kêt qua bong da hôm nay

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 16/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về kêt qua bong da hôm nay

bong da truc tiep

[Abstract]Bài viết này nghiên cứu và thảo luận về các chiến lược và mô hình phát triển thương mại điện tử phù hợp với điều kiện quốc gia của Trung Quốc và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế từ hai cấp chính quyền và doanh nghiệp khác nhau, đồng thời dự báo và triển vọng phát triển thương mại điện tử ở Trung Quốc .

[Từ khóa]Thương mại điện tử; chiến lược phát triển; thông tin hóa doanh nghiệp

1 Chính sách và chiến lược phát triển thương mại điện tử cấp chính phủ của Trung Quốc

1.1 Thương mại điện tử

Nó đề cập đến các hoạt động sản xuất, tiếp thị và lưu thông được thực hiện thông qua mạng viễn thông. Một loạt các hoạt động thương mại như tìm hiểu nguyên vật liệu, thu mua, trưng bày sản phẩm, đặt hàng đến sản xuất, lưu trữ và vận chuyển và thanh toán điện tử). Thương mại điện tử chủ yếu bao gồm ba khía cạnh: thứ nhất là quản lý thương mại của chính phủ điện tử, nghĩa là, việc sử dụng công nghệ mạng để thực hiện việc xử lý, truyền và lưu trữ dữ liệu và thông tin; thứ hai là thương mại điện tử cấp doanh nghiệp, nghĩa là , việc sử dụng công nghệ máy tính và công nghệ mạng hiện thực hóa các hoạt động kinh doanh với nhà cung cấp và người dùng; thứ ba là mua sắm điện tử, tức là các dịch vụ và hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp cung cấp cho các cá nhân thông qua Internet. Theo ý tưởng này, thương mại điện tử có thể được chia thành hai loại: một là thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp (B với B), hai là thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và cá nhân (B với C). Sau đó là những gì chúng tôi gọi là mua sắm trực tuyến hoặc mua sắm trực tuyến.

1.2 Nguyên tắc cơ bản

Theo môi trường phát triển của thương mại điện tử Trung Quốc, xuất phát từ thực tế, phát triển thương mại điện tử phải tuân theo các nguyên tắc thích ứng với điều kiện quốc gia và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế; nêu rõ các điểm chính và tính đến các nguyên tắc tổng thể. .

Trước hết, có thể thúc đẩy thương mại điện tử ở những lĩnh vực có đặc điểm quản lý và vận hành phù hợp hơn với hoạt động thương mại điện tử. Ví dụ, ngân hàng, hàng không dân dụng, chứng khoán, ngoại thương, chuỗi cửa hàng, phần mềm, ấn phẩm, sản phẩm phim và truyền hình, v.v. Hãy để những doanh nghiệp như vậy hành động trước, đạt được thành công và sau đó thúc đẩy các doanh nghiệp khác trên cơ sở tích lũy kinh nghiệm. Thứ hai, ở những khu vực có nền kinh tế tương đối phát triển, mức độ thông tin hóa tương đối cao, có nhu cầu và lợi ích đối với thương mại điện tử, nhất là một số tỉnh, thành phố ven biển có đủ điều kiện và một số tỉnh lỵ, thành phố trực thuộc trung ương ở trong nội địa, thiết lập các cuộc trình diễn thương mại điện tử. Chính phủ sẽ tiến hành thiết lập một dự án trình diễn thương mại điện tử và áp dụng các biện pháp ưu đãi khác nhau để khuyến khích các doanh nghiệp và người tiêu dùng thực hiện các giao dịch điện tử trực tuyến, để họ có thể trải nghiệm giá trị của thương mại điện tử và phát huy tác dụng của nó để để phổ biến nó ở các khu vực khác. Thứ ba, áp dụng phương thức mở rộng dần tỷ trọng thương mại điện tử trong sự kết hợp giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống. Những vấn đề không thể giải quyết được của thương mại điện tử trước hết được giải quyết bằng những phương pháp cũ của thương mại truyền thống, nhờ đó mà việc bắt đầu và phát triển thương mại điện tử sẽ dễ dàng hơn.

Tóm lại, ở tầm vĩ mô, chúng ta phải phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường, chuẩn hóa trật tự thị trường, thiết lập và hoàn thiện hệ thống pháp luật và quản lý bao gồm cả giao dịch điện tử; ở tầm trung, chúng ta phải phát triển mạnh mẽ điện tử hóa logistics, tài chính và thông tin; ở cấp độ vi mô, chúng ta phải thúc đẩy Quy trình kinh doanh điện tử của các doanh nghiệp truyền thống và ngành công nghiệp thông tin.

Chính sách và chiến lược phát triển thương mại điện tử quốc gia là khung hướng dẫn chính sách cho chiến lược phát triển thương mại điện tử của doanh nghiệp, là môi trường bên ngoài quan trọng quyết định chiến lược phát triển thương mại điện tử của doanh nghiệp. Để hoạch định chính sách và chiến lược phát triển thương mại điện tử quốc gia, chúng ta phải chú ý đến bản chất xã hội và cách mạng của thương mại điện tử, mối quan hệ giữa thương mại điện tử với các ngành khác và các tiêu chuẩn của ngành thương mại điện tử trong tương lai phải được xem xét và chấp nhận.

1.3 Các điểm thực hiện

Các điểm chính của chính sách và chiến lược phát triển thương mại điện tử cấp chính phủ của Trung Quốc bao gồm các khía cạnh sau:

1.3.1 Về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử như một chính sách cơ bản

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các công nghệ thương mại điện tử cơ bản và tăng cường lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ thương mại điện tử là chìa khóa trong các chính sách và chiến lược phát triển thương mại điện tử của Trung Quốc. Điều này là do sự phát triển của ngành thương mại điện tử đã mang lại một thị trường rộng lớn cho các công nghệ liên quan của nó và việc nắm bắt thị trường này có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc; không thể để Trung Quốc hoàn toàn dựa vào công nghệ thương mại điện tử nước ngoài. để tạo nên Ngành Thương mại điện tử Trung Quốc hàng đầu thế giới, tạo nên kỳ tích Thương mại điện tử kiểu Trung Quốc.

1.3.2 Về việc tạo môi trường phát triển thương mại điện tử tốt là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ

Ngoài hỗ trợ theo định hướng phát triển của ngành, sự hỗ trợ của chính phủ đối với phát triển thương mại điện tử cũng cần được thể hiện trong việc tạo ra một môi trường phát triển thương mại điện tử tốt, chẳng hạn như cải thiện các luật liên quan chặt chẽ đến phát triển thương mại điện tử và giảm bớt các quy định pháp luật về thương mại điện tử. tranh chấp; trong khu thuế và khu phát triển Chính sách, chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp, ưu đãi doanh nghiệp đầu tư thương mại điện tử; ưu đãi chính sách phê duyệt dự án, thành lập doanh nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, v.v. để hình thành loại hình doanh nghiệp có đủ quyền đầu tư độc lập, động lực phát triển và không gian phát triển Cơ chế phát triển thương mại điện tử mạnh mẽ.

1.3.3 Tích cực hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển thương mại điện tử

Đối với các dự án phát triển thương mại điện tử mà một doanh nghiệp khó đầu tư, chính phủ có thể hỗ trợ phát triển thương mại điện tử thông qua đầu tư cổ phần, cung cấp tài trợ đặc biệt, v.v ... đối với các dự án phát triển thương mại điện tử cơ bản với phúc lợi công cộng, công sản phẩm và sản phẩm bán công cộng, Ví dụ, việc phát triển cơ sở dữ liệu kinh tế và xã hội cơ bản của quốc gia, thiết lập và quản lý các đường trục mạng, đầu tư trực tiếp của chính phủ vào xây dựng hoặc hỗ trợ của chính phủ đối với đầu tư và xây dựng của doanh nghiệp là hoàn toàn khả thi, và đôi khi thậm chí cần thiết.

Nhìn chung, đầu tư sản phẩm công và sản phẩm bán công có đặc điểm cơ bản liên quan đến phát triển thương mại điện tử, xây dựng môi trường phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ phát triển các công nghệ then chốt để phát triển thương mại điện tử là cơ sở và Phương tiện thích hợp để Chính phủ Trung Quốc tăng cường phát triển thương mại điện tử trong điều kiện kinh tế thị trường. Và định hướng chiến lược cũng là điều kiện bên ngoài cần thiết cho sự phát triển thương mại điện tử của các doanh nghiệp nước ta.

2 Chiến lược phát triển thương mại điện tử của các doanh nghiệp Trung Quốc

Ở cấp độ doanh nghiệp, mạng nội bộ doanh nghiệp được tạo ra bởi sự phát triển của thương mại điện tử là sự hoàn thiện của hệ thống giao tiếp và xử lý thông tin nội bộ được chuẩn hóa trong doanh nghiệp; thương mại điện tử dựa trên giao diện tốt cho Internet để giao tiếp với khách hàng và trao đổi dữ liệu được chuẩn hóa liên quan đến trao đổi dữ liệu được cá nhân hóa. Kết hợp là phần mở rộng ra bên ngoài của hệ thống quản lý thông minh nội bộ của doanh nghiệp và nó là các xúc tu thông minh rộng hơn của doanh nghiệp. Loại giao diện trao đổi thông tin tốt và mạnh mẽ này giúp dễ dàng thể hiện các nhu cầu cá nhân hóa và giúp các doanh nghiệp dễ dàng thực hiện sản xuất linh hoạt với chi phí thấp lấy khách hàng làm trung tâm, điều này chắc chắn sẽ hình thành các doanh nghiệp từ sản xuất hàng loạt quy mô lớn đến làm nổi bật cá nhân khách hàng sự hài lòng .Sự thay đổi theo hướng sản xuất cá nhân hóa.

2.1 Thương mại điện tử và mô hình kinh doanh

Thông tin và định hướng phát triển thông minh của thương mại điện tử có yêu cầu cao hơn về chất lượng của nhân viên doanh nghiệp, và yêu cầu cao hơn đối với sự hợp tác trong doanh nghiệp. Tổ chức tinh gọn lấy chức năng làm trung tâm, tinh thần làm việc theo nhóm, cấu trúc doanh nghiệp linh hoạt, trao quyền, quan tâm đến nhân viên và nhấn mạnh khả năng tự nhận thức đa cấp của nhân viên, phương thức quản lý cổ điển hiện nay của các doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp dựa trên tri thức sẽ dần trở thành công dụng của điện tử Sự lựa chọn tất yếu của các doanh nghiệp thông thường trong kinh doanh. Có nghĩa là, quá trình phát triển của thương mại điện tử không chỉ là quá trình nhảy vọt của các phương tiện thông tin đối nội và đối ngoại của doanh nghiệp, mà còn là quá trình tri thức, thông tin, trí tuệ của doanh nghiệp và là quá trình thăng hoa về chất lượng kỹ thuật của doanh nghiệp. , chất lượng quản lý và chất lượng con người. Về vấn đề này, quản lý kỹ thuật, cơ cấu tổ chức, triết lý kinh doanh và quản lý thị trường của doanh nghiệp phải trải qua quá trình chuyển đổi kiến ​​thức và thông tin tương ứng. Nâng cao khả năng đổi mới của doanh nghiệp, tăng cường ý thức đổi mới, sáng kiến ​​cải tiến và chất lượng đổi mới của người lao động doanh nghiệp để doanh nghiệp phát triển lành mạnh trong điều kiện mới, từng bước trở thành con đường duy nhất cho sự phát triển thành công của doanh nghiệp.

Do đó, sự phát triển của thương mại điện tử đang làm thay đổi quy luật cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, thay đổi đặc điểm kinh tế quy mô của doanh nghiệp và cơ cấu kinh tế theo quy mô, thiết lập các tiêu chuẩn mới về hiệu quả và hiệu quả cạnh tranh của doanh nghiệp, và hình thành một thương hiệu hoàn toàn mới. mô hình cạnh tranh kinh doanh và mô hình tăng trưởng kinh doanh.

2.2 Thương mại điện tử và quản lý doanh nghiệp

Trong điều kiện mới, thương mại điện tử dần trở thành công cụ quản lý và kinh doanh quan trọng của doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp ở các quy mô khác nhau, các tổ hợp công nghiệp khác nhau sẽ tạo ra những thay đổi mới, cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ trở nên ba chiều hơn, và doanh nghiệp Do đó, sự linh hoạt trong kinh doanh sẽ trở thành điều kiện tiên quyết cơ bản để đối phó với môi trường mới đang thay đổi nhanh chóng này. Để thích ứng với định hướng thay đổi này, nhóm lấy chức năng làm trung tâm của doanh nghiệp sẽ trở thành phân hệ hoặc đơn vị cơ bản cốt lõi của doanh nghiệp. Theo yêu cầu của môi trường đối với doanh nghiệp, một hình thức tổ chức doanh nghiệp phù hợp được xây dựng bởi một nhóm với nhiều sự kết hợp khác nhau, và thông qua sự điều chỉnh liên tục của các hình thức tổ chức này, sức sống và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ được duy trì, và doanh nghiệp sẽ tồn tại và phát triển trong điều kiện mới.

Tổ chức nội bộ của doanh nghiệp là khuôn khổ cơ bản để doanh nghiệp thích ứng với môi trường. Các liên minh chiến lược sâu rộng bên ngoài doanh nghiệp là phương tiện mạnh mẽ để các doanh nghiệp vay ngoại lực để xây dựng lợi thế cạnh tranh của mình trên cơ sở giữ nguyên các đặc điểm và chức năng cơ bản của doanh nghiệp, đồng thời duy trì sức sống và ý nghĩa tồn tại cơ bản của doanh nghiệp. Trong tình trạng phát triển công nghệ “bùng nổ” ngày nay, và ngày nay khi thương mại điện tử là một phương tiện xử lý thông tin hiệu quả, thì việc các doanh nghiệp độc lập phát triển tất cả các công nghệ tiên tiến cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của mình là không thể, không kinh tế và hiệu quả về thời gian. Liên minh chiến lược về hợp tác, hợp tác và phát triển kỹ thuật, gia công và cho thuê lại công nghệ giữa các doanh nghiệp là một chiến lược “win-win” quan trọng, hiệu quả và mạnh mẽ của các doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề này. Trên thực tế, liên minh chiến lược doanh nghiệp là sự lựa chọn tất yếu để các doanh nghiệp phát triển những công nghệ không thể tự phát triển, củng cố sức mạnh thị trường, nắm bắt cơ hội thị trường, giảm “cả hai bên thua cuộc”.

2.3 Đảm bảo kỹ thuật trong doanh nghiệp

Do công nghệ phát triển và lộ trình của thương mại điện tử chưa hoàn thiện, doanh nghiệp có nguy cơ chọn sai con đường và gây ra những sai sót lớn trong định hướng phát triển và sử dụng thương mại điện tử. Hiện nay, xu hướng phát triển kinh tế đang chuyển từ nền kinh tế đường dây chuyên dùng độc lập truyền thống - đường dây điện thoại, đường dây điện, đường truyền TV, mạng riêng, mạng Internet sang nền kinh tế riêng, sang nền kinh tế chung, đa pha, đa chức năng. kinh tế hợp tác cáp mạng tương thích, hình thành nền kinh tế nhiều giai đoạn.Việc vận hành cáp mạng thống nhất tương thích và hiệu quả chỉ còn là vấn đề thời gian. Việc phát triển công nghệ thương mại điện tử của bất kỳ doanh nghiệp nào, dù là phát triển phần cứng hay phát triển phần mềm, nếu không thích ứng với xu hướng này sẽ đối mặt với nguy cơ bị đào thải nhanh chóng và nguy cơ đi chệch hướng rất lớn. Cần phải chỉ ra rằng mặc dù vấn đề này vẫn chưa được mọi người hiểu hết và mạng lưới thống nhất và cáp mạng kinh tế chưa thay thế được công nghệ thương mại điện tử hiện có trên diện rộng, nhưng đây là một xu hướng cơ bản với những ví dụ thành công. .Quy luật phát triển của cuộc kháng chiến.

Bảo đảm hoạt động bình thường của xí nghiệp, bảo vệ bí mật kinh doanh và kỹ thuật của xí nghiệp, bảo đảm an toàn tài sản xí nghiệp là những vấn đề quản lý cơ bản của xí nghiệp. Trong điều kiện phát triển mới của thương mại điện tử, vấn đề quản lý cơ bản này đôi khi còn nghiêm trọng hơn và mang tính kỹ thuật cao hơn. Hiện nay, các vấn đề kỹ thuật bảo mật của thương mại điện tử vẫn còn rất nghiêm trọng, virus điện tử, xâm nhập bất hợp pháp trên Internet, trộm cắp điện tử, hỏng máy chủ, mất và rò rỉ dữ liệu đều là những vấn đề bảo mật quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của thương mại điện tử. Đồng thời, việc quản lý thiện chí của các doanh nghiệp ở nước ta còn chưa chín chắn, và các hành vi gian dối và vô đạo đức của doanh nghiệp liên tục xảy ra. Trong những điều kiện này, nếu chúng ta muốn mọi người sử dụng các cửa hàng trực tuyến với số lượng lớn, mua hàng bằng tiền điện tử và ủy quyền cho các thương gia rút tiền từ tài khoản ngân hàng của họ, điều đó sẽ không thực tế. Khó khăn trong việc xác nhận sản phẩm trực tuyến, gian lận trực tuyến và hệ thống phân phối sản phẩm không hoàn hảo cũng sẽ làm trầm trọng thêm mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Có nghĩa là, khi doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử phải chú trọng phòng ngừa rủi ro điện tử, phải chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích của doanh nghiệp, lựa chọn hình thức và đầu vào để doanh nghiệp phát triển và sử dụng. thương mại điện tử.

2.4 Mô hình thương mại điện tử của các doanh nghiệp Trung Quốc

Hiện tại máy tính, mạng Internet, trang web ... của Trung Quốc chủ yếu là hàng Trung Quốc phiên bản Trung Quốc hoặc sản phẩm kiểu Mỹ. Thương mại điện tử do chính người Trung Quốc thực sự tạo ra gần như bằng không. Tất nhiên, trong sự phát triển của công nghệ điện tử và thương mại điện tử, chúng ta xuất phát muộn và có nền tảng yếu kém, học hỏi từ người khác trước là một giai đoạn không thể vượt qua để chúng ta nhanh chóng bắt kịp người khác. Tuy nhiên, chúng ta phải có sự lựa chọn trong việc học tập của mình. Khi "bong bóng" Internet ở Mỹ được "dưỡng ẩm" bằng đầu tư mạo hiểm để tồn tại hoặc phát triển, khi lợi nhuận Internet khó khăn, "bong bóng" có thể vỡ, và khi một số trang web đã gặp khủng hoảng tài chính, thậm chí phá sản. hoặc phá sản, chúng tôi chỉ bắt chước mô hình phát triển thương mại điện tử của Hoa Kỳ như mô hình phát triển công nghệ cao của chính họ, đó là một vấn đề. Có nghĩa là, chúng ta phải tìm hiểu một mô hình phát triển thương mại điện tử của Trung Quốc phù hợp với điều kiện quốc gia của nước ta và phù hợp với văn hóa quản lý của nước ta. Chỉ có như vậy, sự phát triển và tận dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp Trung Quốc mới có sức sống, và các doanh nghiệp của chúng ta mới có thể tận dụng “Ngọn gió Đông” của thương mại điện tử để đạt được bước nhảy vọt cho riêng mình.

3 nhận xét kết luận

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghệ thông tin và xây dựng thông tin đang chuyển nền kinh tế tư bản sang nền kinh tế thông tin, sẽ làm thay đổi nhanh chóng phương thức giao dịch kinh tế thương mại truyền thống và diện mạo của toàn bộ nền kinh tế, đồng thời đẩy nhanh việc điều chỉnh cơ cấu công nghiệp. Thương mại điện tử là một hoạt động kinh tế hoàn toàn mới được thực hiện với sự trợ giúp của công nghệ kỹ thuật số và mạng. Nó tăng tốc độ truyền và trao đổi thông tin thông qua mạng lưới liên kết toàn cầu, giảm đáng kể chi phí cho các hoạt động kinh tế và xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Thương mại điện tử một khi xuất hiện đã thể hiện sức sống to lớn, không chỉ thể hiện xu thế phát triển cạnh tranh trên thế giới mà còn tác động sâu sắc đến sự thay đổi của mô hình kinh tế thế giới và hệ thống thương mại, thúc đẩy có hiệu quả quá trình kinh tế toàn cầu. hội nhập. Thương mại điện tử sẽ dần thay thế mô hình kinh doanh truyền thống và trở thành cốt lõi của các hoạt động kinh tế trong thế kỷ 21. Có sự đồng thuận toàn cầu về điều này và chính phủ các nước coi đây là mục tiêu chiến lược của phát triển kinh tế và xây dựng các luật và quy định liên quan. để hướng dẫn và điều chỉnh. Trình độ phát triển thương mại điện tử của Trung Quốc tuy còn sơ khai nhưng đà phát triển của nó không kém các nước phát triển. môi trường chính trị, luật pháp và văn hóa, Thương mại điện tử của Trung Quốc đang phát triển một cách lành mạnh và nhanh chóng.

Lý thuyết tham khảo

 [1]Han Jidong, Cheng Dong. Giới thiệu về thương mại điện tử[M]Bắc Kinh: Nhà xuất bản Đại học Nhân dân Trung Quốc, 2003.

 [2]Fang Meiqi. Giới thiệu về Thương mại điện tử[M]Bắc Kinh: Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa, 1999.

 [3]Zhao Liping. Giới thiệu về Thương mại điện tử[M].Shanghai: Nhà xuất bản Đại học Fudan, 2000.

 [4]Qu Yunbo. Thương mại điện tử[M]Bắc Kinh: Báo chí Quản lý Doanh nghiệp, 1999.

 [5]Li Qi. Thương mại điện tử Trung Quốc[M].Chengdu: Nhà xuất bản Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam, 1997.

 [6]Li Zhendong. Khám phá mô hình thương mại điện tử[J].Journal của Trường Cao đẳng Cán bộ Quản lý Kinh tế Vân Nam, 2000, (3).

 [7]Zhang Jianhua. Suy nghĩ về thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh[J]. Kinh tế Doanh nghiệp và Quản lý, 2003, (7).

 [8]Jinzhen. Nhìn nút thắt cổ chai qua sương mù[J]Thương mại điện tử Trung Quốc, 2001, (24).

 [9]Zhang Xiangxian. Xây dựng mô hình kinh doanh của hệ thống thí nghiệm mô phỏng thương mại điện tử[J]Khoa học Thông tin, 2003, (12).

 [10]Lin Congrong. Xu hướng phát triển của an ninh thông tin ở các quốc gia lớn trên thế giới[J]. Báo chí Thông tin Trung Quốc, 2001, (1).

Chúc các bạn đọc tin kêt qua bong da hôm nay vui vẻ!

Original text