kenh bong da

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 28/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về kenh bong da

bong da c1

[Abstract]Mục tiêu chung của dự án này là xây dựng một hệ thống giáo trình dựa trên hệ thống đánh giá chất lượng để đào tạo ra những nhà quản lý nguồn nhân lực xuất sắc dựa trên quan điểm nâng cao chất lượng toàn diện của sinh viên. Trong quá trình trau dồi kiến ​​thức chuyên môn, năng lực thực hành và khả năng đổi mới của học sinh, các cải cách dạy học liên quan kết hợp giữa dạy học và cải cách sẽ được thực hiện. Đây chính là yêu cầu của "Chương trình Phát triển Giáo dục" nhằm "cải thiện hệ thống đánh giá và báo cáo chất lượng giảng dạy hàng năm của các cơ sở giáo dục đại học, thiết lập cơ chế đánh giá chất lượng đào tạo nhân tài với sự tham gia của xã hội. Cải thiện hệ thống đánh giá và tuyển chọn nhân tài, và tạo một môi trường tốt để đào tạo nhân tài. "


[Từ khóa]bộ phận quản lý nguồn nhân lực; chất lượng đào tạo; hệ thống đánh giá; hệ thống giáo trình


"Chương trình Giáo dục và Đào tạo Kỹ sư Xuất sắc" do Bộ Giáo dục khởi xướng nhằm mục đích đào tạo các loại hình lực lượng dự bị kỹ sư xuất sắc cho mọi tầng lớp xã hội trong tương lai. Nó đòi hỏi các trường cao đẳng và đại học phải thay đổi tư tưởng quản lý trường học, điều chỉnh định hướng mục tiêu đào tạo nhân tài, đổi mới mô hình đào tạo nhân tài. Dự án này chủ yếu dựa vào việc xây dựng chuyên môn cấp quốc gia về quản lý nguồn nhân lực trong trường học của chúng tôi, nền tảng cải cách thí điểm toàn diện của tỉnh Thiểm Tây và lớp cải cách giảng dạy quản lý nguồn nhân lực xuất sắc. Trên cơ sở mô hình giảng dạy hệ thống trợ giảng kép của chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực, đã hình thành và xây dựng một loạt hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng toàn diện cho sinh viên, với các đặc điểm nhằm cải thiện hệ thống giáo trình quản lý nguồn nhân lực cho sản xuất của trường chúng tôi.


1. Ý tưởng xây dựng hệ thống giáo trình đào tạo những nhà quản trị nhân lực xuất sắc


Môn học này bắt đầu từ dự án xây dựng nội hàm nghề nghiệp quản lý nguồn nhân lực, thông qua nhu cầu của người sử dụng lao động sản xuất và đề cập đến việc phân tích các tiêu chuẩn nghề nghiệp nguồn nhân lực quốc gia, các mục tiêu đào tạo và tiêu chuẩn đào tạo được điều chỉnh và xác định, việc xây dựng và thực hiện Hệ thống giáo trình định hướng sản xuất là cốt lõi cải cách, phá vỡ hệ thống giáo trình giảng dạy dựa trên lý thuyết truyền thống, xây dựng một hệ thống giáo trình “ba chiều” dạy lý thuyết, dạy thực hành và chất lượng toàn diện, đồng thời trau dồi lý thuyết chuyên môn, kỹ năng nghề và kỹ năng nghề cho học viên thông qua sự “hợp nhất” hiệu quả của hệ thống giáo trình “ba chiều”. Chất lượng toàn diện, cải thiện khả năng ứng tuyển của sinh viên và mục tiêu việc làm. Cụ thể, hệ thống giáo trình được suy ra dựa trên ma trận đào tạo, dựa vào hệ thống giáo trình mà sắp xếp lịch dạy và kế hoạch dạy học, sau khi thực hiện sẽ tiến hành đánh giá và phản hồi quá trình hình thành cụ thể như hình 1-1 .


Hình 1-1 Lưu đồ xây dựng hệ thống khóa học "Tích hợp ba chiều"


2. Phương tiện hiện thực hóa hệ thống giáo trình đào tạo cho các nhà quản lý nguồn nhân lực xuất sắc


Dự án này dựa trên nền tảng sản xuất thông qua việc xây dựng một cách khoa học và hợp lý hệ thống giáo trình "ba chiều" cho giảng dạy lý thuyết, giảng dạy thực hành và quản lý chất lượng nguồn nhân lực toàn diện, và sự "dung hợp" hiệu quả của "ba chiều" hệ thống giáo trình nhằm trau dồi lý thuyết nghề nghiệp và kỹ năng nghề cho sinh viên Và chất lượng toàn diện, đồng thời thực hiện mục tiêu ươm mầm tài năng ứng dụng trong quản lý nguồn nhân lực với nền tảng lý luận chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành nghề nghiệp vững vàng, chất lượng toàn diện cao.


Hình 2-1 Khung hệ thống chương trình giảng dạy "Ba chiều một"


(1) Xây dựng và hiện thực hóa lĩnh vực đào tạo nhân tài đặc biệt cho ngành sản xuất


Quá trình đào tạo của sinh viên chủ yếu thể hiện ở việc xây dựng kế hoạch đào tạo lấy nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất làm mục tiêu đào tạo; thành lập nhóm môn học đặc trưng chế tạo trong thiết kế môn học; nội dung giảng dạy về các trường hợp ngành sản xuất và các giải pháp như nguồn trong quá trình thực hiện. Trong hình thức giảng dạy sử dụng cơ sở thực hành sản xuất và các cố vấn doanh nghiệp đến lĩnh vực sản xuất; học viên đã qua kỳ kiểm tra và cấp chứng chỉ nghiệp vụ “Quản lý định mức lao động” với lý lịch ngành công nghiệp sản xuất, ủy ban chuyên môn nguồn nhân lực sản xuất đã được thành lập để hướng dẫn đào tạo sinh viên.


(2) Sử dụng ma trận đào tạo để lấy và xây dựng hệ thống chương trình giảng dạy, đồng thời xác định các tiêu chuẩn đào tạo với các đặc điểm sản xuất


Nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra thực địa và hội thảo bằng cách đến thăm các công ty sản xuất như nhà máy Hoàng Hà, nhà máy điện Sima, nhà máy Dongfang và nhà máy Hoa Sơn. Đại học Công nghệ Hồ Nam. Các trường đại học và cao đẳng chuyên khoa cấp quốc gia và có cuộc thảo luận với các sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý nhân lực xuất sắc, đồng thời tham khảo các tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc gia liên quan để xác định tiêu chuẩn đào tạo quản lý nhân lực sản xuất, và đồng thời tham khảo các tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc gia có liên quan, thông qua thu thập và phân loại đào tạo Xuất phát từ nhu cầu, xác định tiêu chuẩn đào tạo chế tạo, được chia thành phần lý thuyết, phần kỹ năng và phần chất lượng. Phần lý thuyết bao gồm kiến ​​thức khoa học cơ bản, kiến ​​thức cơ bản về quản lý kinh doanh, kiến ​​thức cơ bản về nguồn nhân lực, kiến ​​thức ngành sản xuất, kiến ​​thức lãnh đạo, nhân văn và xã hội Kiến thức khoa học; phần kỹ năng bao gồm kỹ năng nghề nghiệp, phong cách tư duy, thái độ nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp; phần phẩm chất bao gồm tinh thần đồng đội, tinh thần trách nhiệm , giao tiếp giữa các cá nhân, v.v ...; ma trận đào tạo được sử dụng để lập kế hoạch đào tạo.


(3) Thiết lập một hệ thống chương trình giảng dạy ba chiều dựa trên việc làm và ứng dụng


Các thành viên của nhóm nghiên cứu đã công bố hơn 20 bài nghiên cứu học thuật xoay quanh chủ đề này, đồng thời tiến hành các cuộc thảo luận và nghiên cứu sâu về nội dung giảng dạy, hình thức giảng dạy và phương pháp giảng dạy của hệ thống giáo trình quản lý nguồn nhân lực. Các phương pháp dạy học và phương thức dạy học này được tổng hợp và đúc kết một cách toàn diện dưới các góc độ khác nhau. Theo đặc điểm nghề nghiệp, nhu cầu việc làm và tiêu chuẩn đào tạo, với mục tiêu ứng dụng việc làm, kế hoạch đào tạo được đưa ra thông qua ma trận đào tạo và xây dựng hệ thống giáo trình “tích hợp ba chiều”. Đó là, hệ thống giáo trình lý thuyết chuyên nghiệp với chiều rộng lý thuyết là ứng dụng nghề, kết hợp chặt chẽ giữa sách giáo khoa đào tạo kỹ năng nghề điển hình và khung chương trình cho các nghề nhân lực; hệ thống giáo trình thực hành chủ yếu là trau dồi kỹ năng nghề của học sinh; toàn diện, ba- chiều, và thâm nhập hệ thống Giáo trình để đào tạo chất lượng toàn diện. Hệ thống khóa đào tạo chất lượng toàn diện.


1. Hệ thống giáo trình lý thuyết chuyên nghiệp với tính ứng dụng chuyên nghiệp làm bề rộng lý thuyết


Theo nhu cầu thực tế của nghề nghiệp hoặc vị trí, với ứng dụng là mục đích, ứng dụng lý thuyết là chiều rộng, và loại khóa học và nhóm lớp làm cơ sở cho hoạt động. Các danh mục khóa học là khóa học cơ bản công khai, khóa học cơ bản chuyên nghiệp và khóa học chuyên nghiệp. Các khóa học chuyên nghiệp được chia thành các khóa học lý thuyết chuyên nghiệp, các khóa học đặc trưng, ​​các khóa học chứng chỉ nghề và các khóa học giao tiếp giữa các cá nhân. Nhóm khóa học đặc trưng bao gồm "Hạn ngạch lao động", "Quản lý sản xuất và vận hành" và "Cơ bản về chế tạo máy"; nhóm khóa học chứng chỉ nghề bao gồm "Quản lý hạn ngạch lao động", "Quản lý nguồn nhân lực" và "Trợ lý tâm lý nhân viên". Các khóa học giao tiếp giữa các cá nhân bao gồm "Giao tiếp Quản lý", "Khoa học và Nghệ thuật Lãnh đạo", và "Quản lý Xung đột".


Bảng 2-1 Hệ thống khóa học lý thuyết chuyên nghiệp


2. Hệ thống giáo trình dạy thực hành theo kỹ năng nghề


Về thực nghiệm và đào tạo thực hành với tư cách là một hệ thống giảng dạy độc lập, nó tạo thành một hệ thống giáo trình song song với giảng dạy lý thuyết. Thiết kế nội dung và hình thức đào tạo thực nghiệm theo nguyên tắc kỹ năng nghề, thiết kế chương trình giảng dạy, thực hành gia công kim loại, thực hành sản xuất, đào tạo kỹ năng đặc biệt, đào tạo luân chuyển nhân lực, thực tập tốt nghiệp, thực tập sau ... và biên soạn Quản lý nhân lực chuyên nghiệp tài liệu hướng dẫn giảng dạy thực hành.


Bảng 2-2 Hệ thống Giáo trình Dạy học Thực hành


3. Hệ thống khóa đào tạo chất lượng toàn diện


Theo yêu cầu ứng tuyển việc làm của sinh viên và đặc điểm nghề nghiệp, một hệ thống khóa đào tạo chất lượng toàn diện được thiết kế đặc biệt, được phân phối và kết hợp vào hệ thống giảng dạy. Hệ thống giáo trình đào tạo chất lượng toàn diện tập trung vào việc trau dồi cho học sinh khả năng tồn tại, học hỏi, học hợp tác và học giao tiếp. Lấy trọng tâm là nâng cao phẩm chất toàn diện của học sinh, chú trọng trau dồi phẩm chất nhân cách, văn hóa của học sinh. chất lượng di sản, chất lượng chuyên môn và chất lượng chuyên môn toàn diện, Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:


Các bước thực hiện


Thời gian đào tạo kéo dài từ học kỳ thứ nhất đến học kỳ thứ bảy và được chia thành sáu giai đoạn, giai đoạn thứ nhất: học làm người; giai đoạn thứ hai: trau dồi văn hóa; giai đoạn thứ ba: nâng cao kỹ năng; giai đoạn thứ tư: chuyển đổi vai trò; giai đoạn thứ năm: xã hội hội nhập; giai đoạn thứ sáu: đáp ứng thách thức.


Kiểm soát có nghĩa là


Chúng tôi khuyến nghị rằng các tệp chất lượng của học sinh nên được đánh giá thường xuyên hàng năm, phản hồi nên được đưa ra thường xuyên đối với các vấn đề tồn tại và nên đưa ra các đề xuất để cải thiện.


(4) Nhấn mạnh “dạy và học, học và thực hành, trong và ngoài lớp, trong và ngoài trường”, hình thành mô hình dạy học tích hợp ba chiều đa kênh, xuyên suốt, toàn diện.


Sự kết hợp giữa “dạy và học” được thể hiện trong việc giảng dạy các môn lý thuyết chuyên môn, chủ yếu thể hiện ở việc thay đổi quan niệm giảng dạy và lấy học sinh làm trung tâm. Lấy học sinh làm trung tâm, thiết lập quan niệm giáo viên là người “hướng dẫn” và “cố vấn” cho việc học tập độc lập của học sinh. Khơi dậy sự nhiệt tình học tập của học sinh, xây dựng lớp học tương tác, phá vỡ phương pháp giảng dạy truyền thống “dạy một lớp” và “dạy cả lớp”, thiết lập một hình thức giảng dạy có hệ thống bao gồm sự tham gia của học sinh và tương tác giữa giáo viên và học sinh. Trong hệ thống dạy học thực hành, việc kết hợp “học và hành” chủ yếu thể hiện ở việc kết hợp các đặc điểm của chuyên ngành, khóa học để tạo ra nhiều hình thức đào tạo mang tính thực tiễn cao. Như: đào tạo tại chỗ, đào tạo kỹ năng đặc biệt, đào tạo kinh doanh toàn diện, thực hành tại chỗ,… được triển khai nhiều hình thức giảng dạy thực hành mô phỏng. Đưa sinh viên vào các tình huống thực tế mô phỏng và tạo ra nhiều phương pháp giảng dạy mô phỏng ngoài giờ học, chẳng hạn như kinh doanh mô phỏng, phân tích tình huống, giảng dạy tình huống, mô phỏng máy tính và các phương pháp giảng dạy thực hành mô phỏng khác. Trong việc giảng dạy các hệ thống giáo trình khác nhau, “lớp học bật tắt” kết hợp với biểu diễn chính, tổ chức cho học sinh thành lập nhiều câu lạc bộ khác nhau, khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động xã hội khác nhau, trau dồi khả năng, trân trọng cuộc sống và đáp ứng những thách thức trong tương lai. Có hơn 10 câu lạc bộ sinh viên trong khoa của chúng tôi. Trong việc giảng dạy các hệ thống chương trình giảng dạy khác nhau, sự kết hợp giữa "trong trường và ngoài trường" chủ yếu được thể hiện trong việc chia sẻ các nguồn lực của trường - doanh nghiệp. chủ yếu hoàn thành các kỳ thực tập chuyên môn và thực hành sau dự án, thông qua sự kết hợp giữa chương trình giảng dạy và sự tập trung và phân cấp nhân sự Phương pháp kết hợp trong khuôn viên trường và ngoài trường. Hình thành mô hình dạy học tích hợp ba chiều đa kênh, xuyên suốt, toàn diện.


(5) Thành lập liên hiệp đào tạo đồng xây dựng và chia sẻ nguồn lực doanh nghiệp - trường học


Kể từ khi dự án này được triển khai, các thành viên của nhóm nghiên cứu đã nỗ lực rất nhiều trong việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để đảm bảo nguồn lực cho việc triển khai tích hợp các khóa học 3D. Thành lập ủy ban hợp tác trường học - doanh nghiệp để quản lý nguồn nhân lực sản xuất và thiết lập các quy định quản lý có liên quan để cung cấp hỗ trợ về thể chế và hệ thống cho sự hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp. mười bảy. Thiết lập phương pháp đào tạo tài năng gia sư kép trong các lớp thực nghiệm chuyên nghiệp, và bước đầu thực hành khung hệ thống gia sư kép được hình thành bởi các giáo viên chuyên nghiệp trong khuôn viên trường và gia sư công ty ngoài trường. Gia sư công ty đã tham gia sửa đổi và điều chỉnh hệ thống giáo trình giảng dạy thực hành khi 2013 Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đã được sửa đổi. Ba cố vấn của công ty đã tham gia vào việc soạn thảo giáo trình giảng dạy thực hành và các giải pháp và trường hợp sản xuất. Kể từ năm 2010, các giảng viên của công ty đã cố gắng hợp tác trong việc giới thiệu chuyên môn, thiết kế giáo trình, thực hành sản xuất, thực hành nghề nghiệp, thực hành tốt nghiệp, đào tạo nâng cao chất lượng toàn diện và thiết kế khóa học. Hiện tại tất cả các bên đều có phản hồi tốt.


3. Giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình triển khai hệ thống giáo trình đào tạo cán bộ quản lý nhân lực xuất sắc


(1) Không đủ điều kiện giảng dạy thực hành và cấu hình thiết bị


Mặc dù giáo viên của nhóm nghiên cứu đã cố gắng hết sức để cải thiện điều kiện dạy học nhưng do kinh phí hạn hẹp nên một số phần mềm dạy học và thiết bị dạy học không thể thực hiện được nên một số tiết học không đạt được hiệu quả giảng dạy như mong đợi. nhóm cần làm việc cùng nhau và thực hiện chúng.


(2) Số lượng cơ sở thực tập và gia sư công ty không đáp ứng được yêu cầu giảng dạy


Với sự gia tăng hơn nữa về số lượng sinh viên, cộng với những đặc điểm tính cách của sinh viên ngành Quản lý trong quá trình đào tạo. Cơ sở thực tập ban đầu được thành lập và các doanh nghiệp thuê gia sư còn lâu mới đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học sinh, cần tăng cường hơn nữa việc xây dựng cơ sở thực tập và mở rộng phạm vi hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.


(4) Quản lý dạy học truyền thống không đáp ứng được yêu cầu của đặc điểm đào tạo nghề nghiệp


Việc đào tạo sinh viên quản lý đòi hỏi sự linh hoạt, và không thể đạt được chỉ với việc giảng dạy trong lớp học theo gói. Do đó, giáo viên cần được trao quyền tự do hơn và sinh viên cần có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu sâu về doanh nghiệp. ., Có nhiều khả năng đạt được mục tiêu đào tạo những nhà quản lý nguồn nhân lực xuất sắc.


(5) Giáo viên chuyên nghiệp thiếu kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp


Trong quá trình nghiên cứu môn học này, chúng tôi phát hiện ra một số giáo viên có trình độ chuyên môn sâu, có trình độ lý luận sâu sắc nhưng kỹ năng vận hành thực tế và năng lực quản lý chưa đủ, giáo viên cần đến công ty tập luyện thêm để giải quyết các vấn đề chuyên môn. trình độ lý thuyết, kinh nghiệm thực tế của giáo viên còn thiếu.


Kết luận: Đề tài này chủ yếu phân tích, nghiên cứu cơ sở lý luận, các mô hình đánh giá hiện đại, thực trạng và những tồn tại của hệ thống đánh giá sinh viên trong và ngoài nước, đồng thời bám sát các nguyên tắc phát triển và nguyên tắc phát triển toàn diện mà sinh viên trường đại học giảng dạy và nghiên cứu của trường ta. Hệ thống đánh giá cần có Nguyên tắc rõ ràng và quy trình, dựa trên quan điểm của các chỉ số đánh giá chất lượng toàn diện của sinh viên, xây dựng hệ thống đánh giá chương trình lý thuyết chuyên nghiệp cho các nhà quản lý nhân lực giỏi ở trường ta với tính ứng dụng chuyên môn như chiều rộng lý thuyết, và thực tiễn. Hệ thống đánh giá chương trình giảng dạy do các kỹ năng chuyên môn chi phối, Hệ thống đánh giá chất lượng toàn diện khóa đào tạo và hệ thống đánh giá chất lượng đào tạo khác, hệ thống chỉ số của nó bao gồm tất cả các khóa học lý thuyết chuyên môn, các khóa giảng dạy thực hành và các khóa đào tạo chất lượng toàn diện, chẳng hạn như nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, đào tạo biểu mẫu và các bước thực hiện. Nội dung. Đánh giá nhận thức, nhấn mạnh đánh giá cảm xúc và đạo đức của học sinh, nhấn mạnh đánh giá kỹ năng của học sinh, thiết lập cơ cấu tổ chức đánh giá học sinh "định hướng phát triển", xây dựng hệ thống đánh giá phản hồi theo dõi tốt nghiệp và nuôi dưỡng các nhà quản lý nguồn nhân lực xuất sắc trong trường của chúng tôi Kiểm soát chất lượng và quy trình chất lượng điều tra.


người giới thiệu:

 [1]Li Guohui, Wang Xiaodong, Lin Yuan.[J].Sản xuất tự động hóa.2009 (11);

 [2]An Yong, Shao Zhuofeng, Yan Junxin. Suy nghĩ sâu sắc về việc triển khai chương trình thử nghiệm đổi mới của sinh viên đại học[J]Nghiên cứu Giáo dục Đại học Hắc Long Giang 2012 (06) ;.

 [3]Sun Zeping, He Wanguo. Phân tích các tiêu chuẩn chất lượng của việc ươm mầm tài năng trong các trường đại học mới xây[J]Khám phá giáo dục, 2010 (11);

 [4]Liu Guofan, Zeng Yongwei. Phân tích Đánh giá và Đảm bảo Chất lượng Giảng dạy trong Chương trình Đào tạo Kỹ sư Xuất sắc[J]. Giáo dục Đại học Trung Quốc, 2011 (21);

 [5]Liu Tuo, Qu Bo. Xây dựng hệ thống đánh giá khả năng điều hành quản lý giảng dạy ở các trường cao đẳng và đại học[J]Nghiên cứu về Giáo dục Kỹ thuật Đại học, 2012 (4).

Tác giả: Li Yuying, v.v.


Chúc các bạn đọc tin kenh bong da vui vẻ!

Original text