bong da viet nam malaysia

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 22/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da viet nam malaysia

bong da a

Tóm tắt: Hệ thống thông tin quản lý bảo trì và phát hiện lỗi ô tô là một phân hệ quan trọng trong hệ thống phát hiện lỗi ô tô. Chức năng chính của nó là truy vấn thông tin lỗi tương ứng theo mã lỗi được xác định bởi mô-đun nhận dạng lỗi, sau đó là thông tin lỗi tương ứng Thông tin quy trình bảo trì được truy vấn, chẳng hạn như các hành động bảo trì, các bộ phận cần thay thế, v.v. Cuối cùng, hệ thống thực hiện phân tích thống kê trên tất cả dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và cung cấp kết quả phân tích thống kê cho người dùng để ra quyết định quản lý.


Từ khóa: chức năng hệ thống; cấu trúc cơ sở dữ liệu; phân tích thống kê


Về tầm quan trọng của hệ thống thông tin quản lý bảo dưỡng và phát hiện lỗi ô tô, tác giả chia sẻ quan điểm của mình về việc thiết kế các chức năng hệ thống, cấu trúc cơ sở dữ liệu và phân tích thống kê, nhằm nhận ra: thiết kế một giao diện vận hành hợp lý và thân thiện, trực quan nhất cho người dùng đối với hệ thống Giao diện vận hành hiểu biết, hợp lý và thân thiện sẽ giúp người dùng sử dụng hệ thống này thuận tiện; thực hiện quản lý thông tin lỗi và thông tin quy trình bảo trì lỗi, là một trong những chức năng chính của hệ thống này cần thực hiện chức năng phân tích thống kê dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Cung cấp kịp thời cho người dùng các mô hình dữ liệu trực quan để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý người dùng và các mục tiêu khác.


1. Phân tích và thiết kế các chức năng của hệ thống


Căn cứ vào mục tiêu thiết kế của hệ thống và theo nhu cầu thực tế, hệ thống có thể được chia thành phân hệ quản lý thông tin sự cố, phân hệ quản lý thông tin bảo trì, phân hệ thống kê hồ sơ bảo trì và phân hệ quản lý thông tin phụ trợ theo chức năng.


Chức năng của từng phân hệ chức năng trong hệ thống thông tin quản lý lỗi và bảo dưỡng ô tô như sau:


(1) Mô-đun bảo trì hệ thống: Mô-đun này chịu trách nhiệm chính về bảo trì hệ thống, chẳng hạn như quản lý mật khẩu đăng nhập, quản lý quyền hạn của người dùng, v.v.


(2) Phân hệ quản lý thông tin lỗi: Chức năng của phân hệ này chủ yếu là quản lý mã lỗi dựa trên hệ thống mã lỗi. Người dùng có thể sử dụng mô-đun này để truy vấn nội dung và thông tin chi tiết của lỗi dựa trên mã lỗi được xác định bởi mô-đun nhận dạng lỗi, bao gồm vị trí của lỗi, cảm biến cần thiết để chẩn đoán lỗi và giá trị tiêu chuẩn của nó, v.v.


(3) Phân hệ quản lý thông tin quy trình bảo dưỡng: Hệ thống quản lý thông tin quy trình bảo dưỡng lỗi là một phần quan trọng trong việc thực hiện quản lý tình trạng xe. Theo lý thuyết quản lý sức khỏe và hệ thống chuyên gia, hệ thống cũng có thể sử dụng cơ chế học tập trong lý thuyết trí tuệ nhân tạo để liên tục tích lũy và liên tục cải thiện thông tin về các lỗi và quy trình bảo trì trước đó, đồng thời thiết lập cơ sở dữ liệu kế hoạch bảo trì.


(4) Phân hệ quản lý phân tích thống kê hồ sơ bảo trì: Phân hệ này là trọng tâm của quản lý hệ thống. Tất cả các chức năng của mô-đun được thực hiện xung quanh hồ sơ bảo trì, vì vậy trước tiên hệ thống phải nhận ra công việc đầu vào của hồ sơ bảo trì. Là phần thống kê và phân tích thông tin về sự cố và bảo dưỡng ô tô, hệ thống sẽ có thể cung cấp cho người dùng các chức năng thống kê và truy vấn theo các yêu cầu khác nhau.


(5) Phân hệ quản lý thông tin phụ trợ: Ngoài thông tin về lỗi và quá trình bảo trì, hệ thống còn có các thông tin phụ trợ như thông tin cảm biến, thông tin bộ phận, thông tin thợ sửa chữa. Chức năng chính của phân hệ này là quản lý một số thông tin phụ trợ trong hệ thống. Loại thông tin này có tác dụng rất lớn trong việc hoàn thiện các chức năng của hệ thống và tăng cường khả năng quản lý hệ thống.


2. Phân tích và thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu


Hệ thống được xây dựng trên cơ sở cơ sở dữ liệu nên chất lượng của cấu trúc cơ sở dữ liệu là yếu tố quyết định sự thành công của hệ thống. có mối quan hệ gần nhất với ô tô. Việc quản lý thông tin lỗi của hệ thống được thực hiện thông qua một bảng thông tin lỗi. Thông tin chính trong bảng thông tin lỗi bao gồm mã OBDn của lỗi, nội dung của lỗi, vị trí và mức độ của lỗi, v.v. Mỗi lỗi tương ứng với một tập hợp đầy đủ thông tin về quy trình bảo trì và việc quản lý thông tin về quy trình bảo trì hỏng hóc của hệ thống cũng được thực hiện thông qua bảng thông tin về quy trình bảo trì. Để thực hiện việc quản lý thông tin quy trình sửa chữa lỗi, một bảng quản lý thông tin quy trình sửa chữa lỗi cần được thiết lập trong hệ thống. Nội dung chính của bảng bao gồm các thông tin như nội dung lỗi, hành động sửa chữa và các bộ phận cần thay thế. Hệ thống cung cấp cho người dùng các thao tác bảo trì tương ứng với từng hư hỏng và các bộ phận cần thiết để bảo trì thông qua bảng này. Thông tin bộ phận cụ thể được cung cấp bởi bảng thông tin bộ phận.


Hệ thống phát hiện lỗi ô tô cũng có thông tin cảm biến ô tô. Việc quản lý thông tin cảm biến là điều kiện tiên quyết quan trọng để phát hiện lỗi. Vì các loại cảm biến được sử dụng trên các ô tô khác nhau nên trong hệ thống phát hiện lỗi ô tô, cần phải Chọn loại được phát hiện loại phương tiện để xác định giá trị tiêu chuẩn của cảm biến của loại phương tiện được phát hiện, để mô-đun nhận dạng lỗi có thể thực hiện các nhiệm vụ phân tích phạm vi và xác định chế độ lỗi khác dựa trên các giá trị tiêu chuẩn này. Thông tin cảm biến chủ yếu bao gồm các thông tin như giá trị tiêu chuẩn của cảm biến, vị trí lắp đặt, mạch truyền và các kiểu xe áp dụng. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể thực hiện việc quản lý thống nhất thông tin cảm biến, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên bảo trì phân loại và truy vấn thông tin cảm biến trên các mô hình khác nhau, thay vì các hướng dẫn sử dụng dữ liệu bảo trì khác nhau truyền thống. Ngoài ra, thông tin cảm biến còn bao gồm các thông tin như mạch truyền, loại tín hiệu, vị trí lắp đặt và phạm vi phát hiện.


Là hệ thống thông tin quản lý, hệ thống phải cung cấp các mô hình dữ liệu phân tích thống kê cụ thể tương ứng trước khi ra quyết định quản lý. Hệ thống thực hiện phân tích thống kê dữ liệu trong cơ sở dữ liệu chủ yếu được thực hiện trên các hồ sơ bảo trì lỗi được lưu trữ trong hệ thống. Hệ thống thực hiện việc quản lý hồ sơ bảo trì lỗi chủ yếu xoay quanh bảng thông tin hồ sơ bảo trì lỗi. Nội dung của bảng này chủ yếu bao gồm nội dung lỗi, biển số xe, thông tin bảo trì, v.v. Mỗi khi hoàn thành công việc phát hiện lỗi và sửa chữa, hệ thống sẽ tự động ghi lại mô hình đã sửa chữa và lỗi, thông tin sửa chữa cụ thể, sau đó người dùng có thể phân loại và phân tích thống kê theo các nhu cầu khác nhau để có được các mô hình dữ liệu trực quan tương ứng, chẳng hạn như dưới dạng biểu đồ, biểu đồ hình tròn, v.v. để người dùng có thể thực hiện các thao tác quản lý tương ứng dựa trên dữ liệu được phân tích thống kê.


Ngoài ra, hệ thống con thông tin quản lý lỗi và bảo dưỡng ô tô cũng cần có bảng thông tin quy trình bảo dưỡng để người dùng truy vấn thông tin bảo dưỡng và điều khiển các thành phần bảo dưỡng tự động để bảo dưỡng tự động. Ngoài hai thực thể là ô tô và hệ thống phát hiện lỗi còn có ba thực thể là thợ sửa chữa, phụ tùng và cửa hàng sửa chữa ô tô, do đó hệ thống cũng cần có một số bảng thông tin bổ trợ như bảng thông tin thợ sửa chữa. Hệ thống nhận ra phần bổ sung vào hồ sơ bảo dưỡng ô tô bằng cách gọi các bảng này, cung cấp cho người dùng mô hình dữ liệu trực quan và cung cấp thông tin phong phú hơn cho quyết định quản lý của người dùng.


Ba, thiết kế chức năng phân tích thống kê


Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống có thể cung cấp trực tiếp cho người sử dụng các dữ liệu thống kê trực quan về một số khía cạnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý của người sử dụng. Hệ thống này sẽ được sử dụng trong các nhà máy sản xuất ô tô và các cửa hàng sửa chữa ô tô nên trước tiên nó phải có chức năng phân tích thống kê các hư hỏng của ô tô. Để người dùng có thể hiểu một cách trực quan và rõ ràng về hiệu suất và chất lượng của các nhãn hiệu ô tô khác nhau, chức năng phân tích thống kê của hệ thống sẽ nhận ra số lần xảy ra hư hỏng giữa các xe cùng nhãn hiệu và số lần xảy ra hư hỏng giống nhau. giữa các xe của các hãng khác nhau. Đồng thời, để tạo điều kiện cho người dùng quản lý nhà máy, hệ thống cũng cần hiện thực hóa việc thống kê hồ sơ bảo dưỡng của cùng một chiếc xe, giúp quản lý nhân viên và bộ phận một cách khoa học.


Chúc các bạn đọc tin bong da viet nam malaysia vui vẻ!

Original text