bong da ty le keo

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 23/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da ty le keo

xem lai bong da

Mục đích nghiên cứu của khoa học xã hội là phục vụ xã hội. phục vụ xã hội ngày càng tốt hơn. Đảng bộ và chính quyền các cấp ra quyết định và phục vụ xã hội; chỉ khi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội được xã hội chấp nhận, thừa nhận và ứng dụng thì nhu cầu của xã hội đối với khoa học xã hội mới tăng sự thịnh vượng và phát triển của khoa học xã hội và hiện thực xã hội Vòng tròn đức hạnh của chính khoa học. Để thúc đẩy sự chuyển đổi của các thành tựu khoa học xã hội, cần phải nâng cao nhận thức về công việc chuyển đổi. Trong những năm gần đây, khi nhận thức của người dân về tầm quan trọng của khoa học xã hội ngày càng nâng cao, vấn đề chuyển hóa các thành tựu của khoa học xã hội cũng được quan tâm. Các sở nghiên cứu khoa học xã hội cấp quốc gia và cấp tỉnh tích cực hướng vào công việc trọng tâm hiện nay của đất nước và của cấp ủy, chính quyền tỉnh, không ngừng trả lời những câu hỏi đặt ra trong sự phát triển của thực tiễn đóng vai trò quan trọng. Nhưng những tác phẩm tầm thường vẫn chiếm phần lớn. Trong thực tiễn công tác quy hoạch và quản lý khoa học xã hội, chúng tôi nhận thấy về mặt nghiên cứu cơ bản chưa có nhiều kết quả nghiên cứu biện chứng và thuyết phục về các lý thuyết lớn và các vấn đề xã hội được dư luận quan tâm; về các vấn đề thực tiễn còn thiếu tính chiến lược. tầm nhìn và tư duy tiên tiến. Những thành tựu có thể có tác động đáng kể đến tư duy ra quyết định của lãnh đạo và kết quả còn tụt hậu; từ góc độ của các bộ phận ra quyết định, việc nghiên cứu khoa học xã hội và hướng dẫn chưa được quan tâm đúng mức. Chưa thấy được vai trò của kết quả nghiên cứu khoa học xã hội đối với sự phát triển kinh tế và quá trình ra quyết định khoa học Ngoài ra, cơ chế chuyển đổi kết quả chưa hoàn thiện, các kênh chuyển đổi chưa thông suốt ở một mức độ nhất định cũng ảnh hưởng đến việc chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội. kết quả. Vì vậy, việc coi trọng và phát huy vai trò của kết quả nghiên cứu khoa học xã hội đối với tiến bộ kinh tế, xã hội là cấp thiết và cần thiết hơn, đồng thời nghiêm túc nghiên cứu sự biến đổi của kết quả nghiên cứu khoa học xã hội.


Để thúc đẩy sự biến đổi của các thành tựu khoa học xã hội, chúng ta phải tăng cường hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học xã hội. Để tăng tỷ lệ chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội thành năng suất thực tế, trước hết phải bắt đầu từ nguồn, tức là việc lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học xã hội phải đáp ứng nhu cầu của thực tế kinh tế xã hội. Về vấn đề này, bộ phận kế hoạch nghiên cứu khoa học xã hội các cấp phải giữ vai trò chủ đạo, trên cơ sở thực hiện quản lý theo khoa học, chuẩn hoá, phải tăng cường có hiệu quả công tác hướng dẫn khoa học nghiên cứu khoa học xã hội, phải xác định được nội dung nghiên cứu. Theo nhu cầu của xã hội. Cần hướng cho đông đảo những người làm công tác khoa học xã hội trên toàn tỉnh tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn lớn trong công cuộc xây dựng xã hội khá giả toàn diện xung quanh công việc của trung tâm đảng và chính quyền các cấp. .


Đối với dự án liên quan, nghiên cứu cơ bản cần có đặc điểm độc đáo và tiên tiến; nghiên cứu đối phó ứng dụng cần có mục tiêu và khả năng vận động. Yêu cầu chung là nghiên cứu thực sự có thể giải quyết các vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong xã hội hiện thực ở các mức độ khác nhau . Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội cấp tỉnh cần tập trung vào những vấn đề thực tế của tỉnh, phát triển mạnh các nhóm nghiên cứu ứng dụng, nâng cao chất lượng nghiên cứu cơ bản. Đối với những vấn đề lớn mà tỉnh ủy, chính quyền tỉnh quan tâm, xã hội cấp bách giải quyết thì đấu thầu rộng rãi, đánh nhanh, quyết nhanh bằng hình thức hành quân tập thể; tính kịp thời mạnh mẽ có thể do Phòng KHXH tỉnh trực tiếp tổ chức có mục tiêu Lực lượng nghiên cứu cơ sở nghiên cứu sơ bộ tiến hành nghiên cứu ủy nhiệm khẩn cấp và nghiên cứu đột xuất. Việc tổng kết dự án phải có tỷ lệ nhất định của lãnh đạo và chuyên viên của bộ phận công tác thực tế để đảm bảo tỷ lệ của đề tài nghiên cứu vấn đề thực tiễn; khuyến khích hơn nữa các nhà lý luận và các đồng chí của bộ phận công tác thực tế cùng nghiên cứu các vấn đề trọng tâm, đảm bảo đề tài vừa mang tính tương lai, vừa mang tính lý thuyết và hướng dẫn Nó linh hoạt và cơ động; các đề tài gắn chặt với các vấn đề thực tiễn có thể nghiêng về đối tượng có khả năng nghiên cứu trong thực tế công việc.


Để thúc đẩy chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội, cũng cần khơi thông các kênh chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội. Có hai kênh chính để chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội: một là trực tiếp và một là gián tiếp. Chuyển đổi trực tiếp là kết quả nghiên cứu khoa học xã hội được ứng dụng trực tiếp vào các đơn vị, bộ phận công việc thực tế mà không có liên kết trung gian; chuyển đổi gián tiếp nghĩa là kết quả nghiên cứu khoa học xã hội cần phải thông qua một đơn vị trung gian trước khi áp dụng cho các đơn vị, bộ phận công việc thực tế. Chặn các kênh chuyển đổi kết quả. Từ quan điểm chuyển đổi trực tiếp, các đơn vị nghiên cứu khoa học xã hội cần tăng cường liên hệ và trao đổi theo chiều ngang với bộ phận ứng dụng thực tiễn và đạt được sự đồng thuận để các kết quả nghiên cứu khoa học xã hội có thể được thông qua và sử dụng, và Phạm vi tác động của công tác nghiên cứu khoa học xã hội sẽ được mở rộng hơn nữa Phạm vi: Từ góc độ chuyển đổi gián tiếp, cần xây dựng thị trường chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội, từng bước hình thành cơ quan trung gian chuyển đổi nghiên cứu khoa học xã hội. kết quả. Bộ phận quản lý quy hoạch khoa học xã hội cần đóng vai trò cầu nối, liên kết, tăng cường kết nối với các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp, tổ chức, làm tốt vai trò trung gian giữa khoa học xã hội với mọi thành phần trong xã hội. Ví dụ, bộ phận quản lý kế hoạch khoa học xã hội cần tổng hợp và phân phối thông tin cung và cầu một cách kịp thời, thúc đẩy kết quả nghiên cứu và xây dựng nền tảng thông tin cho cộng đồng khoa học xã hội, các cơ quan đảng và chính phủ, và tất cả các thành phần của xã hội. Cần lưu ý rằng các kênh chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội không chỉ giới hạn ở việc xuất bản sách chuyên khảo và bài báo. Một số kênh chuyển đổi kết quả nghiên cứu có thể là gián tiếp, nhưng nó không chỉ ra rằng chúng không có giá trị. Ví dụ, Chuyển hóa kết quả nghiên cứu khoa học thành nội dung giảng dạy Tạo điều kiện cho cán bộ, quần chúng, thanh niên học sinh tiếp thu, giác ngộ giáo dục cũng là một loại hình chuyển hóa.


Chất lượng của kết quả nghiên cứu khoa học xã hội là cơ sở để đảm bảo các kênh thông suốt cho việc chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội. Về cách thức nâng cao hơn nữa chất lượng các kết quả nghiên cứu khoa học xã hội, tạo ra nhiều kiệt tác, tránh những công trình tầm thường và trùng lặp ở trình độ thấp, các dự án quy hoạch triết học và khoa học xã hội các cấp có vai trò định hướng, thể hiện, tổ chức và gắn kết quan trọng, và do đó cần phải được tăng cường hơn nữa Cải thiện công tác lập kế hoạch và quản lý các ngành khoa học xã hội. Đầu tiên là tuân thủ các nguyên tắc cởi mở, công bằng và công bằng, nâng cao chất lượng của dự án, cải thiện hệ thống rà soát dự án và phương pháp xem xét, đồng thời kiểm soát chặt chẽ "cổng vào" của dự án để đảm bảo thiết lập cao dự án có chất lượng; thứ hai là phấn đấu hoàn thiện cơ chế thẩm định kết quả, kiểm soát tốt “hải quan xuất khẩu”, để những dự án nghiên cứu cơ bản kém đổi mới, ứng dụng các biện pháp đối phó chưa thực sự có hiệu quả sẽ không dễ dàng qua mặt được hải quan. ; thứ ba là tăng cường quản lý quá trình nghiên cứu dự án và tăng cường hướng dẫn cho các dự án được mong đợi tạo ra những kiệt tác xuất sắc. Và quản lý, càng nhiều càng tốt để tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt.


Để thúc đẩy chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội, cũng cần thiết lập và hoàn thiện cơ chế chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội. Mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu khoa học xã hội là phục vụ thực tiễn phát triển xã hội và biến kết quả nghiên cứu thành năng suất thực tế. Vì vậy, sự phát triển của khoa học xã hội phải thích ứng với môi trường kinh tế thị trường và thiết lập cơ chế chuyển đổi thành tựu khoa học xã hội phù hợp với nó. Trong đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, chúng ta phải thay đổi có hiệu quả hiện tượng đánh giá khoa học xã hội chưa hợp lý hiện nay, coi trọng số lượng và chất lượng, hình thức và nội dung, công bố và ứng dụng, thiết lập cơ chế đánh giá khoa học xã hội khoa học, hiệu quả và phương pháp đánh giá, thúc đẩy kết quả nghiên cứu đối với xã hội., được xã hội đánh giá; chất lượng của kết quả nghiên cứu chủ yếu phụ thuộc vào tính khoa học và giá trị ứng dụng của nó, khả năng vận hành, giải quyết các vấn đề thực tiễn và nó có thể mang lại lợi ích kinh tế và xã hội trực tiếp hay gián tiếp hay không.


Đồng thời, cần thiết lập hệ thống chỉ số đánh giá thành tích nghiên cứu khoa học xã hội theo định hướng thực tế và công bằng, đánh giá một cách khách quan và công bằng các thành tựu khoa học xã hội. Hướng dẫn, đôn đốc các nhà nghiên cứu khoa học xã hội tăng cường chuyển hóa kết quả từ bên ngoài, tập trung thực hiện chuyển đổi từ nghiên cứu học tập thuần túy sang nghiên cứu thực tiễn; từ nhận diện chuyên gia sang nhận diện xã hội; từ theo đuổi số lượng sang chất lượng và thực sự hiện thực hóa khoa học xã hội kết quả nghiên cứu Hoạt động chuyển đổi theo định hướng thị trường.


Cần thiết lập cơ chế khuyến khích chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội. Kích thích hiệu quả các lợi ích kinh tế và xã hội do chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội tạo ra và tạo ra môi trường và bầu không khí tốt là một mắt xích quan trọng trong việc khuyến khích nhiều kết quả hơn, tạo ra kết quả tốt và thúc đẩy chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội. Đối với những kết quả nghiên cứu khoa học xã hội mang lại lợi ích kinh tế và xã hội tốt hơn sau khi chuyển đổi, các bộ phận liên quan nên thưởng các mức độ khác nhau tùy theo mức độ lợi ích tạo ra từ việc chuyển đổi. Giải thưởng là một hình thức quan trọng để kết quả nghiên cứu khoa học xã hội được xã hội đánh giá và công nhận, có tác dụng quảng bá rộng rãi. Các giải thưởng thành tựu xuất sắc khoa học xã hội hiện nay ở các cấp, trong điều kiện như nhau, nên ưu tiên cho những người có thành tích chuyển đổi, vì vậy, nên thành lập "giải thưởng chuyển đổi" thành tựu nghiên cứu khoa học xã hội vào thời điểm thích hợp. Chỉ có như vậy, chúng ta mới thực sự huy động được những người làm công tác khoa học xã hội quan tâm và tăng cường nhiệt tình nghiên cứu khoa học xã hội, phát huy nội lực thúc đẩy sự biến đổi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội.


Để thúc đẩy việc chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học xã hội, các sở kế hoạch và quản lý khoa học xã hội các cấp phải tăng cường công khai và quảng bá các kết quả nghiên cứu khoa học xã hội. Việc công khai, quảng bá kết quả là một mắt xích quan trọng tạo nên giá trị của các công trình nghiên cứu khoa học xã hội. những người làm công tác khoa học xã hội và các hoạt động hội thảo và trao đổi của các ban hoạch định chính sách thúc đẩy sự kết hợp hữu cơ giữa nghiên cứu khoa học xã hội và tham vấn ra quyết định; cần tăng cường hợp tác với các phương tiện truyền thông để quảng bá và công khai kết quả nghiên cứu khoa học xã hội; Cần tăng cường xây dựng các trang web khoa học xã hội, đặc biệt là các đề tài, kết quả nghiên cứu khoa học xã hội trực tuyến, cơ sở dữ liệu chuyên gia. ; đề nghị chính phủ thành lập quỹ xuất bản đặc biệt, cấp kinh phí xuất bản cho một số kết quả dự án chất lượng cao, đồng thời hợp tác với thư viện, mở phòng đọc kết quả nghiên cứu khoa học xã hội cho công chúng, v.v.


Chúc các bạn đọc tin bong da ty le keo vui vẻ!

Original text