuộc cạnh tranh kinh doanh hiện đại, áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp cùng ngành có thể gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các doanh nghiệp, cho phép họ thiết lập nhận thức về khủng hoảng và nhận thức về điểm chuẩn, tiếp tục đi trước, tìm ra hướng đi và mục tiêu đúng đắn trong cạnh tranh trên thị trường và nắm bắt năng lực cạnh tranh cốt lõi. , Trong khi thúc đẩy sự tăng trưởng của chính mình, đặt nền tảng cho sự phát triển lành mạnh của các doanh nghiệp nhà nước.

 

(3) Về đổi mới như là ý tưởng cốt lõi của khái niệm quản lý kinh doanh

 

Đổi mới là động lực bên trong để phát triển doanh nghiệp. Thông qua các khái niệm đổi mới, công nghệ đổi mới và năng lực quản lý đổi mới sẽ giúp doanh nghiệp thoát khỏi xiềng xích của thói quen và thực sự đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp. Ý tưởng là tiền đề của hành động. Đầu tiên là luôn thiết lập cảm giác lo lắng và cạnh tranh trong các khái niệm, và luôn nghĩ về những nguy hiểm trong thời bình và nghĩ về những điều tốt đẹp hơn. Thứ hai là có dũng khí, kiên trì và sức mạnh để chấp nhận rủi ro, và dũng khí để phá vỡ sự cân bằng ban đầu. Thứ ba là bắt kịp thời đại, tìm kiếm những sáng tạo mới, nắm bắt nhạy bén những thay đổi trong quan niệm quản lý, kịp thời thay đổi những quan niệm đổi mới, tìm kiếm những đột phá mới, những bước phát triển mới. Công nghệ đổi mới không chỉ đề cập đến công nghệ sản xuất và dịch vụ sáng tạo, mà còn đề cập đến công nghệ quản lý và vận hành sáng tạo. Công nghệ sản xuất và dịch vụ là tiền đề và nền tảng để một doanh nghiệp xây dựng thương hiệu nổi tiếng và chiếm lĩnh thị trường. năng lực cạnh tranh. Năng lực quản lý đổi mới cần dựa trên các khái niệm quản lý khoa học, kết hợp với kinh nghiệm quản lý và không ngừng cải tiến hiện đại hóa các phương pháp quản lý. Chìa khóa của sự đổi mới là khả năng sáng tạo của các nhân tài. Phát huy hết vai trò quan trọng của phát triển nguồn nhân lực đối với sự phát triển của doanh nghiệp, tuân thủ nguyên tắc vừa có năng lực, vừa có phẩm chất chính trị, lấy tư cách, kiến ​​thức, năng lực và hiệu quả công việc là tiêu chí chính để đo lường nhân tài. Lấy con người làm trọng tâm, thiết lập quan điểm khoa học về nhân tài, phấn đấu tạo ra môi trường nhân văn rộng mở và khai sáng, tạo điều kiện phát triển các loại tài năng xuất sắc thông qua nhiều kênh, đánh giá và tuyển dụng số lượng lớn nhân tài xuất sắc. Đồng thời, cơ chế cạnh tranh được đưa ra trong cơ chế việc làm nhằm tối ưu hóa việc phân bổ nhân tài và tạo nền tảng tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp.

 

Thứ tư, kết luận

 

Dưới xuất phát điểm lịch sử mới, phương hướng và tầm nhìn cải cách sâu rộng toàn diện của Trung Quốc đã thu hút được sự chú ý của mọi người, mong đợi sức sống và sức sống của cải cách. Phát triển là lời cuối cùng. Các doanh nghiệp nhà nước lớn phải dũng cảm là đội tiên phong thực hiện sứ mệnh lịch sử mới, là đội biệt kích giải quyết những mâu thuẫn mới “mất cân đối” và “thiếu hụt”, thực hiện hành trình mới “mạnh lên, tốt hơn và lớn hơn ”Để trở thành lãnh đạo của các doanh nghiệp đẳng cấp thế giới. Chúng ta phải triệt để thực hiện Tư tưởng Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho một kỷ nguyên mới, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các doanh nghiệp nhà nước lớn, giữ vững và hoàn thiện hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa cơ bản, tuân thủ phương hướng cải cách kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, tập trung vào những trọng điểm, khuyết điểm, khắc phục mặt yếu, thúc đẩy tối ưu hóa và điều chỉnh cơ cấu kinh tế quốc doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới, kiểm soát, tác động và chống rủi ro của kinh tế quốc doanh, và sử dụng các khái niệm quản lý tiên tiến và thực hành quản lý để thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của doanh nghiệp.

 

người giới thiệu:

 

 [1]Li Jieyun. Sử dụng cải cách để tạo động lực trở thành các doanh nghiệp nhà nước mạnh hơn, tốt hơn và lớn hơn[N].Guangxi Daily, 2020-09-17 (008).

 

 [2]Tian Li. Khám phá đổi mới mô hình quản lý kinh doanh doanh nghiệp nhà nước[J].Thông tin hàng tuần, năm 2020 (01): 1.

 

 [3]Fang Gang. Nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực của các doanh nghiệp nhà nước dựa trên các khái niệm đổi mới[J]Thời gian Kinh tế và Thương mại, 2019 (13): 69-70.

 

 [4]Xu Wei. Nghiên cứu về sự phát triển và đổi mới các khái niệm quản lý kinh doanh sau khi cải cách doanh nghiệp nhà nước[J]Nghiên cứu Doanh nghiệp Nhà nước Hiện đại, 2019 (06): 38.

 

Tác giả: Chen Renwei Đơn vị: Chengdu Chengfei Aviation Industry Development Co., Ltd.Chúc các bạn đọc tin tì so bong da hom nay vui vẻ!

Original text